Motie van het lid Bisschop over een experiment parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen

gesloten coffeeshopketen, éen experiment uit te werken in een aantal gemeenten waar op dit moment de verkoop van wiet wordt gedoogd, inhoudende dat de verkoop van wiet en andere softdrugs in deze gemeenten wordt verboden en hierop wordt gehandhaafd, om te bezien wat de effecten hiervan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid, en gaat over tot de orde van de dag. Bisschop 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

17 jan 2019
2019D01549

Gewijzigde motie van de leden Volp en Van Nispen over een volledig aanbod van gedoogde wiet en hasjiesj voor gedoogde coffeeshops (t.v.v. 34165-22)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. GEWIJZIGDE*) MOTIE VAN DE LEDEN VOLP EN VAN NISPEN Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 22 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen een overgangsregeling kent waarbij coffeeshops, zolang het aanbod van gedoogde telers niet afdoende is, ook bij niet-gedoogde telers mogen inkopen; overwegende dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet zorgen voor voldoende gedoogbesluiten waardoor er voor coffeeshops

21 feb 2017
2017D05808

Motie van de leden Volp en Van Nispen over een fasering in het aanbod van gedoogde wiet en hasjiesj

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderj aar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN VOLP EN VAN NISPEN Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen een overgangsregeling kent waarbij coffeeshops zolang het aanbod van gedoogde telers niet afdoende is ook bij niet gedoogde telers mogen inkopen; overwegende dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport moet zorgen voor voldoende gedoogbesluiten waardoor er voor coffeeshops een volledig dekkend aanbod van wiet

14 feb 2017
2017D05114

Motie van het lid Van Nispen over uitgaan van een open vergunningstelsel

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het voor een succesvol experiment van belang is dat telers voldoende, continu, divers en kwalitatief aanbod moeten leveren dat aansluit bij de wensen van de consument; van mening, dat om een divers aanbod te garanderen het beter is dat er gekozen wordt voor een open vergunningstelsel waarbij het aantal telers niet wordtbeperkt, maar telers uiteraard wel aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen;

17 jan 2019
2019D01539

Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34997-22)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. GEWUZIGDE MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP 24 Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 22 Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat maximaal tien gemeenten geselecteerd zullen worden om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen; Overwegende dat burgemeesters in deze gemeenten extra belast zullen worden met mogelijke sluitingen van coffeeshops indien zij niet wensen mee te doen aan het experiment; Overwegende dat meerdere burgemeesters ernstig worden

17 jan 2019
2019D01551

Motie van de leden Bergkamp en Ploumen over diversiteit in teeltopzet

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN PLOUMEN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, Overwegende dat tijdig, voldoende, divers, kwalitatief en continue aanbod dat aansluit bij de wensen en vertrouwen van de consumenten en coffeeshops die meedoen aan het experiment cruciaal is voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen; Constaterende dat de meeste beschikbare genetica (variëteiten) zijn bedoeld voor de binnenteelt en niet voor kassenteelt en dat er daarom binnen het

17 jan 2019
2019D01542

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 22 MOTIE VAN HET LID LAAN-GESELSCHAP C.S. Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, Overwegende dat maximaal tien gemeenten geselecteerd zullen worden om mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen; Overwegende dat burgemeesters in deze gemeenten extra belast zullen worden met mogelijke sluitingen van coffeeshops indien zij niet wensen mee te doen aan het experiment; Overwegende dat meerdere burgemeesters ernstig worden bedreigd vanwege hun strijd tegen (drugs)criminaliteit;

17 jan 2019
2019D01545

Motie van het lid Van Nispen c.s. over uitgaan van de definitie van een geslaagd experiment

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de adviescommissie Knottnerus het experiment met gereguleerde wietteelt geslaagd noemt als na gedegen onderzoek duidelijk is geworden dat een gesloten cannabisketen realiseerbaar is en dat de gemeten effecten gunstig zijn, dan wel geen verslechtering laten zien ten opzichte van de thans bestaande situatie; van mening, dat zo'n uitkomst een eenduidig resultaat is dat pleit voor regulering

