Brieven regering

Zoekresultaten (6.141)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Interim-auditrapport Financiën 2023 ADR met managementreactie

Interim-auditrapport Financiën 2023 ADR met managementreactie. Interim-auditrapport Bij het Verantwoordingsdebat op 31 mei 2023 over de Financiële Verantwoording over het jaar 2022 is in de Vaste Kamercommissie voor Financiën aan de heer Slootweg de toezegging gedaan...

2023D48332

Brieven regering

Departementaal Informatieplan Financiën 2024-2026

Departementaal Informatieplan Financiën 2024-2026. Departementaal Hierbij bieden wij u het informatieplan van Financiën aan. Het meerjarig informatieplan beschrijft de maatschappelijke opgaven van Financiën en de prioritaire doelstellingen in de informatievoorziening in de periode van 2024-2026. De...

2023D48293

Brieven regering

Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023

Verslag van internationale vergaderingen in Marrakesh in oktober 2023. Verslag Hierbij zend ik u het verslag van de jaarvergadering van het International Monetary and Financial Committee (IMFC), de vierde G20-bijeenkomst voor ministers van Financiën en centralebankpresidenten...

2023D48037

Brieven regering

Kapitaalverhoging Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling

Kapitaalverhoging Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. 36 410 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 Nr. 36 Brief van de...

2023D47861

Brieven regering

Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO

Verkoopprogramma certificaten ABN AMRO. Verkoopprogramma Met deze brief wil ik u informeren dat ik heb ingestemd met het advies van NLFI om opnieuw gedurende een langere periode dagelijks kleine hoeveelheden certificaten van aandelen in ABN AMRO...

2023D47576

Brieven regering

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Kroatië

Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Kroatië. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1989 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D47531

Brieven regering

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023

Geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 7 en 8 december 2023. het gebruik van de met uitfasering samenhangende besparingen voor het terugdringen van het tekort, lopen Oostenrijk, België, Kroatië, Finland, Duitsland, Letland, Luxemburg, Nederland en Slowakije het...

2023D47365

Brieven regering

Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden

Concept regeling EMU-norm 2024-2026 decentrale overheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 IX Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar...

2023D47350

Brieven regering

Status update comptabele onrechtmatigheid ekv

Status update comptabele onrechtmatigheid ekv. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 431 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2023D47240

Brieven regering

Najaarsnota 2023

Najaarsnota 2023. de uitgaven voor Oekraïne waarvoor het uitgavenplafond wordt aangepast. Deze uitgaven zijn met 191 miljoen euro omhoog bijgesteld onder plafond Rijksbegroting. Hiervan is 109 miljoen euro een correctie van de uitgaven die niet relevant voor...

2023D46246

Brieven regering

Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen. het wegnemen van barrières om in andere lidstaten te ondernemen en het verminderen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het kabinet onderschrijft het doel om op dit punt specifiek voor...

2023D47075

Brieven regering

Fiche: Herziening benchmarkverordening

Fiche: Herziening benchmarkverordening. enkele gerichte wijzigingen van de benchmarkverordening met het oog op het verminderen van de regeldruk voor zowel in de EU als in derdelanden gevestigde beheerders. De wijziging dient twee doeleinden. Allereerst beoogt de...

2023D47078

Brieven regering

Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld

Stand van zaken diverse moties m.b.t. DUO-schulden en niet-sarneerbare restschuld. de moties over DUO-schulden en niet-saneerbare restschuld bij jongeren van respectievelijk de leden Temmink en Kat c.s., de motie van het lid Temmink over het schrappen...

2023D47080

Brieven regering

Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024

Nazending beslisnota inzake antwoorden op vragen gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023 over het pakket Belastingplan 2024. 2023D47043 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2023 Op 24...

2023D47043

Brieven regering

Aanpassing van werkafspraken over informatievoorziening inzake vertrouwelijke informatie

Aanpassing van werkafspraken over informatievoorziening inzake vertrouwelijke informatie. 2023D46872 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2023 De vaste commissie voor Financiën van uw Kamer heeft onlangs enkele aanpassingen voorgesteld...

2023D46872