Brieven regering

Zoekresultaten (5.541)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten

Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten. Beleidsagenda De aanpak van witwassen is een onmisbare schakel in en een essentieel aanknopingspunt voor het voorkomen en bestrijden van (ondermijnende) criminaliteit. Immers, als kan worden voorkomen dat crimineel vermogen in onze legale structuren

2022D37509

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 13 en 14 oktober

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) op 13 en 14 oktober. Geannoteerde Hierbij stuur ik u de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de IMF voorjaarsvergadering van het International

2022D37432

Brieven regering

DNB inzake kapitaalbeleid

DNB inzake kapitaalbeleid. Brief In aanvulling op mijn toelichting bij begrotingsartikel 3 van de begroting IX Financiën en Nationale Schuld van de ontwerpbegroting 20231, zend ik u bij deze de bijgevoegde brief van de Nederlandsche Bank (DNB) d.d. 9 september 2022, inzake de kapitaalpositie van DNB. Met deze brief informeert DNB mij over de

2022D37364

Brieven regering

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022, non-paper digitale euro en aantal toezeggingen uit Commissiedebat macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief van 8 september 2022

Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad 9 en 10 september 2022, non-paper digitale euro en aantal toezeggingen uit Commissiedebat macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief van 8 september 2022. Verslag Hierbij zend ik u het verslag van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 9 en 10 september 2022 te Praag. In het verslag wordt

2022D37359

Brieven regering

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 oktober 2022

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 oktober 2022. Geannoteerde Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de Eurogroep en Ecofinraad van 3 en 4 oktober. Ik ben voornemens deel te nemen aan deze vergaderingen. Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden

2022D37368

Brieven regering

Introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie

Introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie. verbruik volledig onder het prijsplafond te laten vallen. Behoud van een besparingsprikkel is belangrijk voor de energieleveringszekerheid én een Europese voorwaarde voor het invoeren van een generiek tariefplafond. Daarom is een vermogensgrens gekozen rond het gemiddelde verbruik in normale

2022D36958

Brieven regering

Actieve openbaarmaking stukken behorend bij de brief over aanvullende maatregelen energierekening

Actieve openbaarmaking stukken behorend bij de brief over aanvullende maatregelen energierekening. Stukken Hierbij ontvangt u de stukken voor de actieve openbaarmaking behorend bij de Kamerbrief over aanvullende maatregelen energierekening (2022Z17336) die u gisteren heeft ontvangen. De minister van Financiën, Sigrid A.M. Kaag

2022D36817

Brieven regering

Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling

Kabinetsreactie rapport IBO Vermogensverdeling. illiquide vermogen in de vorm van een eigen woning en opgebouwde pensioenaanspraken. Daardoor zijn zij toch kwetsbaar voor schokken in de economie. Duidelijk is ook dat er een groep Nederlanders aan de onderkant van de vermogensverdeling is, die kwetsbaar is voor onverwachte financiële tegenvallers,

2022D36645

Brieven regering

Toelichting besluit niet bezwaarmakers box 3

Toelichting besluit niet bezwaarmakers box 3. 32 140 Herziening Belastingstelsel Nr. 137 Brief van de staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Naar aanleiding van het arrest van Hoge Raad (hierna: HR) van 24 december 2021 (Kerstarrest) over box 3 is de Belastingdienst

2022D36637

Brieven regering

Ombuigingslijst 2022

Ombuigingslijst 2022. 36 200 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën Nr. 4 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 september 2022 Hierbij informeer ik u dat, ter uitvoering van de motie van de heer Ephraim waarin verzocht is om een lijst van mogelijke besparingen, een

2022D36641

Brieven regering

Reactie van de regering Septemberrapportage

Reactie van de regering Septemberrapportage.

2022D36771

Brieven regering

Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023

Adviezen inzake de voorstellen van Wet tot vaststelling van de begrotingsstaten 2023. Nader Rapport inzake begroting 2023 Datum Betreft Nader Rapport inzake begroting 2023 Blijkens de mededelingen van de Directeur van Uw Kabinet machtigde Uwe Majesteit de afdeling Advisering van de Raad van State haar adviezen inzake de voorstellen van Wet tot

2022D36742

Brieven regering

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Bijlagenboek bij de Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën. hier de macro-economische doorwerking op de middelen voor de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en op de rente. 15. Overige plafondcorrecties Deze post bevat enkele kleine correcties tussen niet-plafondrelevante en plafondrelevante uitgaven. Uitgavenmutaties met

2022D34541

Brieven regering

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën. onder meer het opstellen van criteria, een meerjarenprogramma en spelregels om invulling te geven aan een zorgvuldig proces van besluitvorming over uitgaven uit het fonds. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de door de Kamer aangenomen moties, waaronder de motie van het lid Nijboer c.s. om

2022D34540

Brieven regering

Onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen

Onderzoek en plan van aanpak fiscale regelingen. Onderzoek Deze brief gaat in op het onderzoek naar fiscale regelingen en de aanpak van fiscale regelingen die dit kabinet voor ogen heeft. Het onderzoek gaat over de langjarige budgettaire ontwikkeling van fiscale regelingen, hoe de beleidsdiscussie rond fiscale regelingen zich heeft ontwikkeld en

2022D36651

Naar boven