Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 maart 2009
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitwerkingsbrief Een Cultuur van Ontwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Besluit tot Wijziging verdeelsleutel stedelijke vernieuwing voor het investeringstijdvak 2010-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toezegging AO Stedenbeleid inzake tijdschema arrangement overheid - corporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Maatregelen om de rijkshuisvesting duurzamer en energiezuiniger te maken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijzigingen Nationale Hypotheekgarantie in 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Situatie bij de woningcorporatie SGBB

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inventarisatie Woonwagenlocaties: aanbieding feitenonderzoek "Vrijplaatsen op woonwagenlocaties"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 17, tweede lid, en 18, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding beantw vr cie over SS Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen over het energielabel tijdens het Algemeen Overleg 28 januari 2009 'Energiebesparing Gebouwde Omgeving'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Studentenhuisvesting

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op motie Kant: stimuleren ouderen om te verhuizen naar aangepaste woonvormen (29549, nr. 32)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  publicatie "Inventarisatie open gassystemen"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag 2007 Wet op de huurtoeslag en Wet bevordering eigenwoningbezit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Programma rondetafelgesprek Welstandstoezicht d.d. 19 maart 2009

 17. 17

  Verkenning heffingsgrondslag t.b.v. de bijzondere projectsteun; Betrokkenheid Albert Heijn bij de wijkenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Rangorde van de 40 wijken

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding beantwoording vrg Cie WWI inzake relevante ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van het Deltaplan Inburgering

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag overleg overlastgevende Marokkaans-Nederlandse jongens

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang beleidsbrief aanpak racisme

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Achtergronden mbt misbruik van en fraude met Nationale Hypotheek Garantie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbieden "Witboek Kraken"

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Technische briefing krimpregio's door ministerie van VROM

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Steekproef te hoge huren particuliere huursector

  Te behandelen:

  Loading data