Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 september 2011
13:30 - 15:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • B.G. de Boer (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • B.J. van Bochove (CDA)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • A.G. Schouw (D66)
 • E. Lucassen (PVV)
 • T. Dibi (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  RTV-campagnes 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op schrifftelijke vragen inzake de Algemene Politieke Beschouwingen 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Digitale Inbraak DigiNotar en aanbieding van het "" Interim Report; September 5, 2011; DigiNotar Certificate Authority breach “Operation Black Tulip”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Bestuursafspraken VNG

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vervolgaanpak van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek Dibi inzake de aanslagen in Noorwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding audit beheervoorziening BSN en resultaten GBA-audit

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de relatie tussen de registraties van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de beveiliging van geheime adresgegevens in de GBA

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding eindrapport van de schatting van de aantallen geregistreerde en niet-geregistreerde in Nederland verblijvende Midden- en Oost Europeanen (MOE-landers) in 2008 en 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Digitale Inbraak DigiNotar

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de brief betreffende besluit aanhouden herindelingsadvies De Friese Meren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgangsrapportage regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Van Hijum tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  32389 Derde nota van wijziging inzake de Wet revitalisering generiek toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Werkprogramma 2012 van de Raad voor het openbaar bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  32600 Tweede nota van wijziging inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Brief aan VNG naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 september inzake de leges voor de Nederlandse Identiteitskaart

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op de motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 21) over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kabinetsreactie "Vertrouwen op democratie"

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verwerking efficiencykorting Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) in begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Al gedane en de nu voorgenomen aanstellingen van waarnemend burgemeesters

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsreactie op motie De Pater-Van der Meer over de ambtseed

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de model-beheersverordening begraafplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nota van wijziging Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afschrift antwoord op de brief van de Huurdersvereniging Amsterdam inzake haar bezwaar tegen enkele voorstellen van de G-4 m.b.t. knelpunten studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nahang inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: mededeling Europese agenda voor integratie van onderdanen uit derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Stand van zaken inzake moties staatssteun woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende correcties en enkele vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: richtlijn vaststelling normen opvang asielzoekers (rectificatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op advies 'Energiebesparing bestaande woningen - Maak er echt werk van!' van Nicis Institute

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Wettelijke informatieplicht voor verhuurders bij nieuwe huurovereenkomsten

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 16 augustus 2011 m.b.t. inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Reactie op het advies ‘Open deuren, dichte deuren: Middeninkomensgroepen op de woningmarkt’ van de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanpassing van het Besluit huurprijzen woonruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voorstel begrotingsbehandeling

  Zie bijgevoegde notitie

 47. 47

  VERTROUWELIJKE toezending van de stukken inzake consultate Europese Cloud Computing Strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op het bericht dat gemeenten alleen in noodgevallen nog ID-kaarten verstrekken

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Planning van de verdere vervolgstappen voor het verwijderen van vingerafdrukken uit de decentrale reisdocumentenadministraties

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting “Grondposities en projectontwikkeling bij woningcorporaties”

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beantwoording aanvullende vragen van het lid Monasch inzake doorrekening door het CFV van maatregelen Regeerakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op brieven inzake een verzoek om aandacht voor extreem doorgeschoten huurdersbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Afschrift de brief aan het Samenwerkingsverband Autonome Gemeenten (SVAG) betreffende het Europees Handvest inzake lokale autonomie en gemeentelijke herindeling

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kwaliteitssprong Rotterdam Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  VERTROUWELIJKE antwoorden op vragen die de cie Biza heeft gesteld over het forensisch onderzoek bij woningcorporatie Rentree

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  27926 Lijst van vragen en antwoorden inzake het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) en het Besluit op de huurtoeslag (vaststellen percentages kwaliteitskorting)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Afschrift van de brief aan VNG in het kader van de financiele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 september 2011 inzake de leges die door gemeenten worden geheven voor de Nederlandse identiteitskaart

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Verzoek Groenlinks-Kamerlid Dibi om brief van minister BZK over de heer Roel van Duijn en de handelswijze door de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst

  Te behandelen:

  Loading data