Brieven regering

Zoekresultaten (2.464)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

Mutaties die betrekking hebben op de Toekomst Landbouwbrief (Kamerstuk 30252-77), de Europese derogatieregeling, de tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 en de uitvoeringskosten Transitiefonds

Mutaties die betrekking hebben op de Toekomst Landbouwbrief (Kamerstuk 30252-77), de Europese derogatieregeling, de tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 en de uitvoeringskosten Transitiefonds. Hierbij bieden wij u een Nota van Wijziging (NvW) aan op de Ontwerpbegroting 2023 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2022D51602

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een online video van het programma Zembla over het Kroondomein

Reactie op verzoek commissie over een online video van het programma Zembla over het Kroondomein. Gevraagde Op 23 november jl. heeft het programma Zembla een online video over het Kroondomein gepubliceerd. Daarin stelt het programma de gedeeltelijke openstelling van een deel van het gebied ter discussie en de rechten die de koning heeft met

2022D51587

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern

Reactie op verzoek commissie om een appreciatie ten aanzien van het standpunt namens de EU inzake het Verdrag van Bern. Verzoek Hierbij zend ik uw Kamer de reactie op het verzoek1 van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een appreciatie aan de Kamer te sturen ten aanzien van het voorstel voor een besluit van de Raad

2022D51568

Brieven regering

Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Invullen Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken bij de uitvoering van het verbeteren van de risicobeoordeling van gezondheidseffecten volgens de laatste stand van de wetenschap, inclusief de aangenomen motie van

2022D51592

Brieven regering

Diverse onderwerpen mestbeleid

Diverse onderwerpen mestbeleid.

2022D51560

Brieven regering

Inrichting fondsbegroting Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Inrichting fondsbegroting Transitiefonds landelijk gebied en natuur. Inrichting In het Coalitieakkoord kondigt het kabinet aan een Transitiefonds in te stellen waarmee de uitdagingen in het landelijk gebied en de natuur kunnen worden aangepakt. Gekozen wordt voor een gebiedsgerichte aanpak waarbij samen met de decentrale overheden handen en voeten

2022D51277

Brieven regering

Tarieven 2023 NVWA

Tarieven 2023 NVWA. Tarieven In het Tweeminutendebat NVWA van 23 november jl. hebben de leden Van Campen en Boswijk een motie ingediend over de invoering van kostendekkende tarieven en de invoering van het nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas laten lopen (Kamerstuk 33835, nr. 207). Uw Kamer heeft deze motie op 29 november 2022 aangenomen. U

2022D51200

Brieven regering

Aankondiging website en aanbieding rapportage 'Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel

Aankondiging website en aanbieding rapportage 'Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel. Aankondiging Hierbij kondig ik graag aan dat gisteren de website ‘Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel’ is gelanceerd en dus openbaar toegankelijk is1https://www.staatvanlandbouwnatuurenvoedsel.nl/. Daarnaast stuur ik u ook de gelijknamige publicatie toe, die

2022D51188

Brieven regering

Beantwoording vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023

Beantwoording vragen van de rapporteurs over de ontwerpbegroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023. Beantwoording Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke vragen van de leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van een gesprek van de begrotingsrapporteurs

2022D51118

Brieven regering

Leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen

Leidraad omgang met wilde vogels met vogelgriep en andere vogelgrieponderwerpen. Beantwoording Met deze brief informeer ik, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Kamer over een aantal onderwerpen met betrekking tot vogelgriep. Ik ga eerst in op de leidraad ‘omgang met wilde vogels met vogelgriep’ die als bijlage bij

2022D50899

Brieven regering

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2022

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2022. Geannoteerde Op 12 en 13 december vindt de Landbouw- en Visserijraad plaats te Brussel. Met deze brief informeer ik de Kamer over de agenda van de Raad, waaronder bij de vangstmogelijkheden voor 2023 ook informatie over de aal. Agenda Landbouw- en Visserijraad Verordening

2022D50707

Brieven regering

Toezegging externe evaluatie RIVM

Toezegging externe evaluatie RIVM. 30 252 Toekomstvisie agrarische sector 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 76 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2022 Op 3 november (Handelingen II 2022/23, nr. 18, Debat over het advies van de heer Remkes naar

2022D50428

Brieven regering

Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15

Verwachtingen biodiversiteitsconferentie COP15. Verwachtingen Met deze brief informeer ik u over de kabinetsinzet van het Koninkrijk der Nederlanden1 voor de 15de Conferentie van Partijen van het VN-Biodiversiteitsverdrag (CBD COP15) evenals de 10de Bijeenkomst van Partijen van het Cartagena Protocol over bio-veiligheid (COP MOP10) en de 4de

2022D50401

Brieven regering

Toekomst Landbouw

Toekomst Landbouw. Kamerbrief Boeren en tuinders horen bij Nederland. Ze produceren voldoende en gezond voedsel en beheren en versterken onze natuur en ons landschap. Boeren en tuinders hebben en behouden een belangrijke rol in de samenleving en in een vitaal platteland. In deze brief schets ik hoe ik samen met partijen wil werken aan de toekomst

2022D50119

Brieven regering

Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied

Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied. Voortgang In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) brengen we de belangen van de boeren, natuur, water en klimaat samen met het oog op een vitaal platteland. De ambitie van het kabinet is daarbij helder: een sterke en veerkrachtige natuur, met robuust watersysteem en een toekomstbestendig

2022D50114

Naar boven