Brieven regering

Zoekresultaten (77.688)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024. de stand van zaken in Nederland op het gebied van gas zal ik tijdens de uitwisseling, indien opportuun, informatie geven zoals uiteengezet in de Kamerbrief die op 9 februari...

2024D06220

Brieven regering

Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling

Goedkeuring Europese Commissie compensatie ecoregeling. 28625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nr. 357 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2024...

2024D06266

Brieven regering

Rapportage vermoeidheid onder piloten

Rapportage vermoeidheid onder piloten.

2024D06274

Brieven regering

Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022

Voorhang ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling groenprojecten 2022.

2024D06263

Brieven regering

Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Goederenvervoer van 13 april 2023, over multimodaal goederenvervoerbeleid

Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Goederenvervoer van 13 april 2023, over multimodaal goederenvervoerbeleid.

2024D06276

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. Hierbij bied ik u het verslag aan van de informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024. De minister voor Buitenlandse...

2024D06203

Brieven regering

Beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de NZa

Beleidsreactie Samenvattend rapport uitvoering Wlz 2022-2023 van de NZa. echter een vergelijking met 2021, toen de wachtlijst sterk werd beïnvloed door de effecten van de Coronapandemie. In het laatste jaar is het beeld als volgt: Tabel...

2024D06116

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Position Paper over Quantum Key Distribution (QKD)

Reactie op verzoek commissie over de Position Paper over Quantum Key Distribution (QKD). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 977 AIVD Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de...

2024D06159

Brieven regering

Planning op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening

Planning op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024...

2024D06123

Brieven regering

Rapport ‘Overwegingen voor een herinrichting van de markt voor transport en verwerking van kadavers’

Rapport ‘Overwegingen voor een herinrichting van de markt voor transport en verwerking van kadavers’. een vervolgonderzoek naar de opties zoals geschetst in de Kamerbrief over de verkenning van de marktordening van het destructiebestel d.d. 17 december...

2024D06078

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'

Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 510 Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de...

2024D06119

Brieven regering

Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR)

Ontwikkelingen rondom het Commissievoorstel Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (SUR). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 858 Gewasbeschermingsbeleid Nr. 648 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D06129

Brieven regering

Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten

Reactie op brief van Nordic Maize breeding over octrooieren van natuurlijke eigenschappen van planten. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1619 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN...

2024D06099

Brieven regering

Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

Verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 1155 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2024D06153

Brieven regering

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023

Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - vierde kwartaal 2023. de sinds 2024 geldende nationale en sectorale plafonds.3 2 Voor «overig» is in de Meststoffenwet geen sectoraal plafond vermeld. Het vermelde plafond is...

2024D06085