Debat geweest
23 januari 2013 | 10:15 - 11:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 23 januari 2013
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 23 januari 2012 - 10.15-11.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
11
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33480 XVI)

Te behandelen:

23
Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

Te behandelen:

24
Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

Te behandelen:

25
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2012)

Te behandelen:

26
Ruwaard van Puttenziekenhuis incl. antw vr van het lid Klever, het lid Bouwmeester en van de leden Leijten en Van Gerven over dit ziekenhuis

Te behandelen:

31
Uitstel van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen (29 477, nr. 204)

Te behandelen:

38
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 (Kamerstuk 30597, nr. 270)

Te behandelen:

39
33243 Tweede nota van wijziging inzake het Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

Te behandelen:

46
Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

Te behandelen:

50
De bespreking van de datum werkbezoek Brussel 27 mei 2013 (met o.a. gesprek met de Eurocommissaris; rest van het programma volgt) wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De leden wordt verzocht na te gaan of de voorgestelde datum in hun agenda past.