Brieven regering

Zoekresultaten (6.137)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO

Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO. Verkoopprogramma Met deze brief wil ik u informeren dat ik heb ingestemd met het advies van NLFI om opnieuw gedurende een langere periode dagelijks kleine hoeveelheden certificaten van aandelen in ABN AMRO...

2023D47576

Brieven regering

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Kroatië

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Kroatië. Voorlopige Ik heb toegezegd om de voorlopige beoordeling van betaalverzoeken in het kader van de faciliteit voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience Facility, RRF) die de Europese Commissie (de Commissie)...

2023D47531

Brieven regering

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023. Geannoteerde Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda van de vergaderingen van de Eurogroep en Ecofinraad van 7 en 8 december a.s.. Ook wil ik u...

2023D47365

Brieven regering

Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden

Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden. 36 410 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 Nr. 35 Brief van de staatssecretaris...

2023D47350

Brieven regering

Status update comptabele onrechtmatigheid ekv

Status update comptabele onrechtmatigheid ekv. Status Conform de toezegging aan uw Kamer in mijn brief van 14 juni 20231 informeer ik u, mede namens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), over de voortgang van...

2023D47240

Brieven regering

Fiche: Herziening benchmarkverordening

Fiche: Herziening benchmarkverordening. enkele gerichte wijzigingen van de benchmarkverordening met het oog op het verminderen van de regeldruk voor zowel in de EU als in derdelanden gevestigde beheerders. De wijziging dient twee doeleinden. Allereerst beoogt de...

2023D47078

Brieven regering

Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen. het wegnemen van barrières om in andere lidstaten te ondernemen en het verminderen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het kabinet onderschrijft het doel om op dit punt specifiek voor...

2023D47075

Brieven regering

Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld

Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld. de moties over DUO-schulden en niet-saneerbare restschuld bij jongeren van respectievelijk de leden Temmink en Kat c.s., de motie van het lid Temmink over het schrappen...

2023D47080

Brieven regering

Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024. 2023D47043 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2023 Op 24...

2023D47043

Brieven regering

Najaarsnota 2023

Najaarsnota 2023. de uitgaven voor Oekraïne waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast. Deze uitgaven zijn met 191 miljoen euro omhoog bijgesteld onder plafond Rijksbegroting. Hiervan is 109 miljoen euro een correctie van de uitgaven die niet relevant voor...

2023D46246

Brieven regering

Aanpassing van werkafspraken over informatievoorziening inzake vertrouwelijke informatie

Aanpassing van werkafspraken over informatievoorziening inzake vertrouwelijke informatie. Aanpassing De vaste commissie voor Financiën van uw Kamer heeft onlangs enkele aanpassingen voorgesteld in de werkafspraken over informatievoorziening inzake vertrouwelijke informatie, zoals koersgevoelige, bedrijfsgevoelige of toezichtvertrouwelijke

2023D46872

Brieven regering

Verzending vertrouwelijke brief over TenneT op 17 november 2023

Verzending vertrouwelijke brief over TenneT op 17 november 2023. Verzending Via deze brief informeer ik u dat er op 17 november een vertrouwelijke brief in uw Kamer ter inzage is gelegd over TenneT. Deze brief bevat...

2023D46965

Brieven regering

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023

Verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 november 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1988 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan...

2023D46833

Brieven regering

Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector

Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 977 Evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D46748

Brieven regering

Aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggenderedeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst

Aanvullend besluit Woo-verzoek over de onderliggenderedeneerlijnen van de compliance map Belastingdienst. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1320 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D46533