Brieven regering

Zoekresultaten (3.873)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brieven regering

Halfjaarverantwoordingen NS en ProRail

Halfjaarverantwoordingen NS en ProRail. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 730 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2017D27573

Brieven regering

Geannoteerde agenda Milieuraad van 13 oktober 2017

Geannoteerde agenda Milieuraad van 13 oktober 2017. de veiligheidsreserve voor de ESR vindt Nederland dat deze in omvang beperkt moet blijven om voor alle lidstaten voldoende prikkels te houden voor verdere emissiereductie. Voorwaarde voor Nederland is...

2017D27242

Brieven regering

Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (Kamerstuk 29398-554)

Uitvoering van de motie van het lid Belhaj over verbeteringen in de informatieketen inzake verkeersongevallen (Kamerstuk 29398-554). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 569 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR...

2017D27227

Brieven regering

Toezegging over een gelijk speelveld voor de Nederlandse zeehavens in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder

Toezegging over een gelijk speelveld voor de Nederlandse zeehavens in het algemeen en de Rotterdamse haven in het bijzonder. Duitsland heeft de Commissie er recent voor gezorgd dat bepaalde Duitse zeehavens een transparante financieringsstructuur hebben ingevoerd...

2017D27182

Brieven regering

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Opzet en vraagstelling beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). de relatie tussen de effecten van het beleid en de kosten van het beleid. Het NSL is in 2009 vastgesteld om te zorgen dat wordt voldaan aan de...

2017D26813

Brieven regering

Voortgang van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment)

Voortgang van de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment). de slagkracht die het Beraad heeft om de ambitieuze inzameldoelstelling van 65% in 2019...

2017D26616

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Van Eijs en Kröger over een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven (Kamerstuk 25883-299)

Reactie op de motie van de leden Van Eijs en Kröger over een actieve informatie- en monitoringsplicht voor bedrijven (Kamerstuk 25883-299). Motie Tijdens het debat van 21 september over Chemours heeft de staatsecretaris van Infrastructuur en...

2017D26493

Brieven regering

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg EU-mobiliteitspakket van 27 juni 2017

Toezegging naar aanleiding van het algemeen overleg EU-mobiliteitspakket van 27 juni 2017. cabotage stelt de Commissie voor de beperking tot het uitvoeren van een aantal ritten binnen een periode te schrappen en alleen een beperking in...

2017D26492

Brieven regering

Gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de volledige saneringsopgave van de voormalige fosforfabriek Thermphos

Gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de volledige saneringsopgave van de voormalige fosforfabriek Thermphos. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 29 826 Industriebeleid Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2017D26010

Brieven regering

Deltaprogramma 2018

Deltaprogramma 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 775 J Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter...

2017D26072

Brieven regering

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 3 MEDEDELING Den...

2017D25961

Brieven regering

Meerjarenplan 2018-2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Meerjarenplan 2018-2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018 Nr...

2017D25892

Brieven regering

Introductie Artikel 20 Infrastructuurfonds

Introductie Artikel 20 Infrastructuurfonds. Introductie In 2016 is de kabinetsreactie op het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) “Flexibiliteit in infrastructurele planning” (Kamerstuk 34550A, nr. 5) aan de Tweede Kamer gezonden. Met de kabinetsreactie is een belangrijke stap gezet...

2017D25880

Brieven regering

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht. 34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2018 Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 19...

2017D25955

Brieven regering

MIRT Overzicht 2018

MIRT Overzicht 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de...

2017D25917