Toezeggingen

Zoekresultaten (197)

U zoekt in Kamerstukken, Toezeggingen, Vaste commissie voor Financiën

Toezeggingen

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad)

Toezegging bij Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. informele Eurogroep/Ecofinraad). De minister reageert binnen een maand nader op de door het lid Van der Lee gestelde vragen over inspanningen in andere landen voor het in kaart brengen van klimaatrisico's

TZ202309-062

Toegezegd aan Lee, T.M.T. van der

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën komt schriftelijk terug op de vraag van het lid Heinen (VVD) over kennisname van de positie van de Raad van State inzake de rol van nationale begrotingsautoriteiten na het SGP-herzieningstraject en de mogelijk daaruit voortvloeiende aanpassing van de Wet houdbare overheidsfinanciën,

TZ202306-149

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe aan het lid Heinen (VVD) schriftelijk terug te komen op zijn vraag wat wordt bedoeld met een benchmark bij schuldafbouw in de context van de SG-herzieningsvoorstellen.

TZ202306-146

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal met het oog op een toekomstig steunpakket evalueren welke lessen kunnen worden getrokken uit de wijze van steunverlening aan KLM en de rol van een staatsagent. De minister zal de Kamer informeren over de onderzoeksvraag voor de evaluatie.

TZ202306-055

Toezeggingen

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad

Toezegging bij Eurogroep/Ecofinraad. De minister van Financiën zegt toe de vraag van het lid Slootweg inzake de mogelijkheid om de bankenunie te vervolmaken zonder toetreding door Italië tot het ESM-verdrag te beantwoorden wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn rond die toetreding.

TZ202305-044

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal ten aanzien van het wetsvoorstel een mkb-toets uitvoeren en de Kamer informeren over de wijze waarop en wat dat voor consequenties heeft voor de planning van het wetsvoorstel.

TZ202305-031

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal bij de indiening van het wetsvoorstel de Kamer ook informeren over op welke wijze de verscheidenheid en de diversiteit in de sector kan worden vergroot en wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

TZ202305-032

Toezeggingen

Toezegging bij Accountancy

Toezegging bij Accountancy. De minister zal met de minister van Justitie verkennen of de grensbedragen voor controlerende accountants kunnen worden geïndexeerd.

TZ202305-033

Toezeggingen

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. De minister van Financiën zal de kamer een schriftelijke appreciatie sturen over de leidraad voor de uitvoering van de wet Plan van Aanpak Witwassen.

TZ202302-088

Toezeggingen

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Toezegging bij Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. 2. De minister van Financiën zal de Kamer informeren over de acties (die nog komen) en uitkomsten met betrekking tot risicogericht werken die parallel worden gehouden aan het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen vóór de formele behandeling van het wetsvoorstel.

TZ202302-087

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal de Kamer voor de zomer informeren middels een kabinetsreactie over het onderzoek uitgevoerd door het ministerie van Financiën en de DNB naar hoe we het publieke belang van contant geld het beste kunnen borgen.

TZ202302-085

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal een terugkoppeling geven aan de Kamer over de dialoog waarvoor het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer is uitgenodigd door Betaalvereniging Nederland over de duurzame bekostiging van het betalingsverkeer en de uitgedragen kernverwachtingen.

TZ202302-081

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De minister zal uiterlijk in het komende jaarverslag een overzicht opstellen van misgelopen dividenden bij staatsdeelnemingen.

TZ202212-163

Toegezegd aan Heinen, E.

Toezeggingen

Toezegging bij Financiële markten

Toezegging bij Financiële markten. De minister van Financiën zal de Kamer informeren over de positie van andere landen en of er een krachtenveld ontstaat langs dezelfde lijnen en thema's omtrent de onderhandelingen van de herziening van de PSD2.

TZ202302-082

Toezeggingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen

Toezegging bij Staatsdeelnemingen. De staatssecretaris zal de verkenning ten aanzien van de Nederlandse Loterij en het al dan niet privatisering ervan en de borging van publieke belangen begin volgend jaar aan de Kamer zenden.

TZ202306-056