Brieven regering

Zoekresultaten (3.934)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu

Brieven regering

Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours

Resultaten meetprogramma lozing GENX-stoffen en PFOA bij Chemours. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 28 089 Gezondheid en milieu Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede...

2017D17870

Brieven regering

Wijzigingen van de Bijlagen I en V bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973; Londen, 28 oktober 2016

Wijzigingen van de Bijlagen I en V bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973; Londen, 28 oktober 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 952 Ter kennisneming voorgelegde Verdragen Nr...

2017D17838

Brieven regering

Prestaties op de HSL

Prestaties op de HSL. de aanscherping van het «three strikes»-principe met betrekking tot de HSL en de relatie met de marktverkenning. Als uit de marktverkenning blijkt dat samenwerking met een andere vervoerder kan helpen om de...

2017D17779

Brieven regering

Introductie IC Amsterdam – Brussel over de HSL-Zuid

Introductie IC Amsterdam – Brussel over de HSL-Zuid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 22 026 Nederlands deel van een hogesnelheidsspoorverbinding Amsterdam–Brussel–Parijs en Utrecht–Arnhem–Duitse grens Nr. 497 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU...

2017D17777

Brieven regering

Dienstregeling NS 2017 en 2018

Dienstregeling NS 2017 en 2018. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 719 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2017D17558

Brieven regering

Verslag Basisnet 2016

Verslag Basisnet 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 373 Vervoer gevaarlijke stoffen Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2017D17525

Brieven regering

Wijziging van diverse besluiten in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming)

Wijziging van diverse besluiten in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (Wijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 25 422 Opwerking van radioactief materiaal...

2017D17191

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu Nr. 284 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU...

2017D16927

Brieven regering

Uitstel antwoorden op vragen commissie over aanpassing regelgeving voor vliegen met drones

Uitstel antwoorden op vragen commissie over aanpassing regelgeving voor vliegen met drones. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 30 806 Onbemande vliegtuigen (UAV) Nr. 40 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de...

2017D16993

Brieven regering

Rapportage De Staat van Ons Water

Rapportage De Staat van Ons Water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 27 625 Waterbeleid Nr. 388 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2017D16803

Brieven regering

13e voortgangsrapportage voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de periode 1 juli 2016 tot 1 april 2017

13e voortgangsrapportage voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) over de periode 1 juli 2016 tot 1 april 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer Nr. 81 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS...

2017D16751

Brieven regering

Reactie op verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het recordaantal meldingen asbestslachtoffers met longvlieskanker

Reactie op verzoek van het lid Laçin, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 23 mei 2017, over het recordaantal meldingen asbestslachtoffers met longvlieskanker. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 25 834 Problematiek rondom asbest...

2017D16385

Brieven regering

Wetgevingsagenda voor spoor en ov-wetgeving

Wetgevingsagenda voor spoor en ov-wetgeving. de tijdige één-op-één implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket. In deze brief licht ik het proces van implementatie nader toe. Daarnaast ga ik kort in op enkele andere wetgevingstrajecten waaronder de...

2017D16245

Brieven regering

Evaluatie Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor

Evaluatie Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan Nr. 718 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan...

2017D16253

Brieven regering

Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het Algemeen Overleg Water van 21 juni 2017

Stand van zaken openstaande toezeggingen ten behoeve van het Algemeen Overleg Water van 21 juni 2017. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 27 625 Waterbeleid 33 450 Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de...

2017D16312