Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

27 november 2013
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • D. Hoogland (PvdA)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • R.J. (Remco) Dijkstra (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • S. van Veldhoven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ter verhoging van de boetecategorie voor overtredingen van internationale scheepvaartroutes en ter uitbreiding van loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Ontwerpbesluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren (Kamerstuk 31 409 nr. 56)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijzigingbesluit van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in verband met vliegveiligheid en het luchthavengebied

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verdrag inzake luchtdiensten Kaapverdië, Dakar, 23 mei 2013 (Trb. 2013, 111)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Infrastructuurfonds en het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de niet-watergerelateerde projecten in het MIRT-projectenboek (Kamerstuk 33 750 A, nr.4)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nationale impact assessment vierde EU-spoorpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Quickscan ACM personenvervoer per spoor 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding rapport van feitelijke bevindingen bij voortgangsrapportage 33 HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reorganisatie bij ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording op vragen commissie over de Goederenroute Oost-Nederland (onderdeel van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Groeiscenario’s luchtberekeningen NSL en nut- en noodzaak wegenprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  EASA Werk- en Rusttijden

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag schriftelijk overleg over vervolg maatregelen Waddenveren (Kamerstuk 33 750 XII, nr. 8)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Toestemming voor deelname aan technische briefing over nieuwe regelgeving CCR voor de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanvullende informatie naar aanleiding van motie-De Rouwe (Kamerstuk 29385, nr. 82) over de Code Maatschappelijke Participatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Portway Budget 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding Rijksstructuurvisie en overeenkomsten Amsterdam – Almere – Markermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voornemen tot oprichten van de stichting SVB-BGT

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Business Case van het project Brainport Oost

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Gezamenlijke oproep van de Green Growth Group

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 voor wat betreft de watergerelateerde artikelen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording vragen commissie over het MIRT projectenboek 2014 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) (watergerelateerde projecten)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitkomsten bestuurlijke overleggen MIRT, betreffende de watergerelateerde MIRT-projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen commissie over het Deltaprogramma 2014 «Werken aan de delta; Kansrijke oplossingen voor opgaven en ambities»

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Waterketen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda Transportraad 5 december 2013 en de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoord van het kabinet op de consultatie van de Commissie inzake de effecten en het functioneren van de Europese Richtlijn Vakbekwaamheid Beroepschauffeurs (2003/59 EG).

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Compensatie bij vertraging voor luchtpassagiers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:


  33 346, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten.
  Dit wetsvoorstel is door de Kamer gekoppeld aan de behandeling van wetsvoorstel 32 859, Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs. Op verzoek van de commissie I&M heeft de commissie V&J op 3 oktober 2013 de minister van V&J verzocht de nota naar aanleiding van het nader verslag over dat wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen. Op 14 november heeft de commissie I&M de commissie V&J nogmaals gevraagd om de minister V&J tot spoed te manen.


  33 686, Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage).
  Dit wetsvoorstel is op 30 oktober 2013 aangemeld voor plenaire behandeling. Het lid Van Gerven (SP) heeft aangegeven het wetsvoorstel mondeling te willen behandelen.

   

  2. Debatten:


  Geen


  3. Dertigledendebatten:


  Dertigledendebat over het bericht dat ProRail 15% van de banen gaat schrappen.
  Aangevraagd door het lid Bashir (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 9 oktober 2013.

   

  Dertigledendebat over het bericht dat harder rijden de gezondheid schaadt.
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 oktober 2013.

 35. 35

  Voorstel van de leden Bashir (SP) en Dik-Faber (CU) over een schriftelijk overleg inzake Monitoringsysteem bij spoorbeveiliging

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek leden Van Gerven (SP) en Agnes Mulder (CDA) inzake rondetafelgesprek Oliezwendel in de scheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel lid Bashir (SP) om minister om reactie te vragen op Duitse tolplannen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Verzoek lid Jacobi (PvdA) inzake aanvang WGO Water 18 november 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Deelname technische briefing 'Brand in een Aardgasbus' door Onderzoeksraad voor Veiligheid

 40. 40

  Voorstel om brief 'gebouwen met spuitasbest' te agenderen voor AO Arbeidsomstandigheden (commissie SZW) ipv AO Externe Veiligheid