Toezeggingen

Zoekresultaten (2.404)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). De minister zegt toe de AMvB, waarin onder andere het opstellen van de werkwijze die gericht is op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie door de werkgever wordt geregeld, in de komende maanden aan de Kamer te sturen.

TZ202303-043

Toezeggingen

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

Toezegging bij Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673). De minister zegt toe de AMvB, waarin het opstellen van de werkwijze die gericht is op voorkoming van arbeidsmarktdiscriminatie door de werkgever wordt geregeld, voor te hangen aan de Tweede Kamer.

TZ202303-042

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister van Financiën zal de Kamer zo mogelijk voor het zomerreces informeren over de eindafweging ten aanzien van mogelijke juridische of andere vervolgstappen inzake KLM naar aanleiding van de bevindingen van de staatsagent

TZ202306-119

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zeg toe in de volgende stand van zakenbrief inzake netcapaciteit in te gaan op de juridische mogelijkheden rond stikstof en investeringsplannen

TZ202309-097

Toegezegd aan Kröger, S.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen)

Toezegging bij Klimaat & energie (algemeen). De minister zegt toe de kamer extra te informeren over het diplomatieke werk rond fossiele subsidies in o.a. het verslag over de aankomende Energieraad

TZ202309-094

Toegezegd aan Boucke, R.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister informeert de Kamer zo spoedig mogelijk of, en zo ja wanneer, de Autoriteit Consument & Markt onderzoek kan doen naar ontwikkelingen van spaartarieven in Nederland.

TZ202309-063

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. De minister stuurt voor de behandeling van de begroting BZK een brief over de dekking/uitvoering van een doorbouwgarantie. Dat is naar aanleiding van een motie van Grinwis c.s.

TZ202310-005

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022

Toezegging bij Raad Algemene Zaken d.d. 13 december 2022. De minister zegt toe na de Raad Buitenlandse Zaken terug te komen op mogelijkheden voor wat betreft de naleving sancties.

TZ202212-050

Toezeggingen

Toezegging bij Bouwregelgeving

Toezegging bij Bouwregelgeving . Binnen twee weken stuurt de minister een brief naar de Kamer, waarin de stand van zaken wordt gegeven ten aanzien van de uitvoering van de aangenomen moties in het kader van de kwaliteit van de energielabels.

TZ202306-194

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting . De minister komt nog voor de behandeling van de Voorjaarsnota met een zeer goed leesbare brief over de wijzigingen die het kabinet voorzien heeft ten aanzien van de huurtoeslag.

TZ202306-102

Toegezegd aan Klaver, J.F.

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting . Voor de zomer informeert de minister de Kamer over de doorrekening van de prestatieafspraken met woningcorporaties en geeft de minister inzicht in de mate waarin de investeringen van de corporaties op gang beginnen te komen.

TZ202306-103

Toezeggingen

Toezegging bij Ruimtelijke Ordening

Toezegging bij Ruimtelijke Ordening. De Kamer ontvangt binnen een maand de reeds toegezegde brief over grondpolitiek.

TZ202305-027

Toezeggingen

Toezegging bij Integriteit openbaar bestuur

Toezegging bij Integriteit openbaar bestuur . De Kamer ontvangt voor de zomer van 2023 de opzet van de evaluatie inzake de transparantie van openbare agenda's van bewindspersonen en de vermelding van inbreng van externen in de toelichting bij wet- en regelgeving, inclusief de Uitvoeringsrichtlijn Openbare agenda’s bewindslieden. Het kabinet is

TZ202305-008

Toezeggingen

Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Toezegging bij Klimaatakkoord gebouwde omgeving. De minister gaat kijken naar de mogelijkheden tot subsidiëring van ventilatiesystemen waarmee 10% tot 30% energiebesparing kan worden bereikt. Hij komt daar in het tweede kwartaal op terug.

TZ202304-089

Toegezegd aan Groot, P.C. de

Toezeggingen

Toezegging bij Wet open overheid

Toezegging bij Wet open overheid. De minister zegt toe in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2022, die op 17 mei 2023 naar de Kamer wordt gestuurd, een overzicht per ministerie te geven met betrekking tot de afhandeling van WOO-verzoeken en de betaalde dwangsommen.

TZ202303-055