Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

8 september 2009
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • P.P.E. Lempens (SP)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • C.L.M. Meeuwis (VVD)
 • P. Ulenbelt (SP)
 • R.A. Vermeij (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Algemene Ouderdomswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de overheveling van de uitvoering van de aanvullende bijstand voor personen van 65 jaar en ouder van de gemeenten naar de Sociale verzekeringsbank en het aanbrengen van enkele andere aanpassingen in de Algemene Ouderdomswet en tot wijziging van enkele sociale verzekeringswetten in verband met de gelijkstelling binnen de sociale zekerheid van voormalige pleeg- en stiefkinderen met eigen kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Koser Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot de medezeggenschap van pensioengerechtigden in pensioenfondsbesturen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Eerste tussentijdse verslagen SUWI-organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpregeling tot intrekking van de Experimentele regeling subsidieverstrekking arbeidsgehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie deeltijd WW

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging wetgevingsoverleg over het jaarverslag 2008 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 17 juni 2009 (bezoldiging in 2008 van de leden van de Raad van bestuur van CWI, SVB en UWV)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding rapportages over cao's en avv

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontslagen bij TNT

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over de modulaire inkoop bij UWV in relatie tot de Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatierapport Pilot Eenduidige Loonaangifte en oordeel Actal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de Motie Strik c.s.: verplicht voorschrijven certificaat re-integratiebedrijven (31 514 / 31 707, E)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Pensioen in natura

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Advies Gezondheidsraaad Opleiden deskundigen straling

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief waardeoverdracht aanvullende pensioenen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezeggingen gedaan tijdens AO Handhaving d.d. 11 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Emeritaatfondsen en toezicht DNB

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Deeltijd WW

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging Ontslagbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpak werk voor Wajongers

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoord op de bij de regeling van werkzaamheden van 23 april 2009 door het lid Koser-Kaya gestelde vraag (kenmerk:2009Z07920) met betrekking tot het Botsboek

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wetsvoorstel limitering ontbindingsvergoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Commissie toekomstbestendigheid en commissie beleggingsbeleid en risicobeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Herziene Inkoopkader Re-integratiediensten UWV 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Oordeel IWI Jaarrekening SER 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kerngegevens maatschappelijke situatie 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verzamelbrief van juni 2009 die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse gemeenten zal worden verzonden

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Impuls Kinderen doen mee! en het Jeugdcultuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nadere uitwerking pilots (toezegging AO 8 april inzake kabinetsstandpunt commissie fundamentele herbezinning Wsw (commissie De Vries))

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van een bestandskoppeling waaruit het beroep op bijstand, gebruik van onderwijsvoorzieningen en tevens de mate van arbeidsparticipatie blijkt van personen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen op grond van de regeling ter afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezeggingen gedaan tijdens het AO van 5 maart 2008 over handhaving sociale zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang ESF-programma's

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken aantal onderwerpen schuldhulpverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Integrale Rapportage Handhaving 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Eerste Nederlandse aanvraag uit Europees Globaliseringsfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van de Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid op 8 en 9 juli 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek om een gemotiveerd advies uiterlijk 24 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  BNC Fiche: Richtlijn ouderschapsverlof

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Normering buitengerechtelijke incassokosten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2010 in de commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek van vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de mogelijkheden om een onderzoek uit eigen beweging te starten naar de uitvoering van de zelfstandigenregeling WW door het UWV

 42. 42

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  verzoek beantwoording vragen leden van Hijum en Biskop over terugloop van stages bij de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Europese Verordeningen Sociale Zekerheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data