Toezeggingen

Zoekresultaten (162)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe de indexatie-AMvB te verlengen met zes maanden, naar 1 januari 2024.

TZ202306-255

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe na de kerst 2023 een eerste voortgangsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen naar de Kamer te sturen, inclusief eerste signalen over de carve-out en het realiseren van compensatie.

TZ202306-254

Toezeggingen

Toezegging bij Inburgering en integratie

Toezegging bij Inburgering en integratie. De minister zal de Kamer in de volgende voortgangsbrief (december 2023) informeren over de stand van zaken met betrekking tot sturingsinformatie van gemeenten.

TZ202310-043

Toegezegd aan Becker, B.

Toezeggingen

Toezegging bij Gezond en veilig werken

Toezegging bij Gezond en veilig werken. Het advies over sportduikers en de reactie van de minister hierop, wordt begin 2024 aan de Kamer toegestuurd.

TZ202306-205

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister zal de Kamer informeren over de ICT bij uitvoeringsorganisaties.

TZ202304-004

Toegezegd aan Kathmann, B.C.

Toezeggingen

Toezegging bij Zzp

Toezegging bij Zzp. De minister informeert de Kamer in het najaar 2023 over de wetgeving zzp, parallel aan de internetconsultatie.

TZ202306-092

Toezeggingen

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. De minister gaat na en koppelt terug (via minister van Binnenlandse Zaken) hoe buitenlandse inmenging en beïnvloeding wordt tegengegaan bij de aanstaande verkiezingen.

TZ202310-047

Toegezegd aan Podt, A.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. De minister zal in de volgende verzamelbrief kinderopvang ingaan op het werken tijdens daluren bij de Rijksoverheid.

TZ202310-122

Toegezegd aan Sahla, F.

Toezeggingen

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang

Toezegging bij Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een structurele regeling voor meertalige dagopvang. De minister zal voor het eind van 2023 een planning over de tariefregulering op de website van de Rijksoverheid publiceren.

TZ202310-121

Toegezegd aan Sahla, F.

Toezeggingen

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid

Toezegging bij Uitvoering sociale zekerheid. De minister neemt in haar reactie op de uitkomsten van de commissie Sociaal minimum, ook haar reactie op het essay 'Bestaanszekerheid als belofte' van de VNG mee.

TZ202304-007

Toegezegd aan Palland, H.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe in de voortgangsrapportage Geldzorgen, Armoede en Schulden een terugkoppeling te geven van de navraag aan de initiatiefnemers van het noodfonds over mogelijkheden tot een offline aanvraag bij het noodfonds.

TZ202302-067

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe het wetsvoorstel betreffende de energietoeslag 2023 in Q1 naar de Kamer te zenden.

TZ202302-066

Toezeggingen

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid

Toezegging bij Armoede- en schuldenbeleid. De minister zegt toe zo snel mogelijk na oplevering van het rapport van de commissie sociaal minimum een kabinetsreactie hierop naar de Kamer te sturen.

TZ202302-064

Toezeggingen

Toezegging bij Arbeidsmigratie

Toezegging bij Arbeidsmigratie. De minister informeert de Kamer kort na het zomerreces over der aanpassingen naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering en de weging over het tijdspad

TZ202305-151

Toezeggingen

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding

Toezegging bij Buitenlandse inmenging en beïnvloeding. De minister zegt toe rond februari 2024 terug te koppelen hoe signalen uit de samenleving worden meegenomen in de vormgeving van de Nederlandse imamopleiding.

TZ202310-046

Toegezegd aan Baarle, S.R.T. van