Agendapunten

 1. 1

  Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Wet griffierechten burgerlijke zaken)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de Wet op de jeugdzorg en de Pleegkinderenwet in verband met herziening van de maatregelen van kinderbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de modernisering van de rechterlijke organisatie en in verband met de regeling van het klachtrecht inzake gedragingen van rechterlijke ambtenaren (Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerp-Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attestatie de vita, met bijlagen (Trb. 2004, 283)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Intrekking Wetsvoorstel beroep bij niet tijdig beslissen (30 435)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de opheffing van de nevenvestigingsplaats Schiedam

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Kabinetsreactie op het amendement de Roon inzake het wetsvoorstel tot uitvoering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (31 810, nr. 9)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Toekomst van het forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verzending tweede voortgangsrapportage Veiligheid begint bij Voorkomen aan de Tweede Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang van de inventarisatie van de knelpunten in wet- en regelgeving bij de bestrijding van cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpak financieel wanbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag Schadefonds Geweldsmisdrijven 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Bestuurlijke informatievoorziening en pilot Zoet

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken met betrekking tot de toepassing van gedragsbeïnvloedende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rijksrechercheonderzoek schrijfproeven Deventer moordzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vijfde voortgangsrapportage Programma Eergerelateerd Geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang invoering van een systeem van nummerherkenning voor advocaten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportages en procesaudit programma Versterking Opsporing en Vervolging

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapport van de commissie-Suyver "Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang van GPS en de aansluiting van de Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Kaderdocument Grenstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Landgebonden asielbeleid ten aanzien van Nepal

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag Bilderbergconferentie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie Gedrags- en reclamecode kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Deventer moordzaak

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Ontvoering van een zevenjarig meisje uit Ede

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Hangjongeren in de Diamantbuurt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Adviezen Raad voor de rechtspraak en College van procureurs-generaal inzake herziening van de gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbod van en de vraag naar poker, de risico’s van poker, de spelers (doelgroep) en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Benutting van het quotum voor uitgenodigde vluchtelingen en over de invulling van de hervestigingsmissies

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Kabinetsreactie op het rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing en de Inspectie jeugdzorg over de uitvoering van het verlofbeleid in normaal beveiligde justitiële jeugd(behandel)inrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Overdracht berichtgeving over criminele Antillianen in Zoetermeer op verzoek van vaste commissie voor Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  IGZ-rapprt “Medische diensten in penitentiaire inrichtingen: achter de tralies nu veiliger zorg, maar verbeteringen nog nodig”

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Inspectierapport "Doorlichting Reclassering Nederland Den Haag"

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aangifte Winkeldiefstallen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Inspectierapport PI Flevoland, locatie Almere

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Uitstel beantwoording commissievragen over de kabinetsreactie op het rapport van de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa over (bescherming van) mensenrechten in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op het bericht in Trouw van 8 april 2009 dat het geweld bij het uitgaan in Amsterdam fors is toegenomen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Vijfde meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Tapstatistieken tweede helft 2007 en 2008

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Diverse toezeggingen inzake het vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Lijst van vragen en antwoorden over het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van het werkbezoek van de staatssecretaris van Justitie aan Zuid-Europa, mei 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op het ‘migratiefactsheet’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Het bevorderen van interculturalisatie in de tbs

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Bericht over reactie op het advies evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) door de Commissie Van der Winkel

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op verzoek van de commissie van Justitie inzake de acties zomerreces in het kader van het Masterplan gevangeniswezen 2009-2014 in het zomerreces

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Uitvoering van de motie-Spekman Perspectief (Kamerstukken II 2008/09, 19637, nr. 1211)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Inspectiebericht vervolgonderzoek PI Haarlem

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Stand van zaken uitvoering afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Rapport inzake het themaonderzoek ‘Rechtspositie arrestanten gevangeniswezen’ van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Doorlichting Inspectie voor de Sanctietoepassing fpc Dr. S. van Mesdag

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Ervaringen nieuw model medische zorg asielzoekers over de eerste 6 maanden van 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Afschrift van de brief met antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het EU-Asielpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Rapporten drugsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Tiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Toezegging evaluatieverslagen netwerk van ‘Immigratie Liaison Officers’ (ILO’s)

  Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Vervolg arrest Hof van Justitie EG inzake Kwalificatierichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Jaarlijkse stand van zaken JBZ-meerjarenbeleidskader 2010-2014 (Stockholm Programma)

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Uitstel toezending kabinetsreactie op Groenboek herziening Brussel I verordening

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Fiche: Mededeling inzake vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Fiche: Mededeling inzake evaluatie Haags Programma en Actieplan

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad, 16 en 17 juli 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Verslag van de informele JBZ-Raad, 16-17 juli 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  BNC-fiche: Verordening betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  BNC-fiche: Mededeling inzake follow-up Europese Pact Immigratie en Asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  BNC-fiche: Mededeling inzake aanscherping chemische, biologische, radiologische en nucleaire beveiliging in de Europese Unie

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  BNC-fiche: Mededeling inzake het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Behandeling begroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Rappel brief over werkdruk kinderrechters

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verzoek algemeen overleg over vrijheid van meningsuiting en de rol van het OM

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Verzoek algemeen overleg over interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Brief met het verzoek om advies inzake de Subsidiariteitstoets over het recht op interpretatie en vertaling tijdens strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek om uitstel van het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 10 september 2009.

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Rappel brief over misbruik van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Verzoek om een algemeen overleg over de beveiliging van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Verzoek schriftelijke procedure Apeldoorn rapportages.

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 88. 88

  Richtsnoeren Europese Commissie over het vrij verkeer en verblijf van EU-burgers en hun gezinsleden (RL 2004/38/EG)

 89. 89

  Achterstand implementatie EU-richtlijnen/kaderbesluiten in nationale wetgeving / Justitie / 2e kwartaal 2009

 90. 90

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over het rapport van de werkgroep Auteursrecht

 91. 91

  Eu-stafnotitie "Subsidiariteitstoets op het voorstel voor een kaderbesluit betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures"