Brieven regering

Zoekresultaten (3.952)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). en nog niet in detail ingaat op de aanbevelingen vanuit de parlementaire enquête Fyra (Kamerstuk 33 678). U wordt daarover separaat geïnfor1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl 2 Kamerstuk...

2016D31425

Brieven regering

Toezending van de concept-kabinetsreactie op raadpleging over herziening verordeningen 1071/2009 en (EG)1072/2009

Toezending van de concept-kabinetsreactie op raadpleging over herziening verordeningen 1071/2009 en (EG)1072/2009. Concept-kabinetsreactie De dan zal ik in lijn met deze afspraak u een afschrift doen toekomen zodra deze verzonden is. Hoogachtend, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR...

2016D31536

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 33 118 Omgevingsrecht Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter...

2016D33816

Brieven regering

Voortgangsbrief dronebeleid

Voortgangsbrief dronebeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 806 Onbemande vliegtuigen (UAV) Nr. 36 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU EN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN...

2016D36613

Brieven regering

Kabinetsreactie op RLI advies "Mainports voorbij"

Kabinetsreactie op RLI advies "Mainports voorbij". Kabinetsreactie Hierbij ontvangt u, mede namens de ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mijn reactie...

2016D37588

Brieven regering

Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS)

Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 162 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2016D47012

Brieven regering

Toekomstbeeld Openbaar Vervoer “Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV”

Toekomstbeeld Openbaar Vervoer “Overstappen naar 2040: flexibel en slim OV”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 23 645 Openbaar vervoer Nr. 640 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de...

2016D49260

Brieven regering

Uitstel ondertekening Grondstoffenakkoord

Uitstel ondertekening Grondstoffenakkoord. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december...

2016D50252

Brieven regering

Ontwerpbesluit over gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties

Ontwerpbesluit over gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 872 Landelijk afvalbeheerplan Nr. 208 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU...

2017D00004

Brieven regering

Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid

Kabinetsreactie IBO verkeershandhaving en stand van zaken moties verkeersveiligheid. de moties van de leden Van Helvert c.s. (Kamerstuk 29 398, nr. 532), Visser c.s. (Kamerstuk 29 398, nr. 534) en Smaling (Kamerstuk 29 398, nr. 536)...

2017D01134

Brieven regering

Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken

Startbeslissing Knooppunt A67/A73 Zaarderheiken. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2017D01968

Brieven regering

Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn

Scenario’s implementatie ILUC-richtlijn. varianten met en zonder dubbeltelling, diverse limieten voor conventionele biobrandstoffen en suggesties van uw Kamer. Belangrijk voor mij is dat met de uiteindelijke gekozen variant zowel de CO2-reductiedoelstelling als de hernieuwbare energiedoelstellingen uit...

2017D04313

Brieven regering

Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda

Startbeslissing A20 Nieuwerkerk a/d IJssel-Gouda. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede...

2017D04746

Brieven regering

Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016

Derde Publieksrapportage Rijkswegennet 2016. de doorstroming is in 2016 ten opzichte van 2015: • het aantal afgelegde kilometers per jaar met 3,1 procent toegenomen tot 69,9 miljard voertuigkilometers. De groei in afgelegde kilometers manifesteert zich met...

2017D05069

Brieven regering

Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'

Reactie op het CDA-plan 'Lekker doorrijden'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 34 550 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN...

2017D05325