Brieven regering

Zoekresultaten (2.377)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO 'Een weg uit de stikstofproblematiek'

Reactie op verzoek commissie over de publicatie TNO 'Een weg uit de stikstofproblematiek'. Reactie Op dinsdag 13 september jl. verscheen de TNO-notitie ‘Een weg uit de stikstofproblematiek.’ Op 14 september heeft de vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid het kabinet verzocht deze voor de Algemene Politieke Beschouwingen van

2022D36781

Brieven regering

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-450)

Lijst van vragen en antwoorden over de stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-450). het milieu zullen de ammoniakemissies uit mestbewerking en -verwerking waarschijnlijk toenemen. Wanneer grasland wordt omgezet in maisland zal de nitraatuitspoeling waarschijnlijk toenemen, en zal de agro-biodiversiteit en koolstofopslag

2022D35304

Brieven regering

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022. 21 501-32 Landbouw- en Visserijraad Nr. 1460 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2022 Op 26 september vindt de Landbouw- en Visserijraad plaats in Brussel. Middels deze brief

2022D36057

Brieven regering

Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn

Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn. 33 037 Mestbeleid Nr. 453 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2022 Op 5 september jl. (Kamerstuk 33 037, nr. 450) is de Tweede Kamer door mijn ambtsvoorganger

2022D36025

Brieven regering

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor LNV over de gevolgen van de drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over emissiearme melkveestallen

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor LNV over de gevolgen van de drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over emissiearme melkveestallen. 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu 28 973 Toekomst veehouderij Nr. 368 Brief van de ministers voor Natuur en Stikstof en van Landbouw, Natuur en

2022D35302

Brieven regering

Instelling Ecologische Autoriteit

Instelling Ecologische Autoriteit. de beekdalen die behoren tot de scope van het NPLG). Voor de totstandkoming en beoordeling van het klimaatbeleid blijft de Klimaat- en Energieverkenning van het PBL voor het kabinet leidend. De toetsing van de gebiedsprogramma’s op klimaatdoelbereik voor wat betreft landbouw en landgebruik vindt plaats parallel

2022D34959

Brieven regering

Sectorbijdragen stikstof

Sectorbijdragen stikstof. 33 576 Natuurbeleid 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS Nr. 322 Brief van de minister voor Natuur en Stikstof Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 september 2022 Het kabinet vindt het van zeer groot belang dat alle sectoren onontkoombaar een evenredige bijdrage leveren aan het

2022D34954

Brieven regering

Nederlandse inzet voor Raadsbesprekingen Commissievoorstel duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Nederlandse inzet voor Raadsbesprekingen Commissievoorstel duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 3481 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2022

2022D34795

Brieven regering

Beslissing betreffende de openstelling van de fosfaatbank

Beslissing betreffende de openstelling van de fosfaatbank. 33 037 Mestbeleid Nr. 452 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 september 2022 In de brief van 29 april 2022 heeft mijn ambtsvoorganger aan de Kamer laten weten zo mogelijk nog voor de zomer een

2022D34794

Brieven regering

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan H. Staghouwer als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een voorziening in verband met dit ontslag

Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan H. Staghouwer als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een voorziening in verband met dit ontslag. 35 788 Kabinetsformatie 2021 Nr. 206 Brief van de Minister-President, minister van Algemene Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

2022D34568

Brieven regering

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2022, over het proces rondom het advies van dhr. Remkes en wanneer de perspectiefbrief van minister Staghouwer naar de Kamer komt

Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 september 2022, over het proces rondom het advies van dhr. Remkes en wanneer de perspectiefbrief van minister Staghouwer naar de Kamer komt. 35 334 Problematiek rondom stikstof en PFAS 30 252 Toekomstvisie agrarische sector Nr. 198 Brief van de

2022D34364

Brieven regering

Antwoord op vragen, gesteld door het lid Van der Plas tijdens het debat over het Nederlands conceptplan voor het coronaherstelfonds op 10 mei 2022, over het Programma Natuur in het Herstel- en Veerkrachtplan,

Antwoord op vragen, gesteld door het lid Van der Plas tijdens het debat over het Nederlands conceptplan voor het coronaherstelfonds op 10 mei 2022, over het Programma Natuur in het Herstel- en Veerkrachtplan,. een verschil tussen de berekende totale depositie en de gemeten waarden van ammoniak in duingebieden. Volgens onderzoek van het RIVM in 2014

2022D34323

Brieven regering

Integrale ketenanalyse (IKA) van de visketen

Integrale ketenanalyse (IKA) van de visketen. 29 675 Zee- en kustvisserij Nr. 218 Brief van de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2022 Met deze brief informeren wij de Tweede Kamer over de Integrale Ketenanalyse

2022D34090

Brieven regering

Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

Stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn. . Het 7e AP en het addendum vormen daarmee de basis voor verlening van derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2022-2025. Ik heb de Tweede Kamer diverse keren laten weten dat de onderhandelingen met de EC stevig zijn geweest. De EC ziet deze derogatieverlening uitdrukkelijk als

2022D33993

Brieven regering

Keuzes voor de toekomst van de landbouw

Keuzes voor de toekomst van de landbouw. 30 252 Toekomstvisie agrarische sector Nr. 33 Brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2022 Middels de motie Klaver c.s. (Kamerstuk 33 576, nr. 298) heeft uw Kamer mij verzocht om de politieke keuzes voor de

2022D33963

Naar boven