Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 januari 2013
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • H.C.M. Krol (50PLUS)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • B. van 't Wout (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • G.S.I.A. Tanamal (PvdA)
 • T. Kuzu (PvdA)
 • R.J. Klever (PVV)
 • O.C. Tellegen (VVD)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  EU-Voorstel: Richtlijn tabak en tabaksproducten COM (2012) 788 (engelse versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitstel BNC-fiche over de herziening van de tabaksproductenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel BNC-fiche inzake het voorstel COM (2012) 736, mededeling over eHealth Action Plan 2012-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geweld op sportvelden en voortgang van het programma “Naar een veiliger sportklimaat”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitstel beantwoording vragen inzake de kabinetsreactie op het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar taakherschikking

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstel beantwoording vragen inzake het ministerieel plan bloedvoorziening 2012 – 2014 en het onderzoek kostentoerekening Sanquin door onderzoeksbureau ConQuaestor

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel toezending van het standpunt op de tweede evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Cijfers marktscan zorg rondom zwangerschap en geboorte

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding advies van de RVZ ‘Regie aan de poort’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstuk 33480 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten van de expertmeeting Opvang en behandeling van specifieke groepen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport van de Stichting Afwikkeling Rechtsherstel Sinti Roma (SARSR) m.b.t. een inventarisatie onder direct betrokkenen van activiteiten van NISR

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarverslag van de NVWA over het uitgevoerde toezicht op de Wet op de dierproeven (WOD) ‘Zo doende 2011’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding evaluatierapport Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de ingediende amendementen tijdens de behandeling van de begroting 2013 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (33400 XVI)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Handhavings- en naleefcijfers rookvrije horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Marktscan medisch specialistische zorg 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op de vraag van het lid Pia Dijkstra over amendement 33400 XVI nr. 44 betreffende fondsen voor de regionale toetsingscommissies voor euthanasie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  IGZ-rapport over vrijheidsbeperking

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toezeggingen n.a.v. het AO ondervoeding d.d. 25 oktober 2012 inzake oa instructies voor mantelzorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de Evaluatie Regeling preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet teneinde daarin enkele verbeteringen aan te brengen, alsmede technische reparaties in diverse wetten (Veegwet VWS 2012)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ruwaard van Puttenziekenhuis incl. antw vr van het lid Klever, het lid Bouwmeester en van de leden Leijten en Van Gerven over dit ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Maatregelen zorg Caribisch Nederland 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op aanbevelingen Commissie Samson

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2012’

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Overwegingen overdracht dossier dierproeven en alternatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de regeling houdende het voorschrijven van UR-geneesmiddelen door bepaalde categorieën van verpleegkundigen (29 477, nr. 204)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Besluit inzake aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Jaarverslag 2011 Pensioen- en Uitkeringsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel vso inzake Fokuswonen en keuze van dienstverlening (Kamerstuk 30597, nr. 260)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding onderzoek "Wanbetaling zorgkosten: voorkomen is beter dan genezen!

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Bijdrage Jeugd Olympische Spelen 2018

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Eerste monitor van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het voornemen tot het geven van een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het uitsluiten van zorg door zelfstandige trombosediensten van de werkingssfeer van het macrobeheersingsinstrument (mbi) voor intramurale medische zorg voor de jaren 2013 en 2014 (Kamerstuk 30597, nr. 270)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  33243 Tweede nota van wijziging inzake het Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitstelbericht beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake voortgangsrapportage najaar 2012 “geweld in afhankelijkheidsrelaties”

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang van het beleid ten aanzien van maatschappelijke opvang en zwerfjongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Landelijke cijfers jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitstel van de reactie op het verzoek van de commissie over chaos in de archieven van jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Resultaten van de tweede meting van de studie Nemesis 2

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op de aangenomen motie van de leden Leijten en Voortman (29282, nr. 160) over het niet algemeen verbindend verklaren van de cao

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de motie van de leden Pia Dijkstra en Bruins Slot over een nulmeting voor het aantal gymlesuren (33400 XVI, nr. 115)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie van het CPB op de motie van het lid Anne Mulder c.s. over het openbaar maken van CPB-stukken

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  De bespreking van de datum werkbezoek Brussel 27 mei 2013 (met o.a. gesprek met de Eurocommissaris; rest van het programma volgt) wordt aangehouden tot de volgende procedurevergadering. De leden wordt verzocht na te gaan of de voorgestelde datum in hun agenda past.

 51. 51

  Verzoek om reactie van staatssecretaris op de brief van Fier Fryslân inzake de opvang en behandeling van slachtoffers van loverboys

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Stand van zakenbrief inzake Europsyche

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fusie tussen het HagaZiekenhuis in Den Haag en het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Vooraangekondigde moordaanslag van TBS'er in Tilburgs ziekenhuis

  Te behandelen:

  Loading data