kamerstukken

Zoekresultaten (464.221)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022

Voorlopig overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 13 september 2022. VOORLOPIG OVERZICHT COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID * Dinsdag 13 september 2022, bij aanvang procedurevergadering 16.30 uur: Geen mededelingen. Verzoeken voor de commissie-RvW kunnen tot uiterlijk 14.00 uur op de dag

2022D30737

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer. De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het (tijdelijk) sluiten van de Spoedeisende Hulpafdeling in Zoetermeer (2022Z15337, ingezonden 26 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn

2022D32437

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen d.d. 6 september 2022

Convocatie technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen d.d. 6 september 2022. Den Haag, 15 augustus 2022

2022D32432

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over uitstellen operaties in Drentse ziekenhuizen door tekort medische materialen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over uitstellen operaties in Drentse ziekenhuizen door tekort medische materialen. De vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over uitstellen operaties in Drentse ziekenhuizen door tekort medische materialen (2022Z15338, ingezonden 26 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de

2022D32435

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Marijnissen en Leijten over ‘de rol van de premier in de Uber-files’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Marijnissen en Leijten over ‘de rol van de premier in de Uber-files’. MINISTER-PRESIDENT DATUM 12 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4281310 MINISTER-PRESIDENT DATUM 12 AUGUSTUS 2022 ONZE REFERENTIE 4281310 Pagina van VERTROUWELIJK Pagina van Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001

2022D32434

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt

Uitstel beantwoording vragen van de leden Leijten en Hijink over de Nederlandse Zorgautoriteit die ongevraagd gegevens van honderdduizenden patiënten in de geestelijke gezondheidszorg opvraagt. De vragen van de leden Leijten en Hijink (beiden SP) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van

2022D32433

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448)

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448). Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit DGA-PAV / 22377594 Pagina van Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

2022D32373

Brieven regering

Voortgang overbrengingen Afghanistan

Voortgang overbrengingen Afghanistan. Maandag 15 augustus a.s. is het een jaar geleden dat Kaboel viel en Afghanistan in handen kwam van de Taliban. Met het oog daarop, en gezien de recente overbrengingen via Pakistan, informeer ik met deze brief uw Kamer, mede namens de minister van Defensie, over de stand van zaken betreffende de overbrenging van

2022D32427

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel. AH 3675 2022Z12938 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3540 Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het tienpuntenplan zoals dat op 21 juni door het College

2022D32426

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen. AH 3674 2022Z15174 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3646 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht 'Veiligheidsregio's zitten

2022D32425

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers. AH 3673 2022Z15260 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Hardenberg: te veel overlastgevende asielzoekers’ (1)? Antwoord op vraag 1

2022D32414

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin. AH 3672 2022Z13752 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 12 augustus 2022) Hierbij

2022D32413

Kamervragen

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15523 Vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht «Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau

2022D32418

Kamervragen

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15525 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brandbrief «saneringsregeling visserij» (ingezonden 12 augustus 2022). Vraag 1 Heeft

2022D32420

Kamervragen

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15524 Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van

2022D32419

Naar boven