Financieel-Economische Zaken

De Stafdienst Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de controller, budgettaire belangenbehartiger en inkoopadviseur van de Tweede Kamer. FEZ ziet toe op de rechtmatige, doelmatige en doeltreffende toewijzing en besteding van publieke middelen binnen de Tweede Kamer en is belast met het inkopen van middelen en diensten. Op basis hiervan zijn vanuit de rol van FEZ vijf doelstellingen te formuleren:

  • Bewerkstelligen van (een zorgvuldig afwegingsproces over) de optimale allocatie van middelen over de afzonderlijke activiteiten, diensten en/of doelstelling van de Tweede Kamer.
  • Met het oog op rechtmatigheid zorgdragen voor een ordelijk financieel beheer. Daaronder is ook begrepen het zodanig inrichten van de inkoopfunctie dat wordt voldaan aan de relevante wet- en regelgeving.
  • Het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de Tweede Kamer in het proces van verwerving en allocatie van middelen.
  • Vanuit het oogpunt van doeltreffendheid bevorderen dat de organisatiedoelstellingen worden bereikt door de inzet van de juiste middelen.
  • Vanuit het oogpunt van doelmatigheid bevorderen dat niet meer middelen worden gebruikt dan strikt noodzakelijk is voor de realisatie van de gestelde doelen. De inkoopfunctie is daartoe één van de instrumenten.