Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering vc SZW 9 maart 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst PV SZW 09-03-2010

Deelnemers


Agendapunten

3
Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie

Te behandelen:

4
Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

Te behandelen:

5
Goedkeuring van de op 18 juli 2007 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuw-Zeeland (Trb. 2008, 3 en 42)

Te behandelen:

8
Goedkeuring van het op 16 april 2009 te Ankara totstandgekomen Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966 (Trb. 2009, 79)

Te behandelen:

9
Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers in verband met het opnemen in deze wet van een vermogenstoets, waarbij het eigen huis buiten beschouwing wordt gelaten, ten aanzien van personen die werkloos worden tussen het 50ste en 55ste levensjaar

Te behandelen:

11
Motie van het lid Van Hijum c.s. (31 700 XV, nr. 28) om de verantwoordelijkheid voor de financiering van de REA-scholingsinstituten uiterlijk per 1 januari 2011 over te dragen aan het ministerie van OCW, met behoud van een financiële prikkel tot plaatsing op de arbeidsmarkt

Te behandelen:

43
Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

Te behandelen:

44
Datum rondetafelgesprek Pensioenen

Details

Besluit: het rondetafelgesprek vindt plaats op maandag 22 maart 2010 

45
Planning commissieoverleggen

Details

Geplande algemeen overleggen:

Arbeidsongeschiktheid (17 maart 2010)
Arbeidsmarktbeleid (24 maart 2010)
AOW-partnertoeslag 2015 (25 maart 2010)
SUWI-onderwerpen (25 maart 2010)
Re-integratie (7 april 2010)

Pensioenonderwerpen(8 april 2010) 

Witboek ‘Schoon genoeg; Op naar een betere toekomst voor de schoonmaaksector’ (25 maart 2010)

Richtlijn gelijke behandeling (nader te bepalen)

T.z.t. nog in te plannen algemeen overleggen:
Handhaving
Leven lang leren
Arbo-onderwerpen
ILO-aangelegenheden

 

47
Brievenlijst
48
Wetsvoorstel aanpassing vakantiewetgeving in het Burgerlijk Wetboek (BW)

Details

De griffier informeert wanneer dit wetsvoorstel zal worden ingediend.