Brieven regering

Zoekresultaten (4.979)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brieven regering

De toezichttoets van de Pensioen & Verzekeringskamer op onderhavig wetsvoorstel

De toezichttoets van de Pensioen & Verzekeringskamer op onderhavig wetsvoorstel. 28 354 Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen) Nr. 7 BRIEF VAN DE...

2007D00124

Brieven regering

Kabinetsstandpunt t.a.v. Het wetsvoorstel

Kabinetsstandpunt t.a.v. Het wetsvoorstel. het uitbetalen van het pensioen en als belanghebbenden waar het betreft beleidskeuzes van het pensioenbestuur in het uitvoering geven aan de pensioenregeling, zoals over beleggingen en toeslagen/indexeringen. Daarom vinden gepensioneerden ook gehoor...

2007D00125

Brieven regering

Kabinetsstandpunt inzake de Verkenning Vereenvoudiging Premieheffing

Kabinetsstandpunt inzake de Verkenning Vereenvoudiging Premieheffing. geen uitputtende inventarisatie van mogelijke toekomstbeelden. Deze inventarisatie zal nog gemaakt moeten worden. Bovenstaande voorstellen voor de korte termijn passen hoe dan ook in het verdergaande perspectief ten aanzien van...

2008D01407

Brieven regering

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders

Gevolgen ontvangen stagevergoeding kind voor bijstandsgerechtigde alleenstaande ouders. het in aanmerking nemen van een stagevergoeding hoger dan € 400 bij de in deze brief genoemde uitkeringen en inkomensafhankelijke regelingen, merk ik op dat een inwonend kind...

2008D01346

Brieven regering

De uitvoering van motie van het de uitvoering van motie van het lid Spekman (PvdA) en Ramingen bijstandskosten pardonregelingen

De uitvoering van motie van het de uitvoering van motie van het lid Spekman (PvdA) en Ramingen bijstandskosten pardonregelingen. arbeidsparticipatie van relevante groepen, waarbij over het algemeen blijkt dat de arbeidsparticipatie niet hoog is. Inmiddels zijn...

2008D01350

Brieven regering

Verzamelbrief maart

Verzamelbrief maart. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2008 Voor uw informatie doe ik u toekomen de Verzamelbrief van maart die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse...

2008D01167

Brieven regering

Verzamelbrief aan gemeenten van maart 2008 (SZW0800283)

Verzamelbrief aan gemeenten van maart 2008 (SZW0800283). Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2008 Voor uw informatie doe ik u toekomen de Verzamelbrief van maart die aan de Colleges...

2008D01311

Brieven regering

Bij gemeenten uitstaande vorderingen op (ex-)bijstandontvangers in verband met verwijtbaar handelen

Bij gemeenten uitstaande vorderingen op (ex-)bijstandontvangers in verband met verwijtbaar handelen. 17 050 Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, sociale zekerheid en subsidies Nr. 355 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN...

2008D04448

Brieven regering

Stijging aantal cliënten van voedselbanken

Stijging aantal cliënten van voedselbanken. 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 135 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2008D04857

Brieven regering

Cijfers m.b.t. W-deel en bijzondere bijstand en onderzoek verdeelmodel WWB

Cijfers m.b.t. W-deel en bijzondere bijstand en onderzoek verdeelmodel WWB. 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand 29 674 Evaluatie Wet Werk en Bijstand Nr. 51 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan...

2008D01347

Brieven regering

Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; ’s-Gravenhage, 18 juli 2007

Notawisseling houdende wijziging van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Nieuw-Zeeland; ’s-Gravenhage, 18 juli 2007. , alleen gelden voor Nederland. De minister van Sociale...

2007D00543

Brieven regering

Nadere informatie over de visie van het kabinet op de nieuwe Europese Sociale Agenda

Nadere informatie over de visie van het kabinet op de nieuwe Europese Sociale Agenda. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid...

2008D01327

Brieven regering

Verzamelbrief aan gemeenten van april-mei 2008 (SZW0800336)

Verzamelbrief aan gemeenten van april-mei 2008 (SZW0800336). Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2008 Voor uw informatie doe ik u toekomen de Verzamelbrief van april-mei die aan de Colleges...

2008D01310

Brieven regering

Verzamelbrief april-mei

Verzamelbrief april-mei. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 mei 2008 Voor uw informatie doe ik u toekomen de Verzamelbrief van april-mei die aan de Colleges van B&W van de Nederlandse...

2008D01168

Brieven regering

Reactie op de motie over genderdiscriminatie in pensioenstelsel

Reactie op de motie over genderdiscriminatie in pensioenstelsel. 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 111 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede...

2007D00330