Brieven regering

Zoekresultaten (77.732)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport over de evaluatie van de Embryowet

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport over de evaluatie van de Embryowet. de resultaten van de eerste evaluatie van de wet. De onderzoekers concluderen in het evaluatierapport dat de kerndoelstelling, het stellen van grenzen, met deze...

2008D01243

Brieven regering

Rapportage 'Voortvarend vmbo, samen koersen op bewegingsruimte' van de Adviesgroep vmbo en reactie van de minister terzake

Rapportage 'Voortvarend vmbo, samen koersen op bewegingsruimte' van de Adviesgroep vmbo en reactie van de minister terzake. een grotere planningsvrijheid wordt verschillend gedacht over de mate van vrijheid en de rol van de regio daarbij. Ik...

2008D01126

Brieven regering

Het protocol inzake de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak (NODO) bij onverklaard overlijden van minderjarigen

Het protocol inzake de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak (NODO) bij onverklaard overlijden van minderjarigen. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de...

2007D00140

Brieven regering

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV) en de deelrapporten, uitgebracht op 29 augustus 2006

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie Evaluatie Vreemdelingenwet (CEV) en de deelrapporten, uitgebracht op 29 augustus 2006. het asielproces is er nog enige winst te behalen in de organisatie van de asielprocedure, zodat er een...

2008D01155

Brieven regering

Nota naar aanleiding van het nader verslag

Nota naar aanleiding van het nader verslag. 30 061 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op...

2007D00310

Brieven regering

Rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23...

2008D01090

Brieven regering

Rapport over verdere vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie

Rapport over verdere vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie. het onderdeel biotechnologie bij dieren, en de uitkomst van dialoogbijeenkomsten met betrokken partijen uit het dierproefveld over de thema’s open(baar)heid en de ethische toets. Deze...

2008D01232

Brieven regering

Kabinetsreactie n.a.v. het advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad

Kabinetsreactie n.a.v. het advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad. (het toepassen van) wetenschappelijk onderzoek zo goed mogelijk worden ingevuld. Een specifieke invulling van de evidence based benadering vindt plaats in de Dieptepilot voor...

2008D05944

Brieven regering

Vermindering van de administratieve lasten bij het pgb en over het participatiebudget

Vermindering van de administratieve lasten bij het pgb en over het participatiebudget. het verbeteren van informatiemateriaal en brieven ga ik een apart traject starten waarin ook het pgb wordt meegenomen. Daarin zal de communicatie van de...

2008D01211

Brieven regering

Onderwijsraadadvies 'Examinering: draagvlak en toegankelijkheid'

Onderwijsraadadvies 'Examinering: draagvlak en toegankelijkheid'. heeft de raad het zinvol geacht ook enige overwegingen en aanbevelingen over de examinering in het algemeen voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen. Mijn beleidsreactie op dit advies zal ik...

2008D08351

Brieven regering

Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen

Evaluatie van de Algemene wet gelijke behandeling door Universiteit van Tilburg en Rijksuniversiteit Groningen. 28 481 Evaluatie Algemene wet gelijke behandeling Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van...

2009D46889

Brieven regering

Een voetbalwet en een meldingsplicht voor voetbalvandalen

Een voetbalwet en een meldingsplicht voor voetbalvandalen. kst104202.2s.pdf. een eventuele voetbalwet of evenementenwet hebben wij uw Kamer bij de hiervoor genoemde brief van 10 maart 2006 bericht dat er in Nederland reeds veel mogelijkheden bestaan om...

2008D20028

Brieven regering

Evaluatie materiële exploitatiebekosting VO

Evaluatie materiële exploitatiebekosting VO. de groepsgrootte. De materiële bekostiging is volgens het onderzoek niet toereikend. Dat betekent dat het met de huidige hoogte van de totale bekostiging moeilijk is de ambities die wij hebben met het...

2008D23881

Brieven regering

Verslag van ondernomen stappen inzake problematiek van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten

Verslag van ondernomen stappen inzake problematiek van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten. het veelal situaties waarin een bank aankondigt een bankkantoor te sluiten, zonder met dorpsorganisaties en/of de gemeente om de tafel te gaan zitten...

2007D00272

Brieven regering

Vervolgadviesaanvraag over uitzending van militairen

Vervolgadviesaanvraag over uitzending van militairen. 30 162 Onderzoek NATO Response Force Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 december...

2008D04588