28 resultaten gevonden voor ‘rekenkamer’

Besluitenlijsten

31 okt 2014
Besluitenlijst procedurevergadering 30 oktober 2014

altijd bij de voorzitter kunnen worden aangedragen.  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015  Vervanging F-16  begrotingsbrief en webdossier Vervanging F-16 door Algemene Rekenkamer  Minusma  Informatievoorziening en ICT  Europese defensiesamenwerking

Overige Kamerstukken

31 okt 2014
Ontwikkelingen in het accountantsberoep

van de accountantscontrole, blz. 80. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 977, nr. 3 4 naar de voorzitter van de Eerste Kamer, de Minister van Financiën, de voorzitter van de AFM en de voorzitter van de NBA. Algemene Rekenkamer A.P. Visser, wnd. president Ellen M.A. van Schoten RA, secretaris Tweede

Indiener S.J. Stuiveling
president van de Algemene Rekenkamer

Commissieverslagen

30 okt 2014
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2014, over het Begrotingsonderzoek OCW 2015

Ik wil een discussie de goede kant op: leraren moeten het initiatief gaan nemen om zich te professionaliseren en zelf onderdeel te worden van die lerende schoolgemeenschap. Een volgend punt betreft de outcome-indicatoren en de intensiveringen. De Kamer overweegt om ook naar de Rekenkamer te kijken. Ik

Indiener A.G. Wolbert
voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Commissieverslagen

30 okt 2014
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 oktober 2014, over IGZ

zorgverzekeraars dan over informatie die de inspectie niet heeft Moeten patiënten er straks van uitgaan dat niet-gecontracteerde artsen dus per definitie slechte zorg leveren Hoe zit het dan met de conclusie van de Algemene Rekenkamer dat zorgverzekeraars nog helemaal geen inzicht hebben in de kwaliteit

Indiener W.J.H. Lodders
voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Begroting Infrastructuur en Milieu

Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat volgens de Algemene Rekenkamer de financiële consequenties van de instandhouding van het hoofdwegennet onvoldoende zichtbaar zijn bij de besluitvorming; overwegende dat de Kamer goed in staat gesteld moet worden een afweging te maken tussen aanleg

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Begroting Infrastructuur en Milieu

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik blij ben met het rapport van de Algemene Rekenkamer, maar dat ik me de punten ook erg aantrek. Ik ben namelijk de eerste geweest die hiervoor is gaan staan. Ik heb het budget in 2011 meteen met 3,8 miljard verhoogd, ten koste van aanleg. Dat is voor politici altijd

Commissieverslagen

30 okt 2014
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 oktober 2014, over georganiseerde criminaliteit

2014–2015, 29 911, nr. 97 27 Wij gaan ervan uit dat daarmee ook een beter zicht wordt verkregen op de herkomst van het crimineel vermogen. De lastigste vraag heb ik tot het laatst bewaard. Mevrouw Helder herinnert mij aan de toezegging over de baten-lastenanalyse door de Rekenkamer. Het is een terechte

Indiener T.M. Jadnanansing
voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Plenaire verslagen

30 oktober 2014
18e vergadering, donderdag 30 oktober 2014

van Haegen minister van Infrastructuur en Milieu Minister Schultz van Haegen-Maas Geesteranus : Wij verschillen met de Rekenkamer van mening over de hoogte van het bedrag. Ik heb op dit moment de precieze cijfers niet voorhanden, maar uit de beantwoording van de rapportage van de Rekenkamer blijkt dat

Gecorrigeerd

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Deelrapport Literatuurstudie Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

en governance. Den Haag: Algemene Rekenkamer. Algemene Rekenmaker (2008). Kaders voor toezicht en verantwoording: uitgangspunten, redeneerlijnen en handreikingen van de Algemene Rekenkamer. Den Haag: Algemene Rekenkamer. Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (2013). Zeven keer anders: Beknopte canon

Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Lijst van ingekomen stukken

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014 Rondgezonden en gepubliceerd. Mededeling over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle op de Herzieningswet Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Deelrapport Politieke besluitvorming Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

2014–2015, 33 606, nr. 5 1 3.3.2 De parlementaire behandeling van de Bruteringswet 36 3.3.3 Parlementaire controle op de afwikkeling: een «groot project» 38 3.4 Leefbaarheid als nieuw prestatieveld 39 3.4.1 Algemene Rekenkamer en Raad van State: leefbaarheid een vaag begrip 41 3.5 De Tweede Kamer

Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Besluitenlijsten

30 okt 2014
Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS 30/10

15.15 uur) ontvangt het lid Van Laar de overige PDP-organisaties in een bijzondere procedure. 12-11-2014 10.00 - 11.00 Technische briefing Briefing door Algemene Rekenkamer over OS-monitor en noodhulp Haïti: Uitgesteld naar 9 december vanwege latere publicatie beide rapporten. 13-11-2014 13.30 - 14.00

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Nota naar aanleiding van het nader verslag

De Minister kijkt naar de veiligheid van MijnDUO. In hoeverre is de regering erop gerust dat de beveiliging van deze website op voldoende niveau is, na verontrustende berichten hierover van de Algemene Rekenkamer DUO heeft een taskforce ingericht die een groot deel van de geconstateerde tekortkomingen

Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Moties

30 okt 2014
Motie van het lid Smaling over het takenpakket van de ILT

van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een stijgende lijn laat zien; constaterende dat het budget van ILT een dalende lijn laat zien; overwegende dat de regering denkt dit te kunnen opvangen middels efficiencyverbeteringen; overwegende dat de Algemene Rekenkamer in het rapport over de NVWA juist

Indiener E.M.A. Smaling
Tweede Kamerlid

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Staat van het Bestuur 2014

Dit verzoek vloeide voort uit het Plan van aanpak om de transparantie in de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten te verbeteren (TK 2000). De behoefte van het Rijk voor meer transparantie volgt mede uit een verzoek van de Algemene Rekenkamer om een aanscherping van de begrotingsverantwoording

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Lijst van vragen over het MIRT projectenboek 2015 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) (Kamerstuk 34 000-A, nr. 4)

2028 beschikbaar voor nieuwe projecten aan het spoor, aan de weg en aan het water 3 Welke budgettaire gevolgen heeft het rapport van de Algemene Rekenkamer «Instandhouding hoofdwegennet» (Kamerstuknummer 34000-A-8) voor de besteedbare ruimte in het MIRT tot 2028 Welke maatregelen neemt u naar aanleiding

Indiener T.R. van Dekken
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Verslagen Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Het vraagstuk is namelijk niet alleen met regelgeving op te lossen – daar komen we later over te spreken – maar heeft ook iets te maken met het moreel kompas van mensen in het maatschappelijk middenveld. Langs andere lijnen zijn wij daarover begonnen, via de beloning. De topsalarissen werden steeds

Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Overige Kamerstukken

30 okt 2014
Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Toezicht Woningcorporaties (Commissie-Hoekstra). Kamerstuk II 2012/13, 33 606, nr. 2. Brief van het presidium (en Bijlage 1), Parlementaire enquête Woningcorporaties. Kamerstuk II 2013/14, 29 453, nr. 349. Brief van de Algemene Rekenkamer, Woningcorporaties. Bijlage: Rapport Algemene Rekenkamer (2 juni

Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen