Debat geweest
11 september 2013 | 13:45 - 16:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Mogelijk zal de vergadering worden geschorst van 15.00 tot ca. 15.20. uur i.v.m. een petitieaanbieding

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 11 september 2013
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering VWS 11 september 2013 - 13.45-16.00 uur - i.v.m. aanpassing tijdstip en aanvulling agenda

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Namens de commissie feliciteert commissievoorzitter Neppérus mevrouw Lea Bouwmeester van harte met de geboorte van haar dochter Maite op 20 juni jl., en overhandigt haar het inmiddels 'traditionele' cadeau: een achteruitkijkspiegel!
26
Antwoord op een vraag van het lid Bouwmeester over derivatengebruik van instellingen voor langdurige zorg

Te behandelen:

37
Aanbieding afschrift van de brief aan Stichting Portaal (voorheen CMR) waarin de uitkomsten van het overleg tussen VWS, CMR en Lareb met betrekking tot het melden van ernstige bijwerkingen zijn vastgelegd

Te behandelen:

48
Informatie over het pakket van hulp en steun en over de financiële regelingen voor slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugdzorg voor deze slachtoffers en slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-katholieke kerk

Te behandelen:

60
Beantwoording vragen vaste commissie VWS naar aanleiding van een brief van 19 maart 2013 inzake het privacyreglement NIVEL (31 765, nr 74)

Te behandelen:

67
31996 Zesde nota van wijziging inzake de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

Te behandelen:

71
33507 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2013)

Te behandelen:

75
31996 Zevende nota van wijziging inzake Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

Te behandelen:

79
Wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet inkomstenbelasting 2001 in verband met de afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Te behandelen:

80
Aanbieding advies 'Lyme onder de loep' van GR
82
83
BOR-Notitie - Wetsvoorstel Jeugdwet (33684) - vergelijking bevindingen Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg
89
Verzoek om reactie op bericht uit NRC-Handelsblad d.d. 4 september 2013 dat besnijdenissen op medische indicatie sinds 1 juli 2013 niet meer worden vergoed via het basispakket

Te behandelen: