Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  De Voorzitter nodigt de leden van de commissies VWS en SZW uit voor een high tea met de ambassadeur Onbeperkt Nederland en het Revalidatiefionds in het kader van arbeidsparticipatie van mensen met een beperking op 12 mei 2010 van 16.00-18.00 uur in de Statenpassage. Leden kunnen zich hiervoor opgeven bij Bureau Protocil.

 3. 3

  VWS Werkprogramma Europese Commissie 2010

 4. 4

  Aanbieding geannoteerde agenda informele Gezondheidsraad 22-23 april 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanbieden RVZ-advies Numerus Fixus: Geneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding Tussenrapportage Monitor Medisch Specialistische Zorg NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Technische en financiele consequenties controversieel verklaren 'Waardering voor betere zorg IV'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Herziene richtsnoeren voor de zorgsector van de NMa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Inventarisatie hokken en keten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Notitie inzake ESBL-producerende bacteriën

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  RVZ-advies Numerus Fixus Geneeskunde

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie ‘De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking, resultaten Nemesis 2

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met de Wet veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Bewaartermijn medische dossiers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag schriftelijk overleg inzake de samenhang tussen de Wmo, de Wwb, de Wsw en de WIJ

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Staat van de Gezondheidszorg 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie op het artikel ‘versterven pasgeborenen’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  AO Overheveling GGZ / DBC's GGZ

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang van de implementatie van de voorstellen uit het Masterplan Orgaandonatie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kraamzorg toezeggingen n.a.v. het AO van 26 november 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Besluit afbreking zwangerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beantwoording vragen commissie VWS inzake de Jaarrapportage Vermindering suïcidaliteit (22 894, nr. 251)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Evaluatie Commissie Werner

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kwaliteit van de zorg in woonboerderij en woongroep

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Onderzoek naar Humaan Papilloma Virus (HPV)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezegging aangehouden motie Koser Kaya over de eenloketgedachte bij de integrale visie op de toekomst van de zorg (32123 XVI-68)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken toezeggingen uit het AO IGZ en toezicht m.b.t. medisch specialistisch handelen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Behandeling Verantwoordingsstukken 2009 en Voorjaarsnota 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Afschrift van de reactie op de brief van het Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie over dubbelzijdige cochleaire implantatie.

  Betreft afschrift/reactie op brief derden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek om reactie op het ontwerp-rapport van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek om ongedaan maken controversieelverklaring brief Pilots Drank- en Horecawet (32033-14) bij plenaire behandeling van de Drank- en Horecawet

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Inspectierapporten over de zorg in de HWW-huizen

  Te behandelen:

  Loading data