Debat geweest
15 januari 2009 | 10:15 - 11:00
Procedurevergadering

Procedure en brieven

Procedurevergadering: "Procedure en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering 15-1-2009

Agendapunten

1
De besluitenlijst van de procedurevergaderingen van 11 december en 18 december 2008

Details

De beide besluitenlijsten worden vastgesteld.

2
Brievenlijst
4
Rondetafelgesprek inzake Toekomst en Kosten van Kinderopvang/Gastouderopvang

Details

Deelnemerslijst is vastgesteld. RTG wordt medio maart gepland. Nader overleg over afbakening onderwerpen vindt plaats.
RONDE I 1, 5 uur
• MO- Groep
• Branchvereniging Kinderopvang
voorzitter Willem Vermeend
• Platform Kwaliteit Gastouder Opvang (PKGO).
Contactpersoon Sebastiaan Dekkers
• Bank i.v.m. financiering van investeringen
  directeur Zakelijke arrangementen bij ING
 (heeft in 2007 een sectorvisie Kinderopvang geschreven met prognoses
  voor kinderopvang )
• Waarborgfonds
• Centraal Planbureau

 

RONDE II 1,0 uur
• Vertegenwoordiging Tussenschoolse opvang (naam volgt)
• Boink
• Scholen / besturen (PO-Raad)
• ABVA / KABO
• CNV
• VNG

 

28
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht

Details

Een beknopt wetgevingsrapport is nagezonden.

Te behandelen:

30
Wijziging van de Leerplichtwet 1969, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet verzelfstandiging informatiseringsbank en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer het vereenvoudigen van de procedure voor verzuimmelding

Te behandelen:

31
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering van het bestuur bij de instellingen voor hoger onderwijs, de collegegeldsystematiek en de rechtspositie van studenten (versterking besturing)

Details

Een beknopt wetgevingsrapport is nagezonden.

Te behandelen:

37
Planning AO Bibliotheekvernieuwing

Details

In verband met verblijf van de minister in het buitenland wordt het AO bibliotheekvernieuwing verplaatst naar woensdag 18 februari van
10.30-13.00 uur.
 

38
Onderwijsinspectierapport BES-eilanden

Details

Minister Leeflang, minister van Onderwijs op de Antillen, heeft aangeboden een gesprek met haar te voeren over het onderwijsinspectierapport inzake de BES-eilanden.
De minister verblijft rond 20 januari in Nederland. Het gesprek kan gepland worden op donderdagdag 22 januari van 16.00-17.00 uur.