Brieven regering

Zoekresultaten (76.582)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Vervallen van de grondslag voor het onderhavige wetsvoorstel

Vervallen van de grondslag voor het onderhavige wetsvoorstel. 30 037 Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van...

2007D00308

Brieven regering

Herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II)

Herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II). een veel groter scala van onderwerpen dan de Randstad 380 kV-verbinding. Bij de Randstad 380 kV verbinding gaat het om een concreet project waarbij verschillende tracés worden vergeleken...

2007D00129

Brieven regering

Gegevens van functionarissen van wie de beloning in enig jaar boven het gemiddelde ministersalaris uitstijgt

Gegevens van functionarissen van wie de beloning in enig jaar boven het gemiddelde ministersalaris uitstijgt. de verantwoording van de topinkomens van bestuurders en toezichthouders in de zorgsector over 2005 verwijs ik u naar de rapportage van...

2008D01092

Brieven regering

Advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad

Advies 'Naar meer evidence based onderwijs' van de Onderwijsraad. 30 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2006 Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTER VAN...

2008D05938

Brieven regering

Brief van de collegevoorzitter van Actal over het tijdstip waarop het college over het onderhavige wetsvoorstel zal adviseren

Brief van de collegevoorzitter van Actal over het tijdstip waarop het college over het onderhavige wetsvoorstel zal adviseren. 29 688 Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke...

2007D00271

Brieven regering

Gevolgen uitspraak hof van justitie inzake milieustrafrecht

Gevolgen uitspraak hof van justitie inzake milieustrafrecht. de rol van het Nederlandse parlement, het instemmingsrecht op grond van artikel 3 van de Goedkeuringswet voor het Verdrag van Nice alleen van toepassing op besluitvorming in de derde...

2007D00309

Brieven regering

Toezeggingen vvw Kant m.b.t. Wet buitenspeelruimte

Toezeggingen vvw Kant m.b.t. Wet buitenspeelruimte. 28 996 Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte) Nr. 10...

2007D00177

Brieven regering

Beoordeling van subsidiariteit en proportionaliteit van voorstellen voor EU-regelgeving en -beleid

Beoordeling van subsidiariteit en proportionaliteit van voorstellen voor EU-regelgeving en -beleid. de politieke beoordeling van een ontwerp-besluit als de ambtelijke voorbereiding daarvan. De toets moet interdepartementaal en ook i.s.m. de decentrale overheden alert en nauwkeurig worden...

2008D16558

Brieven regering

'Leidraad onpartijdigheid door de rechter'

'Leidraad onpartijdigheid door de rechter'. 29 937 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de binnenstage...

2007D00276

Brieven regering

Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs'

Brief over o.a. Wetsvoorstel 'afschaffing automatische prijsbijstelling materiële voorzieningen in het primair onderwijs'. 30 246 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van...

2007D00131

Brieven regering

Groep niet-Nederlanders die ongewenst zijn verklaard en/of niet rechtmatig in Nederland verblijven en zich in de tbs bevinden

Groep niet-Nederlanders die ongewenst zijn verklaard en/of niet rechtmatig in Nederland verblijven en zich in de tbs bevinden. onder andere het regelen van opvang in het land van herkomst via familie en lokale zorginstellingen en het...

2007D00216

Brieven regering

Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs

Rapporten van onderzoeken in het kader van evaluatie materiële bekostiging scholen primair onderwijs. 30 246 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van...

2007D00132

Brieven regering

Reactie op het rapport 'Inzet met instemming'

Reactie op het rapport 'Inzet met instemming'. kst100000.2s.pdf. 30 162 Onderzoek NATO Response Force Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN EN DEFENSIE EN VOOR BESTUURLIJKE VERNIEUWING EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de...

2008D04587

Brieven regering

De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging

De beleidsreactie op de evaluatie van de materiële bekostiging. 30 246 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse...

2007D00133

Brieven regering

Stand van zaken van het project 'anders betalen voor mobiliteit'

Stand van zaken van het project 'anders betalen voor mobiliteit'. kst100737.2s.pdf. de effecten van de verschillende uitwerkingsvarianten op het gebied van bereikbaarheid, milieu en veiligheid. Dit tegen de achtergrond van een eerlijker manier van betalen. Ik...

2007D00348