26 resultaten gevonden voor ‘rekenkamer’

7e Herziene convocatie algemeen overleg IVD-aangelegenheden d.d. 10 februari 2015

en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 4 september 2014 Toezichtsrapport CTIVD inzake onderzoek door de AIVD op sociale media (rapport nr. 39) - 29924-114 Agendapunt: Afschrift van een brief aan de Algemene Rekenkamer over de gewijzigde motie van de leden Schouw en Van Toorenburg (t.v.v. Kamerstuk

2014D39300
Indiener Drs. M.J. van der Leeden
griffier
Herziene Agenda procedurevergadering OCW op 13 november 2014

algemeen overleg inzake passend onderwijs van 11 december a.s. 16. Agendapunt: Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 14 oktober 2014 Aandachtspunten

2014D39414
Besluitenlijst procedurevergadering 30 oktober 2014

de voorzitter kunnen worden aangedragen.  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015  Vervanging F-16  begrotingsbrief en webdossier Vervanging F-16 door Algemene Rekenkamer  Minusma  Informatievoorziening en ICT  Europese defensiesamenwerking

2014D39307
Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 29 oktober 2014

Publicaties ILT van september 2014 - 2014Z17948 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 10. Agendapunt: Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 15 oktober 2014

2014D39276
Ontwikkelingen in het accountantsberoep

ter verbetering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole, blz. 80. Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 33 977, nr. 3 4 naar de voorzitter van de Eerste Kamer, de Minister van Financiën, de voorzitter van de AFM en de voorzitter van de NBA. Algemene Rekenkamer A.P. Visser,

33977-3
Indiener S.J. Stuiveling
president van de Algemene Rekenkamer
Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur)

dan voordelen voor het milieu gehad Nee, en het beleid zorgt er ook niet voor dat het beter wordt. Het ammoniakbeleid is niet effectief, zegt de Algemene Rekenkamer. De voorzitter: Wat is uw vraag Mevrouw Thieme (PvdD): Is het goed voor onze volksgezondheid, vraag ik dan aan de staatssecretaris. Is

2018D12288

Verslagen

30 okt 2014
Conceptverslag Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek OCW 2015

te worden van die lerende schoolgemeenschap. Een volgend punt betreft de outcome-indicatoren en de intensiveringen. De Kamer overweegt om ook naar de Rekenkamer te kijken. Ik heb al het nodige gezegd over de output en de outcome. Met de stelstelmonitor Trends in Beeld monitoren we de toerusting en de

2014D39902
Begroting Infrastructuur en Milieu

Begroting Infrastructuur en Milieu. Begroting Infrastructuur en Milieu. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik blij ben met het rapport van de Algemene Rekenkamer, maar dat ik me de punten ook erg aantrek. Ik ben namelijk de eerste geweest die hiervoor is gaan staan. Ik heb het budget in 2011 meteen met

2018D11377
Begroting Infrastructuur en Milieu

Begroting Infrastructuur en Milieu. Begroting Infrastructuur en Milieu. Motie De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat volgens de Algemene Rekenkamer de financiële consequenties van de instandhouding van het hoofdwegennet onvoldoende zichtbaar zijn bij de besluitvorming; overwegende dat de

2018D11381
Motie van het lid Smaling over het takenpakket van de ILT

budget van ILT een dalende lijn laat zien; overwegende dat de regering denkt dit te kunnen opvangen middels efficiencyverbeteringen; overwegende dat de Algemene Rekenkamer in het rapport over de NVWA juist constateerde dat er ten onrechte werd uitgegaan van veronderstelde efficiencywinst; verzoekt de

34000-XII-21
Indiener E.M.A. Smaling
Tweede Kamerlid
Verslagen Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Verslagen Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Titel. Onderwerp. Het vraagstuk is namelijk niet alleen met regelgeving op te lossen – daar komen we later over te spreken – maar heeft ook iets te maken met het moreel kompas van mensen in het maatschappelijk middenveld. Langs andere lijnen

33606-10
Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
Lijst van vragen over het MIRT projectenboek 2015 (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) (Kamerstuk 34 000-A, nr. 4)

VAN VRAGEN Nr Vraag 1 Is het mogelijk om bij het volgende MIRT-projectenboek weer paginanummers in te voegen 2 Welke ruimte is tot nog 2028 beschikbaar voor nieuwe projecten aan het spoor, aan de weg en aan het water 3 Welke budgettaire gevolgen heeft het rapport van de Algemene Rekenkamer «Instandhouding

2014D39127
Indiener T.R. van Dekken
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Deelrapport Literatuurstudie Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

