Brieven regering

Zoekresultaten (71.751)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht

Kader modernisering (staats)nood- en crisisrecht. noodbevoegdheden waarvan het niet wenselijk is dat ze standaard ter beschikking staan van de overheid. Het zijn noodbevoegdheden die in werking gesteld moeten worden en die ook toepasbaar zijn buiten de noodtoestand. In deze categorie vallen bevoegdheden met meer algemene, onbepaalde en open

2022D52178

Brieven regering

Handhaven en andere vervolgacties na uitspraak rechtbank over sjoemelsigaretten

Handhaven en andere vervolgacties na uitspraak rechtbank over sjoemelsigaretten. Handhaven De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (hierna: NVWA) en ik maken ons grote zorgen over het bestaan van de zogenoemde sjoemelsigaretten. Daarmee bedoel ik filtersigaretten die volgens een door de tabaksindustrie ontwikkelde en in Europa voorgeschreven

2022D52289

Brieven regering

Oordeel over de motie van het lid Ceder over het mensenrechtenbeleid operationaliseren in een kabinetsbrede en domeinoverstijgende aanpak (Kamerstuk 32735-350)

Oordeel over de motie van het lid Ceder over het mensenrechtenbeleid operationaliseren in een kabinetsbrede en domeinoverstijgende aanpak (Kamerstuk 32735-350). Tijdens het Mensenrechtennota-overleg met de Tweede Kamer van 20 oktober jl. werd een verzoek tot aanhouding gedaan richting lid Ceder (ChristenUnie) met de toezegging Uw Kamer een brief te

2022D52154

Brieven regering

Uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers

Uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers. uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers Datum 6 december 2022 Betreft uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland inzake voorschotten eigenrisicodragende werkgevers Pagina van Pagina van De vaste

2022D52326

Brieven regering

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel. Intrekking Bij koninklijke boodschap van 13 april 2022 is het voorstel van wet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet in verband met het opnemen van regels over het registreren, reserveren en toedelen van maatregelen ter compensatie van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden van

2022D52166

Brieven regering

Voortgang samenwerkingsverband Griekenland en terugblik Staatsbezoek

Voortgang samenwerkingsverband Griekenland en terugblik Staatsbezoek. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE BUREAU INTERNATIONALE MIGRATIE  DATUM 6 DECEMBER 2022 ONS KENMERK 4007288 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE BUREAU INTERNATIONALE MIGRATIE  DATUM 6 DECEMBER 2022 ONS KENMERK 4007288 Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus

2022D52006

Brieven regering

Publicatie Woo-verzoek inzake het directeurenoverleg desinformatie

Publicatie Woo-verzoek inzake het directeurenoverleg desinformatie. Attendering publicatie Woo-verzoek DO desinformatie Datum 6 december 2022 Betreft Attendering publicatie Woo-verzoek DO desinformatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Kenmerk 2022-0000627873 Uw kenmerk

2022D52170

Brieven regering

Energiemonitor Glastuinbouw en impactanalyse fiscale maatregelen

Energiemonitor Glastuinbouw en impactanalyse fiscale maatregelen. Energiemonitor Hierbij stuur ik u de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021 en informeer ik u over de stand van zaken van de impactanalyse van de fiscale maatregelen die betrekking hebben op de glastuinbouwsector. Energiemonitor glastuinbouw 2021 De ‘Energiemonitor van

2022D52146

Brieven regering

Analyse impact concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen van de NZa

Analyse impact concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen van de NZa. Analyse Bijgaand stuur ik u, zoals toegezegd, de analyse naar de effecten voor de betrokken zorginstellingen, zorgverleners en patiënten en hun naasten, van de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen (impactanalyse). De Nederlandse

2022D52035

Brieven regering

Actualisatie en crisisbestendigheid CBBS

Actualisatie en crisisbestendigheid CBBS. Actualisatie en crisisbestendigheid CBBS Datum 6 december 2022 Betreft Actualisatie en crisisbestendigheid CBBS Pagina van Pagina van De WIA-uitkering biedt een vangnet voor werknemers die door ziekte of beperking niet meer (volledig) kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Om deze mogelijkheden op de

2022D52225

Brieven regering

Kabinetsappreciatie TNO-onderzoek 'Burgers over klimaatbeleid: een onderzoek naar zorgen en oplossingen'

Kabinetsappreciatie TNO-onderzoek 'Burgers over klimaatbeleid: een onderzoek naar zorgen en oplossingen'. Kabinetsappreciatie Klimaatverandering is een van de belangrijkste uitdagingen van onze generatie. Het kabinet heeft daarom in het Coalitieakkoord hogere doelen gesteld om klimaatverandering af te remmen. Om deze doelen te halen worden

2022D52113

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen’

Reactie op verzoek commissie over de petitie ‘gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen’. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft om mijn reactie gevraagd op de petitie ‘gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen’ die op 1 november 2022 is aangeboden aan de commissie. In deze commissiebrief stuur ik u mijn reactie op

2022D52044

Brieven regering

Cijfers niet-gecontracteerde wijkverpleging

Cijfers niet-gecontracteerde wijkverpleging. Gedurende het Hoofdlijnenakkkoord Wijkverpleging heeft Vektis de omvang van de niet-gecontracteerde wijkverpleging gemonitord. Bijgaand ontvangt u de rapportage met gegevens inclusief het gegevensjaar 2021. Uit de resultaten blijkt dat de omvang van de niet-gecontracteerde wijkverpleging licht is

2022D52233

Brieven regering

Stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD

Stand van zaken gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD.

2022D52059

Brieven regering

Voortgang overbrengingen uit Afghanistan

Voortgang overbrengingen uit Afghanistan. Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de minister van Defensie en de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid, over de huidige stand van zaken ten aanzien van de overbrenging van personen uit Afghanistan. Stand van zaken Na het einde van de evacuatiefase zijn in de overbrengingsfase vanaf 26

2022D52319

Naar boven