Procedurevergadering : Procedurevergadering VW

De vergadering is geweest

30 juni 2010
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

HERZIENE AGENDA (ivm toevoeging agendapunten 9, 16, 20, 21, 22 en 23)

Bijlagen

Deelnemers

 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • A. Slob (ChristenUnie)
 • J.E.J.W. Sharpe (PVV)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • F. Bashir (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit in het taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  32413 Nota van wijziging Wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Gewijzigde vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken reisinformatie openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Trillingen langs het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Informatie over de proef met dichtligtijden c.q. het verkorten van sluitingstijden van overwegen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onafhankelijk onderzoek aanpak stoptonend sein passages

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Derde Kadernota Railveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Dubbel opstaptarief OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op visies rondetafelgesprek "De Duurzame Weg"

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstaande vragen uit Algemeen Overleg MIRT d.d. 22 juni

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies van de Alderstafel over de ontwikkeling van Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gebiedsontwikkeling Twente

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afspraken civiel-militaire samenwerking ATM

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding KiM-rapport ‘Krimp en mobiliteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Plan van Aanpak Truck van de Toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Havenontvangstvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Briefadvies Raad Verkeer en Waterstaat "Gateway Holland"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken met betrekking tot Station Hengelo Gezondheidspark

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Evaluatie corporate governance structuur Stichting Deltares

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezeggingen inzake het rapport over de Noord/Zuidlijn van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging gedaan tijdens het AO fiets over de werkkostenregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel lid Slob (ChristenUnie) om minister via de commissie om een brief te vragen over overstapsituaties trein-trein en trein-metro/lightrail met OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van de leden Slob (ChristenUnie) en Bashir (SP) om de minister via de commissie vragen voor te leggen inzake energiebesparing spoorsector

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van het lid Slob (ChristenUnie) voor een herziening van de procedure voor de behandeling van het MIRT-projectenboek

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Van Tongeren (GL) om rappel inzake beantwoording commissieverzoek inzake correspondentie met de Europese Commissie over vliegveld Eelde

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de minister te vragen een reactie te geven op het rapport Beoordeling Ontwerp Tracébesluit A4 Delft-Schiedam dat in opdracht van de gemeente Vlaardingen is opgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek van het lid De Rouwe (CDA) om stand van zaken wetsvoorstel ten behoeve van de invoering van drugstesten in het verkeer door middel van speekseltesten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Dijksma (PvdA) om de inbrengdatum voor het verslag inzake wetsvoorstel 32376 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315) te vervroegen.

  Te behandelen:

  Loading data