Brieven regering

Zoekresultaten (6.141)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën

Brieven regering

Brief van de collegevoorzitter van Actal over het tijdstip waarop het college over het onderhavige wetsvoorstel zal adviseren

Brief van de collegevoorzitter van Actal over het tijdstip waarop het college over het onderhavige wetsvoorstel zal adviseren. 29 688 Voorstel van wet van het lid Crone houdende regels inzake de toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en redelijke...

2007D00271

Brieven regering

Verslag van ondernomen stappen inzake problematiek van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten

Verslag van ondernomen stappen inzake problematiek van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten. het veelal situaties waarin een bank aankondigt een bankkantoor te sluiten, zonder met dorpsorganisaties en/of de gemeente om de tafel te gaan zitten...

2007D00272

Brieven regering

Rapport over toegankelijkheid en bereikbaarheid betaaldiensten

Rapport over toegankelijkheid en bereikbaarheid betaaldiensten. hebben knelpunten eerder betrekking op bepaalde groepen in de samenleving, zoals ouderen, gehandicapten en mensen zonder internetaansluiting. Met betrekking tot ondernemers blijkt een dergelijke indeling in groepen niet te maken...

2007D00273

Brieven regering

Evaluatie overstapservice

Evaluatie overstapservice. 27 863 Betalingsverkeer Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 februari 2008 Hierbij ontvangt u – na eerdere toezeggingen aan uw...

2008D01042

Brieven regering

Geschil over beleggingsverzekeringen

Geschil over beleggingsverzekeringen. de kosten die in rekening zouden mogen worden gebracht bij beleggingspolissen. Waar deze begrenzing blijkt te zijn overschreden, moeten de te veel in rekening gebrachte kosten worden terugbetaald aan verzekerden. In de aanbeveling...

2008D01952

Brieven regering

Gevolgen wetsvoorstel voor de uitvoeringspraktijk

Gevolgen wetsvoorstel voor de uitvoeringspraktijk. 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking...

2007D00138

Brieven regering

Voortgang in beleid en uitvoering van diverse vormen van publiek-private samenwerking

Voortgang in beleid en uitvoering van diverse vormen van publiek-private samenwerking. 28 753 Publiek-private samenwerking Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april...

2008D01118

Brieven regering

Reactie op signalen van verschillende kamerleden dat de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) niet meer is toegesneden op de eisen van deze tijd

Reactie op signalen van verschillende kamerleden dat de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) niet meer is toegesneden op de eisen van deze tijd. 30 645 Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang houdende...

2007D00139

Brieven regering

Evaluatierapport Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen

Evaluatierapport Belastinguitgaven op het terrein van de accijnzen. onder andere de afbouw van de teruggaafregeling in de energiebelasting voor grootverbruikers van minerale oliën met € 0,03 per liter per jaar. Laag LPG-tarief OV-bussen en huisvuilauto’s Gezien...

2008D01252

Brieven regering

Jaarverslag DNB 2007, het jaarverslag ZBO-verantwoording DNB 2007 en het jaarverslag AFM 2007

Jaarverslag DNB 2007, het jaarverslag ZBO-verantwoording DNB 2007 en het jaarverslag AFM 2007. 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTERS...

2008D01083

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties. 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad...

2007D00505

Brieven regering

Tuinbouwkassen

Tuinbouwkassen. 30 572 Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de nota «Werken aan winst» (Wet werken aan winst) Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2007D00349

Brieven regering

Wijze van uitvoering moties Omtzigt/Weekers en Omtzigt/Kalma

Wijze van uitvoering moties Omtzigt/Weekers en Omtzigt/Kalma. ook de motie van Kalma c.s.1 betreffende het verzoek om de binnen de Kamer levende wens om streefcijfers een plaats in de Code te geven over te brengen aan...

2007D00395

Brieven regering

Tussenrapportage van de Commissie grensarbeiders

Tussenrapportage van de Commissie grensarbeiders. 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de werking van het met die wet en de...

2007D00362

Brieven regering

Problemen bij de verwerking van papieren E-biljetten

Problemen bij de verwerking van papieren E-biljetten. 31 066 Belastingdienst Nr. 46 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei 2008 In de Telegraaf van...

2007D00376