Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering cie. BiZa d.d. 25 oktober 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BiZa d.d. 25 oktober 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
5
Briefwisseling tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het hoofdbestuur van de SGP in vervolg op de beslissing van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 10 juli 2012 in de zaak ‘SGP tegen Nederland’

Te behandelen:

10
Wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten, een andere grondslag voor de heffing van rechten door burgemeesters en gezaghebbers en het niet langer opslaan van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie (Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart)

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Te behandelen:

16
Parlementaire enquête woningcorporaties
17
Wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de aansluiting op het distributienet voor warmte alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht

Te behandelen:

19
Inventarisatie werkbezoek aan Dordrecht op maandagmiddag 12 november 2012

Details

Aangemeld: mw. Visser (VVD), De Boer (VVD, voorkeur middag), mw. Oosenbrug (PvdA, voorkeur ochtend), mw. Wolbert (PvdA), mw. Fokke (PvdA), dhr. Jansen (SP) o.v.
Afgemeld: dhr. Verhoeven (D66), dhr. Monasch (PvdA), dhr. Bisschop (SGP), dhr. Knops (CDA), dhr. Van Oosten (VVD), mw. Klijnsma (PvdA), hr. Litjens (VVD)

Bovenstaande leden verplichten zich bij dit werkbezoek aanwezig te zijn. Over de wijze van vervoer zullen zij nader worden geïnformeerd.

20
Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Te behandelen:

22
Plenaire behandelwijze begroting ministerie van Binnenlandse Zaken 2013

Details

De staf zal een voorstel doen toekomen voor de plenaire behandeling van de begroting. Er wordt voor de grote fracties uitgegaan van bloksgewijze behandeling. De kleine(re) fracties kunnen kiezen voor een behandeling in één keer.

23
Verzoek om een brief aan de minister van BZK over de stand van zaken van de Europese norm voor inkomens in verband met huur in de sociale sector

Details

De commissie verzoekt de minister van BZK voorafgaand aan de begrotingsbehandeling een stand van zaken te zenden over de Europese regelgeving m.b.t. de inkomensnorm voor sociale huurwoningen.

Te behandelen: