Toezeggingen

Zoekresultaten (3.044)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (31288-1105)

Toezegging bij Tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (31288-1105). De Kamer wordt na de zomer 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken die worden gevoerd met de kennisinstellingen over CSC-beurzen.

TZ202405-051

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Emancipatie (CD 3/4)

Toezegging bij Tweeminutendebat Emancipatie (CD 3/4). De Kamer wordt na het rondetafelgesprek Medische Kindzorg op 17 juni 2024 geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning over de voor - en nadelen van een wettelijk verbod van non-consensuele niet-noodzakelijke medische behandelingen bij interseksekinderen.

TZ202405-050

Toezeggingen

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3)

Toezegging bij Voortzetting commissiedebat Inburgering en integratie (27-3) . De minister zegt toe uit te vragen bij werkgevers hoe O&O-fondsen worden ingezet met betrekking tot arbeidsmigranten, statushouders en Oekraïners en dit in de tweede helft van 2024 terug te koppelen aan de Kamer.

TZ202404-073

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister gaat kijken hoe zij het overzicht van knelpunten in de stand van de uitvoering inzichtelijker kan maken en neemt dit mee in de volgende stand van de uitvoering.

TZ202404-022

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd)

Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024 en Informele NAVO ministeriële van 30 en 31 mei 2024 (Let op: tijdstip gewijzigd). De minister zegt toe om samen met de minister van Defensie een appreciatie te sturen van het Clingendaelrapport over de toekomst van EU-missies, en daarbij specifiek in te gaan op de EU-trainingsmissie

TZ202405-049

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza

Toezegging bij Debat over de situatie in Gaza . De minister zegt toe de Kamer in de eerstvolgende geannoteerde agenda RBZ op hoofdlijnen te informeren over de conferentie van 15 mei 2024 inzake sancties tegen Hamas, het tegengaan van financiering van Hamas en het tegengaan van terroristische online content.

TZ202405-047

Toezeggingen

Toezegging bij Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754) (antwoord 1e termijn + rest)

Toezegging bij Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754) (antwoord 1e termijn + rest). De staatssecretaris zegt toe de uitkomsten

TZ202405-044

Toezeggingen

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet 2021

Toezegging bij Jaarverslag en slotwet 2021 . De staatssecretaris herbevestigd de eerder gedane toezegging om in het najaar een overzicht van de verschillen in wetgeving in Caribisch Nederland per departement met de Kamer te delen, incl. een financieel overzicht.

TZ202309-007

Toezeggingen

Toezegging bij Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES

Toezegging bij Sociaal domein & Bestuursakkoorden BES . De staatssecretaris van BZK en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zullen ten behoeve van de discussie over het ijkpunt sociaal minimum in het kader van het onderzoek van de onafhankelijke commissie in kaart laten brengen wat de resultaten en/of de te verwachten

TZ202211-168

Toegezegd aan Kamminga, R.J.

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid

Toezegging bij Arbeidsmarktbeleid. De minister zegt toe te beschouwen of de belangen van flexkrachten voldoende worden meegenomen bij medezeggenschap.

TZ202402-010

Toegezegd aan Oostenbruggen, T. van

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4)

Toezegging bij Tweeminutendebat Box-3 (CD 18/4). De staatssecretaris informeert de Kamer nader voorafgaand aan het volgende commissiedebat Box 3 op 11 juni 2024 over de staatssteunaspecten van het wetsvoorstel Box 3 en mogelijke budgettaire gevolgen daarvan.

TZ202405-043

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (36410-XVII) antwoord 1e termijn + rest. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe de negatieve effecten van handelsverdragen en hoe deze kunnen worden gedempt in kaart te brengen en de Kamer daarover te informeren

TZ202402-030

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de uitgebrachte adviezen over het ontwerpwetsvoorstel van de verschillende adviesorganen delen met de Kamer.

TZ202404-194

Toegezegd aan Eijk, W.P.J. van

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal half mei nadere informatie toezenden aan de Kamer over de opzet van het onderzoek naar de waarde van vastgoed en de aftrek van onderhoud.

TZ202404-193

Toezeggingen

Toezegging bij Box 3

Toezegging bij Box 3. De staatssecretaris zal de Kamer per brief informeren over in ieder geval de omschrijving van liquide en niet-liquide middelen en wat daaronder kan vallen, de scenario's ten aanzien van het werkelijk rendement, het bezit van de tweede woning, de betalingsregelingen en incourante belangen onder de 5% en de

TZ202404-192