Agendapunten

 1. 1

  De besluitenlijsten van de procedurevergaderingen van 29 januari en van de extra-pv. van 10 februari jl.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitvoering moties en toezeggingen notaoverleg 7 en 12 november 2007 inzake emancipatie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Informatie over de percentageregeling beeldende kunst Rijksgebouwen, n.a.v. de motie Van Vroonhoven-Kok en Van Leeuwen (31 700 VIII, nr. 23)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Brief Vereniging voor Ondernemers in Archeologie (VOiA) over wijze van vergunningverlening

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Filmbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Annulering ondertekening cultuurconvenanten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitwerkingsbrief Een Cultuur van Ontwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Veiligheid in en om het onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage over de invoering van het competentiegerichte onderwijs in het mbo.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  De menselijke maat in het onderwijs: toepassing 'nee tenzij'-uitgangspunt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Tussenevaluatie Associate degree

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Intrekking wetsvoorstel (30387, financiering in het ho)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantw. schrift. vraag cie inzake de kwaliteit van het islamitisch godsdienstonderwijs op weekendscholen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Criteria 'residentieel, intensief en kleinschalig' onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Procedureafspraken parlementair onderzoek invoering van competentiegerichte kwalificatiedossiers in het mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake een overzicht van wetsvoorstellen en AMVB's

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vermogenspositie voortgezet onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslagen in het Primair Onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het toekomen op het SCP-rapport ‘De school bestuurd’

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Kabinetsreactie over kwaliteit onderwijs in de vier grote gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  22112 Verslag schriftelijk overleg over de kabinetsreactie op het Groenboek onderwijs en migratie

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Mededeling inzake Onderwijs en Opleiding na 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Mededeling inzake nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Geann. agenda EU-raad voor Onderwijs, Jeugd en Cultuur

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Werkbezoek aan ICN Insituut Collectie Nederland op 30 maart

  Voor het werkbezoek hebben zich ínmiddels 9 leden aangemeld.

 28. 28

  Stand van zaken brief over het Nationaal Historisch Museum

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kinderopvang

 30. 30

  Planning AO OJC-raad

  Besloten wordt om het AO in te korten en alleen met staatssecretaris Van Bijsterveldt te voeren.

 31. 31

  OV-jaarkaart voor mbo

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  werkbezoek Vlaanderen

  Op verzoek van het lid Dezentjé wordt ingegaan op het voorstel om een werkbezoek te organiseren naar Vlaanderen:
  1. bezoek aan school voor speciaal onderwijs De Varens (mede gericht op hun contacten met bedrijfsleven)
  2. gesprek inzake betrokkenheid van bedrijfsleven bij het middelbaar beroepsonderwijs.
  (De leden Dezentjé, Kraneveldt, Biskop hebben inmiddels al hun belangstelling voor dit werkbezoek uitgesproken).

 33. 33

  Toekomst Openbaar onderwijs

  Te behandelen:

  Loading data