Brieven regering

Brieven regering

Reactie op consultatie over indirecte veranderingen van landgebruik door biobrandstofproductie (indirect land use change (ILUC)).

Reactie op consultatie over indirecte veranderingen van landgebruik door biobrandstofproductie (indirect land use change (ILUC)).. kst-30196-114 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE

2010D37870

Brieven regering

Kabinetsreactie op rapporten over de werkwijze van het Intergovernmental Panel on Climate Change en inzet IPCC

Kabinetsreactie op rapporten over de werkwijze van het Intergovernmental Panel on Climate Change en inzet IPCC. kst-31793-48 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

2010D36756

Brieven regering

Geannoteerde agenda Milieuraad 14 oktober a.s. en overzicht Europese wetgevingsinitiatieven

Geannoteerde agenda Milieuraad 14 oktober a.s. en overzicht Europese wetgevingsinitiatieven. de mogelijkheid voor de lidstaten om de teelt van ggo’s op hun grondgebied te beperken of te verbieden; 2) Mededeling van de Commissie inzake de vrijheid die de lidstaten moeten hebben om besluiten te nemen over de teelt van genetisch gemodificeerde

2010D36817

Brieven regering

Herstart van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten

Herstart van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten. kst-25422-82 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 25 422 Opwerking van radioactief materiaal Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

2010D34794

Brieven regering

Nederlandse Impact Assessment Biocidenverordening

Nederlandse Impact Assessment Biocidenverordening. kst-21501-08-337 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 21 501-08 Milieuraad 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 337 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING

2010D34640

Brieven regering

Uitstel toezending kabinetsreactie op SER-advies "Meer werken aan duurzame groei"

Uitstel toezending kabinetsreactie op SER-advies "Meer werken aan duurzame groei". kst-30196-113 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de

2010D33361

Brieven regering

Besluit houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Besluit houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton. kst-28694-86 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 28 694 Verpakkingsbeleid Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2010D33278

Brieven regering

Voortgang van de inwerkingtreding AMvB windturbines

Voortgang van de inwerkingtreding AMvB windturbines. het onderdeel windturbines, alsook over de planning van de afronding hiervan. Daarbij beantwoord ik ook de vraag van de vaste Commissie hoe het uitbrengen van een Circulaire over windturbines zich verhoudt tot haar verzoek om geen onomkeerbare stappen te nemen bij dit wijzigingsbe-sluit. Besluit

2010D32773

Brieven regering

Verslag van de Informele Milieuraad van 11 tot en met 13 juli 2010

Verslag van de Informele Milieuraad van 11 tot en met 13 juli 2010. de discussie over de 2020 doelstelling tekenden zich drie groepen af. De eerste groep met drie grote lidstaten wil dat de EU zijn voorwaarden voor de – 30% CO2-uitstoot loslaat en opener staat voor de verlenging van het Kyoto Protocol. De tweede groep wil juist meer voorwaarden

2010D30914

Brieven regering

Advies van de Rijksbouwmeester over europese aanbestedingen van architectendiensten

Advies van de Rijksbouwmeester over europese aanbestedingen van architectendiensten. het opstellen van een handreiking proportionaliteit. Niet-proportionele eisen bij het aanbesteden van architectendiensten is immers een van de specifieke onderwerpen waar deze brief over gaat. Met behulp van best practices wordt invulling gegeven aan het begrip

2010D30922

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de provincies met daarin de oproep “om met initiatieven die niet liggen in het gebied van veiligheid of noodzaak te wachten tot de handreiking klaar is”

Afschrift van de brief aan de provincies met daarin de oproep “om met initiatieven die niet liggen in het gebied van veiligheid of noodzaak te wachten tot de handreiking klaar is”. kst-30015-41 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 30 015 Voortgang bodemsanering Nr. 41 BRIEF VAN DE

2010D29713

Brieven regering

Rapporten over gehackte emails CRU

Rapporten over gehackte emails CRU. kst-31793-45 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli

2010D29616

Brieven regering

Uitvoering motie Pieper c.s. over bijdrage Rijk bij project Innovatief Groen (32123 XI, nr.35)

Uitvoering motie Pieper c.s. over bijdrage Rijk bij project Innovatief Groen (32123 XI, nr.35). kst-32123-XI-81 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de

2010D29556

Brieven regering

Reactie op brief Overleg Teerhoudend Asfalt

Reactie op brief Overleg Teerhoudend Asfalt. de export. Dit onderwerp komt aan de orde in het antwoord op vraag 5 van de Kamervragen van het lid Poppe van 20 november 2009. Het tweede voorstel betreft de verplichting tot het laten reinigen. Deze kwestie komt aan de orde in de antwoorden op de vragen 3 en 4 van de Kamervragen van het lid Poppe van

2010D29273

Brieven regering

Werkprogramma 2010 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen

Werkprogramma 2010 Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. kst-29383-148 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 383 Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving Nr. 148 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

2010D28693

Naar boven