Debat geweest
6 november 2013 | 13:30 - 14:45
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 6 november 2013
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 6 november 2013

Deelnemers


Agendapunten

2
Het aanbod van het CVZ voor een technische briefing over o.a. rapport 'Pakketbeheer in de Praktijk deel 3', stand van zaken beoordeling van dure geneesmiddelen en rapport 'Kosteneffectiviteit in de zorg' wordt gehonoreerd.
3
Het aanbod van de Kinderombudsman voor een besloten technische briefing over het onderzoek/advies Waarheidsvinding in de jeugdzorg wordt gehonoreerd.
6
Uitstel toezending van het BNC-fiche inzake de voorstellen COM (2013) 618 en 619, voor een nieuwe verordening voor Nieuwe Psychoactieve Stoffen en de daaronderliggende aanpassing van een richtlijn over de strafbaarstelling ervan

Te behandelen:

20
Verslag van een schriftelijk overleg inzake proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten' (Kamerstuk 32 620, nr. 85)

Te behandelen:

21
Derde nota van wijziging - Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)

Te behandelen:

24
Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen

Te behandelen:

25
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750-XVI)

Te behandelen:

26
Nota van wijziging - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (Kamerstuk 33 750-XVI)

Te behandelen:

30
38
Aanbieding advies van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) en de Gezondheidsraad (GR) over het direct openbaar maken van klachten, meldingen en signalen

Te behandelen:

49
Voorstel van wet van de leden Pia Dijkstra en Voortman tot wijziging van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding in verband met de invoering van een verwijsplicht voor de arts

Te behandelen:

53
Verzoek om een gesprek met ervaringsdeskundigen als voorbereiding op het gesprek net ZonMw over de resultaten van het onderzoek naar (de rol van de psychiatrie bij de behandeling van) plegers van seksueel misbruik bij minderjarigen

Te behandelen:

60