17 jan 2019
2019D01535

Motie van de leden Buitenweg en Van Nispen over afwijken van het ingezetenencriterium in grensgemeenten

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zowel de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen als de Vereniging Nederlandse Gemeenten aandacht vragen voor verschillen in regionale verhoudingen en in vereisten voor effectiever overlastbestrijding, Overwegende dat meer lokaal maatwerk in het bijzonder gevraagd is in de handhaving van het ingezetenencriterium door deelnemende grensgemeenten; verzoekt de regering om

17 jan 2019
2019D01532

Motie van het lid Ploumen over met de voorbereiding beginnen na instemming van de Tweede Kamer

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2018-2019 34 997 Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen) Nr. 21 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, • • ' gehoord de beraadslaging, overwegende dat de duur van de voorbereidingsfase niet in de wet is vastgelegd maar door de verantwoordelijke ministers wordt vastgesteld; overwegende dat al op het moment dat de Tweede Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd de gemeenten die willen deelnemen zich kunnen melden; van mening dat het experiment zo spoedig mogelijk van start moet gaan; verzoekt de regering al op het moment dat de Tweede

17 jan 2019
2019D01543

Gewijzigde motie van het lid Van Nispen c.s. over ondersteuning aan gemeenten om meer in te zetten op preventie en voorlichting (t.v.v. 34165-17)

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Ter vervanging van die gedrukt onder nr. 17 Voorgesteld De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het gedogen van wietteelt of handel allerminst bedoeld is als aanmoediging om meer softdrugs te gebruiken en juist de volksgezondheid ten goede moet komen; van mening, dat elke stap richting legalisering van softdrugs gepaard moet gaan met verdere inspanningen wat betreft preventie en voorlichting; verzoekt de regering voorafgaand

21 feb 2017
2017D05378

Motie van het lid Van Nispen c.s. over ondersteuning aan gemeenten om meer in te zetten op preventie en voorlichting

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S. Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, • gehoord de beraadslaging, overwegende, dat het gedogen van wietteelt of handel allerminst bedoeld is als aanmoediging om meer softdrugs te gebruiken en juist de volksgezondheid ten goede moet komen; van mening, dat elke stap richting legalisering van softdrugs gepaard moet gaan met verdere inspanningen wat betreft preventie en voorlichting; verzoekt de regering voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel

14 feb 2017
2017D05109

Motie van het lid Van Tongeren over experimenteren met coffeeshops volgens het Haarlemse model

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten ertoe oproept binnen de gestelde kaders te experimenteren met verschillende regeloplossingen om uiteindelijk te komen tot een juridisch stevig verankerd landelijk cannabisbeleid; verzoekt de regering om samen met de VNG en een aantal gemeenten te experimenteren met bijvoorbeeld coffeeshops volgens het Haarlemse model, caffittattis Ooi&

14 feb 2017
2017D05110

Motie van de leden Volp en Van Tongeren over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN VOLP EN VAN TONGEREN Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat cannabis voor patiënten effectief kan zijn om symptomen van hun ziekte waaronder pijn tegen te gaan; overwegende dat de medicinale cannabis die namens de overheid door Bedrocan wordt geproduceerd uit een beperkt aantal producten bestaat; overwegende dat patiënten aangeven dat zij baat hebben bij cannabisproducten die nu nog niet door Bedrocan worden geproduceerd;

14 feb 2017
2017D05113

Motie van het lid Van Tongeren over voorzien in drugstests tijdens evenementen

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL Vergaderjaar 2016-2017 34 165 Voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen) Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN Voorgesteld 14 februari 2017 De Kamer, Van Tongeren gehoord de beraadslaging, overwegende, dat in 2002 de mogelijkheid is afgeschaft om de kwaliteit van drugs op evenementen te laten testen; overwegende, dat hierdoor het risico wordt vergroot op het gebruik van gevaarlijke drugs, zoals vervuilde XTC-pillen; \ (21\kr.22)/14 Zware_ verzoekt de regering om te voorzien in drugstests tijdens evenementen waarop het gebruik van drugs voorzienbaar is, en gaat

14 feb 2017
2017D05111

Kies periode

tot Toepassen