Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

10 maart 2010
16:00 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • A.M.V. Gerkens (SP)
 • N. Azough (GroenLinks)
 • F. Joldersma (CDA)
 • F. Teeven (VVD)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Derde nota van wijziging inzake Wet modern migratiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Heerts, Smilde en Anker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007), met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de maatregel van terbeschikkingstelling met voorwaarden (Aanpassingen tbs met voorwaarden)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet in verband met de inschrijving in de openbare registers van netwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voorstel van wet van de leden Timmer en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorstel van wet van de leden Pechtold en Van der Ham tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter verbetering van de rechtsbescherming in asielzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Goedkeuring van het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, 1976 (Trb. 1997, 300 en Trb. 2006, 17)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Goedkeuring van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Vaststelling en invoering van Boek 10 (Internationaal privaatrecht) van het Burgerlijk Wetboek (Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen voor ernstige zeden- en geweldsmisdrijven en bij recidive van misdrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen, alsmede uitbreiding en flexibilisering van het verbod van opvouwbare messen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Goedkeuring van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Goedkeuring van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitvoering van het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart (Trb. 2006, 223) en het op 14 oktober 2005 te Londen tot stand gekomen Protocol van 2005 bij het Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat (Trb. 2006, 224).

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Derde nota van wijziging wetsvoortstel Wijziging Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ontwerp-Verzamelbesluit bestuurlijke centralisatie raden voor rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Adoptie van kinderen uit China

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Adopties uit Ethiopie

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Toezending van het vertrouwelijke rapport van de Raad voor de Kinderbescherming zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg inzake de glijdende schaal, gehouden op 27 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording vragen van het lid Krom betreffende het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in het kader van de verbeterde asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Onderzoeken Geschilbeslechtingsdelta 2009 en Geschilbeslechtingsdelta midden- en kleinbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Toezeggingen Anonimiteit in het Strafproces: bescherming van slachtoffers en getuigen die vrezen voor represailles.

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Den Helder over de opvang van asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Fokkensregeling

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Afschrift van brieven m.b.t. de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Onderzoek Chinese criminaliteit in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Tweede voortgangsbericht aanpak kinderpornografie 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op het advies van de RSJ, getiteld ‘Tbs uit het gevangeniswezen’

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Reactie op de moties van het lid Teeven en toezeggingen n.a.v. het interpellatiedebat Saban B. d.d. 23 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Reactie op het schriftelijke verzoek omtrent asielaanvragen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op de motie van het lid Sterk c.s. (32052 nr. 24) inzake de medische verblijfsvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitvoering motie-Van Vroonhoven-Kok inzake de premiestelling van rechtsbijstandverzekeringen (31 200 VI, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 61. 61

  Stand van zaken betreffende de toevoeging bewerkelijke zaken door de raden voor rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Kabinetsreactie op het groenboek bewijsverkrijging in strafzaken en toelaatbaarheid van bewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  SWIFT-overeenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag Informele JBZ-Raad, 21-22 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 25-26 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Akkoord EU en VS over uitwisseling bankgegevens (SWIFT)

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Rapportage inzake de uitvoering van het Europese pact inzake immigratie en asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid

  De commissie heeft in de extra-procedurevergadering op 2 maart 2010 besloten dat het algemeen overleg over vreemdelingen en asielbeleid doorgang zal vinden, met dien verstande dat zij in de eerstvolgende procedurevergadering nader zal bekijken welke van de geagendeerde brieven op de agenda blijven staan.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 69. 69

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg over de tweede voortgangsrapportage "Veiligheid begint bij voorkomen"

  In tegenstelling tot het eerder genomen commissiebesluit zal het algemeen overleg over de tweede voortgangsrapportage "Veiligheid begint bij voorkomen" geen doorgang meer vinden. 

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 70. 70

  Stukken geagendeerd voor het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen

  De commissie heeft in de extra-procedurevergadering op 2 maart 2010 besloten dat het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen doorgang zal vinden, met dien verstande dat zij in de eerstvolgende procedurevergadering nader zal bekijken welke van de geagendeerde brieven op de agenda blijven staan.

   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 71. 71

  Planning behandeling aangemelde wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Technische briefing door de Algemene Rekenkamer over het rapport "Immigratie- en Naturalisatiedienst tergublik 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Voorstel van wet van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van enige andere wetten, strekkende tot wijziging van het sanctiestelsel, tot wijziging van de leeftijdsgrenzen in het strafrecht en tot aanscherping van de bepalingen inzake voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Voorstel van wet van de leden Van Heemst en Wolfsen tot wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van het illegaal bezit van wapens en daarmee samenhangend geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Voorstel van wet van de leden Koenders en Rabbae tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het verschaffen van informatie omtrent maatschappelijk relevante activiteiten (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Voorstel van wet van de leden Wilders en Eerdmans tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Voorstel van wet van het lid De Roon tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht houdende de invoering van minimumstraffen voor moord en doodslag

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Voorstel van wet van het lid Kamp tot wijziging van de Wet op de identificatieplicht en het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar en in voor het publiek openstaande gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Voorstel van wet van de leden Teeven en Weekers tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van een burger die zich beroept op noodweer

  Te behandelen:

  Loading data