Brieven regering

Zoekresultaten (846)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie

Brieven regering

Capaciteitsplan justitiële jeugdinrichtingen

Capaciteitsplan justitiële jeugdinrichtingen. kst-24587-399 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 september 2010 In reactie op het ordedebat

2010D36975

Brieven regering

Reactie op de brief van de Stichting Pro Auto m.b.t. administratiekosten CJIB

Reactie op de brief van de Stichting Pro Auto m.b.t. administratiekosten CJIB. nds-tk-2010D36855 2010D36855 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2010 In mijn reactie op de brief van de Stichting Pro Auto van 1 juni 2010, welke brief u mij zond bij uw brief van 1 juli jl. bericht ik u als volgt. In de

2010D36855

Brieven regering

Opzet van het incidentonderzoek door het IGZ n.a.v. de dood van een zwangere Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum (AZC) van Leersum

Opzet van het incidentonderzoek door het IGZ n.a.v. de dood van een zwangere Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum (AZC) van Leersum. kst-29484-17 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 29 484 Interculturalisatie van de gezondheidszorg Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID,

2010D36592

Brieven regering

Rapportage Ministerie van Justitie over Behandeling Burgerbrieven 2009

Rapportage Ministerie van Justitie over Behandeling Burgerbrieven 2009. kst-29362-182 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 september 2010

2010D35200

Brieven regering

Fiche: verordening invoer, uitvoer en doorvoer van wapens

Fiche: verordening invoer, uitvoer en doorvoer van wapens. die behoren tot de gemeenschappelijke handelspolitiek, een exclusieve bevoegdheid van de EU. – Proportionaliteit: deels positief, deels negatief Het voorstel beoogt de door de EU aangegane verplichtingen uit artikel 10 van het VN-Vuurwapenprotocol te implementeren. De verplichtingen in

2010D33312

Brieven regering

Fiche: richtlijn betreffende recht op informatie in strafprocedures

Fiche: richtlijn betreffende recht op informatie in strafprocedures. de tweede maatregel. Hierna volgen er nog vier. • Bevoegdheidsvaststelling en subsidiariteits- en proportionaliteitsoordeel: Het voorstel is gebaseerd op artikel 82, tweede lid, VWEU. Subsidiariteit: positief Proportionaliteit: positief • Risico’s/implicaties/kansen Het

2010D33313

Brieven regering

Fiche: richtlijn verblijf van onderdanen van derde landen bij overplaatsing

Fiche: richtlijn verblijf van onderdanen van derde landen bij overplaatsing. het aantrekken van meer sleutelpersoneel en managementtrainees en de mogelijkheid voor intra EU mobiliteit. Nederlandse positie en eventuele acties Nederland staat positief ten opzichte van het voorstel en zal zich in de onderhandelingen met name hard maken voor de rechten

2010D33314

Brieven regering

Operationele voorschriften voor Frontexoperaties op zee

Operationele voorschriften voor Frontexoperaties op zee. kst-21501-28-61 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 21 501-28 Defensieraad Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 september 2010 Met deze brief doe ik mijn

2010D32956

Brieven regering

6e meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

6e meting van de Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). kst-32123-VI-125 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 123 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de

2010D32771

Brieven regering

Fiche inzake richtlijn betreffende Europees onderzoeksbevel in strafzaken

Fiche inzake richtlijn betreffende Europees onderzoeksbevel in strafzaken. 1) geen actie ondernemen, 2) nadruk leggen op implementatie van reeds tot stand gekomen instrumenten, 3) afschaffing van het kaderbesluit inzake het Europees bewijsverkrijgingsbevel, 4) aanvulling van het EBB met een richtlijn, 5) het creëren van een nieuw alomvattend

2010D32477

Brieven regering

Eindbericht n.a.v. Algemeen Overleg Koninginnedag 2009 t.a.v. bijdrage herdenkingskosten

Eindbericht n.a.v. Algemeen Overleg Koninginnedag 2009 t.a.v. bijdrage herdenkingskosten. kst-32054-3 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 054 Koninginnedag 2009 Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

2010D32483

Brieven regering

Fiche Mededeling inzake het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens

Fiche Mededeling inzake het gebruik van beveiligingsscanners in EU-luchthavens. de detectiecapaciteit van vloeibare en plastic explosieven. Tevens constateert de Commissie dat er scannertechnologie bestaat die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft en die geen data van gecontroleerde personen bewaart. De Commissie concludeert dat

2010D32482

Brieven regering

Uitvoering van het verlofbeleid voor TBS-gestelden

Uitvoering van het verlofbeleid voor TBS-gestelden. kst-29452-134 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 29 452 Tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 augustus 2010 In april van

2010D32393

Brieven regering

Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens)

Brief houdende intrekking wetsvoorstellen 31 735 en 31 584 inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens). kst-31735-8 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 31 735 Goedkeuring van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen

2010D32076

Brieven regering

Onderzoek strafrechtelijke opsporing en vervolging Vrouwelijke Genitale Verminking, de Franse praktijk.

Onderzoek strafrechtelijke opsporing en vervolging Vrouwelijke Genitale Verminking, de Franse praktijk.. kst-32462-1 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 462 Genitale verminking Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

2010D31838

Naar boven