Overige kamerstukken

Zoekresultaten (8.350)

U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overige Kamerstukken

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet SZW-wetten BES 2024)

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldend voor Caribisch Nederland, met het oogmerk de rechten en verplichtingen van werkenden en ingezetenen in Caribisch Nederland te verduidelijken en te verbeteren (Wijzigingswet...

2024D20714

Overige Kamerstukken

Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel

Brief van de leden Mutluer en Van Kent inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 35 157 Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk...

2024D20773

Overige Kamerstukken

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36560-XV)

Verslag houdende een lijst van vragen inzake de Slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023 (36560-XV). 2024D20866 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend...

2024D20866

Overige Kamerstukken

Lijst van vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2)

Lijst van vragen over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36560-XV-2). 2024D20864 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal vragen voorgelegd aan...

2024D20864

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat Inburgering en integratie op 16 oktober 2024; agendapunten toegevoegd

Herziene convocatie commissiedebat Inburgering en integratie op 16 oktober 2024; agendapunten toegevoegd. Den Haag, 19 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunten * toegevoegd) Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bewindsperso(o)n(en)...

2024D20600

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie op 20 juni 2024; position papers toegevoegd

Herziene convocatie rondetafelgesprek Pensioenen - governance, koopkracht en communicatie op 20 juni 2024; position papers toegevoegd. Den Haag, 13 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): Activiteit: Rondetafelgesprek Datum: donderdag 20 juni...

2024D20605

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg op 13 juni 2024 t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni; agendapunt toegevoegd

Herziene convocatie inbreng schriftelijk overleg op 13 juni 2024 t.v.v. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 20 juni; agendapunt toegevoegd. Den Haag, 10 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt * toegevoegd) Als u het schriftelijk overleg...

2024D20611

Overige Kamerstukken

Verslag

Verslag. 36 535 Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan...

2024D20593

Overige Kamerstukken

Nota van wijziging

Nota van wijziging. 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 mei 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd...

2024D20370

Overige Kamerstukken

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET...

2024D20366

Overige Kamerstukken

36449, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW, d.d. 22 mei 2024)

36449, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW, d.d. 22 mei 2024). Bijgewerkt t/m nr. 7 (d.d. 22 mei 2024) 36 449 Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking (Wet banenafspraak) Nr. 2...

2024D23253

Overige Kamerstukken

Herziene convocatie commissiedebat Arbeidsmigratie op 2 juli 2024; agendapunt toegevoegd

Herziene convocatie commissiedebat Arbeidsmigratie op 2 juli 2024; agendapunt toegevoegd. Den Haag, 5 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE (agendapunt * toegevoegd) Spreektijd per fractie: 5 minuten Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): vaste commissie...

2024D20552

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie (Pb EU 2022, L 275) (Wet implementatie EU-richtlijn toereikende minimumlonen) op 5 juni 2024

Convocatie inbreng verslag Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2041 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese...

2024D20532

Overige Kamerstukken

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling op 5 juni 2024

Convocatie inbreng schriftelijk overleg Internetconsultatie Ontwerpbesluit gelijke aanpassingen met spreiden bij de solidaire premieregeling op 5 juni 2024. Den Haag, 22 mei 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Activiteit: Inbreng schriftelijk overleg Datum...

2024D20594

Overige Kamerstukken

Verzoek kabinetsreactie Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten

Verzoek kabinetsreactie Richtlijn terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten. Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag T. 070-3182211 E. cie.szw@tweedekamer.nl Commissie SZW Aan de minister van Sociale Zaken...

2024D20493