Toezeggingen

Zoekresultaten (2.625)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen

Toezeggingen

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo. De schoolkostenmonitor komt, inclusief de beleidsreactie, voor de zomer.

TZ202303-003

Toezeggingen

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo

Toezegging bij Macrodoelmatigheid mbo. De toekomstverkenning LLO, Leven Lang Ontwikkelen, die onder verantwoordelijkheid ligt van minister Wiersma en minister Van Gennip, komt in het voorjaar naar de Kamer. De bredere waaier van het vervolgonderwijs, onder verantwoordelijkheid van minister Dijkgraaf, in het kader van de stelselverkenning komt voor

TZ202303-001

Toezeggingen

Toezegging bij Wetenschapsbeleid

Toezegging bij Wetenschapsbeleid. De toekomstverkenning wordt rond de zomer met de Kamer gedeeld. De beleidsreactie hierop ontvangt de Kamer na de zomer. Hierin wordt ook de bekostiging meegenomen.

TZ202304-188

Toezeggingen

Toezegging bij Afrikastrategie

Toezegging bij Afrikastrategie. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegt toe in het eerste kwartaal van 2024 de evaluatie van Invest International aan de Kamer te sturen.

TZ202310-030

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap (CD 30/6)

Toezegging bij Tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap (CD 30/6). De minister zal de Kamer begin volgend jaar (2023) in zijn brief over internationalisering informeren over hoe een aanscherping in het accreditatiekader kan worden verwerkt.

TZ202209-024

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe de Kamer op hoofdlijnen te zullen informeren over de uitkomst van het onderzoek naar het lekken door ambtenaren van het ministerie van vertrouwelijke stukken naar de pers en een anonieme brief in een rechtszaak.

TZ202402-118

Toegezegd aan Roon, R. de

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe de Kamer in het volgende verslag Raad Algemene Zaken een appreciatie te geven van de motie-Dassen (36410-V-74) over het in Europees verband pleiten voor de ontwikkeling van een wholesale-variant van de digitale euro.

TZ202402-117

Toegezegd aan Dassen, L.A.J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe de Kamer te informeren als er gedurende het begrotingsjaar 2024 te weinig geld blijkt te zijn in artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde voor de financiering van projecten die samenwerking en verzoening van Palestijnen en Israëli's

TZ202402-116

Toegezegd aan Ceder, D.G.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest. De minister zegt toe dat het kabinet in de jaarlijkse EU-OS-rapportage in mei uitgebreider zal ingaan op de EU Global Gateway en de wijze waarop Nederland in dit verband inzet op een geïntegreerde benadering van derde landen en het zo praktisch mogelijk vertalen naar

TZ202402-115

Toegezegd aan Boswijk, D.G.

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. In het tweede kwartaal komt de minister met een update ten aanzien van Kronenburg.

TZ202402-114

Toegezegd aan Paternotte, J.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. Binnen enkele weken informeert de minister de Kamer over de uitwerking van de doorbouwgarantie.

TZ202402-113

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. Eind eerste kwartaal doet de minister een stand van zaken aan de Kamer toekomen inzake een vervolgaanpak permanente bewoning van recreatieparken.

TZ202402-112

Toegezegd aan Groot, P.C. de

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. Eind eerste kwartaal informeert de minister de Kamer nader over de programmatische aanpak van het beter benutten van de bestaande woningvoorraad.

TZ202402-111

Toezeggingen

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting

Toezegging bij Staat van de volkshuisvesting. In het tweede kwartaal doet de minister een gezamenlijke voortgang van de regionale woondeals en voortgang van het programma woningbouw aan de Kamer toekomen, en daarin zal uitgebreider worden ingegaan op de kritische succesfactor.

TZ202402-110

Toezeggingen

Toezegging bij Landbouw, klimaat en voedsel

Toezegging bij Landbouw, klimaat en voedsel. De Kamer wordt voor de zomer van 2024 uitgebreid geïnformeerd over de aangenomen moties over de reductie van de kalverhouderij (Kamerstuk 36410-XIV, nr. 53) en de uitfasering van de bio-industrie (Kamerstuk 36410-XIV, nr. 52)

TZ202402-109