Debat geweest
17 oktober 2013 | 10:30 - 12:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief Presidium
Download Commissiebijeenkomsten met ambassadeurs op 16 januari 2014
Brief lid / fractie
Download Reactie vragen aan de stichting Toezicht en Beheer, het Seksueel Meldpunt RKK, de klachten- en de compensatiecommissie op het rapport van de heer Kroon
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een gesprek met de heer Greenwald naar aanleiding van interview in de Volkskrant door middel van video-conferencing
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 16 oktober 2013
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 17 oktober 2013
Brief lid / fractie
Download Aanvulling aan bij agendapunt 38 inzake rondetafelgesprek nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg
Brief lid / fractie
Download Verzoek om reactie van de minister VJ over het gebruik van drones
Brief lid / fractie
Download Onderzoeksvoorstel Toekomst en onderzoeksagenda van de VVD-fractie
Brief lid / fractie
Download Het verplaasten van het algemeen overleg over het stelsel gefinancierde rechtsbijstand naar de middag op donderdag 14 november 2013
Brief lid / fractie
Download Algemeen overleg over het Nederlandse 1F-beleid inplannen
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een debat met de minister van Veiligheid en Justitie over de brief Mobiel banditisme en het bericht “Opstelten wil hardere aanpak mobiele bendes”
Brief lid / fractie
Download Raad voor de Rechtspraak verzoeken om de Kamer nader te informeren over de twee hoofdvarianten om de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie te moderniseren

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)

Te behandelen:

3
Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie

Te behandelen:

4
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de versterking van het presterend vermogen van de politie

Te behandelen:

5
Goedkeuring van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartvoertuigen (Trb. 2013, 133)

Te behandelen:

6
Uitvoering van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartvoertuigen (Trb. 2013, 133)

Te behandelen:

7
33554 Tweede nota van wijziging inzake Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen

Te behandelen:

8
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
29
Raad voor de rechtspraak verzoeken de Kamer nader te informeren over de twee hoofdvarianten om de organisatie van de bestuursrechtspraak in hoogste instantie te moderniseren

Te behandelen:

37
Brievenlijst
38
Conceptbrief over de subsidiariteitstoets inzake een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie
41
BOR-notitie - Openingsbalans Nationale Politie
43
Commissiebrief inzake informatievoorziening nationale politie
44
Voorstel opzet rondetafelgesprek seksueel misbruik Rooms-Katholieke Kerk
46
Voorstel opzet rondetafelgesprek vreemdelingen- en asielbeleid