Brieven regering

Zoekresultaten (10.846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brieven regering

Jaarverslag van de Commissie biotechnologie bij Dieren (CBD)

Jaarverslag van de Commissie biotechnologie bij Dieren (CBD). Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 augustus 2005 Gelet op artikel 9, tweede lid van het Besluit biotechnologie bij dieren, dient de...

2008D01203

Brieven regering

Rapport 'Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren'

Rapport 'Evaluatie van het Besluit Biotechnologie bij Dieren'. biotechnologie bij dieren. De minister van VWS heeft u bij brief van 17 juni 2005 een exemplaar van het evaluatierapport van de Wet op de dierproeven aangeboden (Kamerstukken...

2008D01229

Brieven regering

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport over de evaluatie van de Embryowet

Kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport over de evaluatie van de Embryowet. de resultaten van de eerste evaluatie van de wet. De onderzoekers concluderen in het evaluatierapport dat de kerndoelstelling, het stellen van grenzen, met deze...

2008D01243

Brieven regering

Rapport over verdere vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie

Rapport over verdere vereenvoudiging van regelgeving op het gebied van biotechnologie. het onderdeel biotechnologie bij dieren, en de uitkomst van dialoogbijeenkomsten met betrokken partijen uit het dierproefveld over de thema’s open(baar)heid en de ethische toets. Deze...

2008D01232

Brieven regering

Vermindering van de administratieve lasten bij het pgb en over het participatiebudget

Vermindering van de administratieve lasten bij het pgb en over het participatiebudget. het verbeteren van informatiemateriaal en brieven ga ik een apart traject starten waarin ook het pgb wordt meegenomen. Daarin zal de communicatie van de...

2008D01211

Brieven regering

Concurrentie in de zorg

Concurrentie in de zorg. 30 800 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan...

2008D01284

Brieven regering

Risicovereveningssysteem

Risicovereveningssysteem. zowel de vermindering van het effect van de hogekostencompensatie als de afbouw van de generieke verevening, nacalculatie en de bandbreedteregeling. In de samenvattende tabel is de gewenste afbouw van de ex post compensatiemechanismen samengevat. Het...

2008D01272

Brieven regering

Terugdringen van de administratieve lasten, bureaucratie en regeldruk in de AWBZ

Terugdringen van de administratieve lasten, bureaucratie en regeldruk in de AWBZ. 29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten Nr. 182 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2008D01215

Brieven regering

Reactie op brief vaste commissie voor LNV (07-LNV-B-12) inzake toezegging de Kamer te informeren over evaluaties

Reactie op brief vaste commissie voor LNV (07-LNV-B-12) inzake toezegging de Kamer te informeren over evaluaties. 27 428 Beleidsnota Biotechnologie Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de Voorzitter van de...

2008D01231

Brieven regering

Reactie op verslag

Reactie op verslag. 30 946 Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de positie van de cliëntenraden Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de...

2007D00392

Brieven regering

Zorgfraude

Zorgfraude. preventie geven vrijwel alle zorgverzekeraars (98%) voorlichting aan eigen medewerkers, zorgaanbieders en verzekerden. Ruim de helft van de zorgverzekeraars (55%) toetst alle nieuwe producten vooraf op fraudegevoeligheid. Om fraude te detecteren voert het overgrote merendeel...

2008D01289

Brieven regering

Uitstel behandeling wetsvoorstel

Uitstel behandeling wetsvoorstel. 30 926 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op centralisering van de indicatiestelling Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de...

2007D00390

Brieven regering

Derde evaluatierapport Wet Bopz

Derde evaluatierapport Wet Bopz. 25 763 Evaluatie Wet Bopz Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2007 De Wet...

2008D05981

Brieven regering

Uitstel verzending nota naar aanleiding van het verslag

Uitstel verzending nota naar aanleiding van het verslag. 30 859 Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in verband met de uitbreiding met wonen Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN...

2007D00384

Brieven regering

Feiten en cijfers over het jaar 2006

Feiten en cijfers over het jaar 2006. 28 828 Fraudebestrijding in de zorg Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5...

2008D01290