Rekenmaker (2008). Kaders voor toezicht en verantwoording: uitgangspunten, redeneerlijnen en handreikingen van de Algemene Rekenkamer. Den Haag: Algemene Rekenkamer. Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (2013). Zeven keer anders: Beknopte canon van de woningcorporaties in Nederland. Geraadpleegd

33606-8
Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
Deelrapport Politieke besluitvorming Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

behandeling van de Bruteringswet 36 3.3.3 Parlementaire controle op de afwikkeling: een «groot project» 38 3.4 Leefbaarheid als nieuw prestatieveld 39 3.4.1 Algemene Rekenkamer en Raad van State: leefbaarheid een vaag begrip 41 3.5 De Tweede Kamer wil onafhankelijk financieel toezicht 42 3.6 Verdere

33606-5
Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 28-10-14

zaken en de besluiten op de brievenlijst) Wonen 2. Agendapunt: Uitkomsten aanvullend onderzoek naar aanleiding van het rapport “Toezicht op presteren woningcorporaties” Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 16 oktober 2014 Uitkomsten aanvullend

2014D39076
Motie van de leden Van Veldhoven en De Rouwe over aanvullend budget voor onderhoud van wegen

34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DE ROUWE Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Rekenkamer in zijn rapport «Instandhouding

34000-XII-36
Indiener S. van Veldhoven
Tweede Kamerlid
Motie van de leden Smaling en De Rouwe over het achterstallig onderhoud van de infrastructuur

34 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2015 Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN DE ROUWE Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat volgens de Algemene Rekenkamer de financiële consequenties

34000-XII-19
Indiener E.M.A. Smaling
Tweede Kamerlid
Nota naar aanleiding van het nader verslag

gebruiksgemak, veiligheid en uitvoeringskosten. De Minister kijkt naar de veiligheid van MijnDUO. In hoeverre is de regering erop gerust dat de beveiliging van deze website op voldoende niveau is, na verontrustende berichten hierover van de Algemene Rekenkamer DUO heeft een taskforce ingericht die een

34035-18
Indiener M. Bussemaker
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Besluitenlijst procedurevergadering BuHa-OS 30/10

lid Van Laar de overige PDP-organisaties in een bijzondere procedure. 12-11-2014 10.00 - 11.00 Technische briefing Briefing door Algemene Rekenkamer over OS-monitor en noodhulp Haïti: Uitgesteld naar 9 december vanwege latere publicatie beide rapporten. 13-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 13-11-2014

2014D39172
Staat van het Bestuur 2014

tussen Rijk en gemeenten te verbeteren (TK 2000). De behoefte van het Rijk voor meer transparantie volgt mede uit een verzoek van de Algemene Rekenkamer om een aanscherping van de begrotingsverantwoording in het kader van de VBTB. Daarin is de ambitie verwoord een relatie te leggen tussen doelen, middelen

2014D39155
Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties

II 2012/13, 33 606, nr. 2. Brief van het presidium (en Bijlage 1), Parlementaire enquête Woningcorporaties. Kamerstuk II 2013/14, 29 453, nr. 349. Brief van de Algemene Rekenkamer, Woningcorporaties. Bijlage: Rapport Algemene Rekenkamer (2 juni 2014). Toezicht op presteren van woningcorporaties. Boeken,

33606-4
Indiener R.A. van Vliet
voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2014, over Modernisering Milieubeleid

en meetbare doelen Ik denk dat iedereen, van de VVD tot en met de SP, het eens is met deze uitgangspunten, maar hoe maken we ze meetbaar en hoe toetsen we ze De Rekenkamer heeft meerdere rapporten afgescheiden waarin staat dat convenanten, zeker op milieugebied, stelselmatig niet werken. Dat weet de

28663-61
Indiener T.R. van Dekken
voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu
Lijst van ingekomen stukken

Onderwijsrecht over een coöperatie van kleine scholen - 31293-217 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 oktober 2014 Rondgezonden en gepubliceerd. Mededeling over de beantwoording van de vragen van de commissie inzake het advies van de Algemene Rekenkamer over de conceptnovelle

2014D38935
Besluitenlijst procedurevergadering Rijksuitgaven - 30 oktober 2014

BuHa-OS, BuZa, EZ, FIN Nationaal 5. Agendapunt: E-mailprocedure [inventarisatie] d.d. 16 oktober 2014 - aandragen onderwerpen die zich lenen voor aanvullende onderzoeken door de Algemene Rekenkamer in de reeks Zicht op bezuinigingen Besluit: De commissie besluit geen aanvullende onderwerpen aan te dragen

2014D39088
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 30 oktober 2014

webrichtlijnen - 2014Z19107 Besluit: Voor kennisgeving aangenomen. 45. Agendapunt: Rapport Basisregistraties; vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance Zaak: Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 29 oktober 2014 Rapport

2014D39107

Kies periode

tot Toepassen
Filters wissen