Debat geweest
29 september 2011 | 13:30 - 15:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BIZA d.d. 29 september 2011
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda pv cie BiZa AANVANG PROCEDUREVERGADERING AANSLUITEND AAN DE STEMMINGEN

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
11
Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen de registraties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de beveiliging van geheime adresgegevens in de GBA

Te behandelen:

17
Aanbieding eindrapport van de schatting van de aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde in Nederland verblijvende Midden- en Oost Europeanen (MOE-landers) in 2008 en 2009

Te behandelen:

24
32600 Tweede nota van wijziging inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Te behandelen:

25
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

Te behandelen:

33
Nota van wijziging Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

Te behandelen:

35
Nahang inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden)

Te behandelen:

46
Voorstel begrotingsbehandeling

Details

Zie bijgevoegde notitie

56
27926 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) en het Besluit op de huurtoeslag (vaststellen percentages kwaliteitskorting)

Te behandelen:

58
Afschrift van de brief aan VNG in het kader van de financiele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011 inzake de leges die door gemeenten worden geheven voor de Nederlandse identiteitskaart

Te behandelen:

59
Verzoek Groenlinks-Kamerlid Dibi om brief van minister BZK over de heer Roel van Duijn en de handelswijze door de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst

Te behandelen: