Brieven regering

Zoekresultaten (3.901)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

Brieven regering

Beantwoording vragen van vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad van de Eerste Kamer t.a.v. Parapluverdrag EU-VS en van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit

Beantwoording vragen van vaste commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad van de Eerste Kamer t.a.v. Parapluverdrag EU-VS en van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van...

2016D22171

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat moord in Zoetermeerse cel was te voorkomen en informatie over de verdere afwikkeling van de genomen maatregelen naar aanleiding van het inspectierapport van de IvenJ over de PI Vught

Reactie op het verzoek van het lid Van Nispen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 april 2016, over het bericht dat moord in Zoetermeerse cel was te voorkomen en informatie over de verdere afwikkeling...

2016D33199

Brieven regering

Uitnodiging aan alle fractiewoordvoerders op het gebied van terrorismebestrijding om in informele setting nader te worden geïnformeerd over de samenwerking tussen het Rijk en het lokale bestuur bij de uitvoering van het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Uitnodiging aan alle fractiewoordvoerders op het gebied van terrorismebestrijding om in informele setting nader te worden geïnformeerd over de samenwerking tussen het Rijk en het lokale bestuur bij de uitvoering van het actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme...

2015D24966

Brieven regering

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de...

2016D37430

Brieven regering

Tekening van het verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten (het zogenoemde Parapluverdrag of Umbrella Agreement)

Tekening van het verdrag tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten (het zogenoemde Parapluverdrag of Umbrella...

2016D20521

Brieven regering

Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting

Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting...

2016D07458

Brieven regering

Informatie over de tenuitvoerlegging van financiële sancties en de maatregelen die – in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) – worden genomen ter verbetering en versnelling van de executie van financiële sancties

Informatie over de tenuitvoerlegging van financiële sancties en de maatregelen die – in het kader van het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) – worden genomen ter verbetering en versnelling van de executie van financiële sancties. Tweede...

2014D25065

Brieven regering

Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China tot wijziging van de Overeenkomst inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten, gedaan te Hongkong op 2 november 1992; Hongkong, 17 februari 2015

Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China tot wijziging van de Overeenkomst inzake de overlevering van voortvluchtige delinkwenten, gedaan te Hongkong...

2016D30356

Brieven regering

2016D21969

Brieven regering

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit houdende regels over het beheer van de politie (Besluit beheer politie).

Reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake het ontwerpbesluit houdende regels over het financieel beheer van de politie (Besluit financieel beheer politie) en het ontwerpbesluit houdende regels over het beheer...

2015D01140

Brieven regering

Brief n.a.v. toezegging tijdens AO auteursrecht over oa de monopolieposities van cbo’s, het ‘radiomodel’ op internet, handhaving in Zweden, de verdeling van thuiskopievergoedingen en over de bezoldiging van bestuurders en directeuren van collectieve beheersorganisaties

Brief n.a.v. toezegging tijdens AO auteursrecht over oa de monopolieposities van cbo’s, het ‘radiomodel’ op internet, handhaving in Zweden, de verdeling van thuiskopievergoedingen en over de bezoldiging van bestuurders en directeuren van collectieve beheersorganisaties. kst-29838-48 ISSN...

2012D02006

Brieven regering

Brieven regering

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over hoe de omgang met asielzoekers door Hongarije zich verhoudt tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), met name waar het gaat om het scheiden van kinderen en ouders

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over hoe de omgang met asielzoekers door Hongarije zich verhoudt tot het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), met name...

2015D39493

Brieven regering

Beantwoording vraag over de Vereniging Martijn waarom thans wel civielrechtelijk, maar niet strafrechtelijk kan worden opgetreden door het Openbaar Ministerie en of het OM ook heeft onderzocht of de vereniging zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan schennis van de eerbaarheid

Beantwoording vraag over de Vereniging Martijn waarom thans wel civielrechtelijk, maar niet strafrechtelijk kan worden opgetreden door het Openbaar Ministerie en of het OM ook heeft onderzocht of de vereniging zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan...

2011D61377