Brieven regering

Zoekresultaten (5.569)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Nazending beslisnota's Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen. Beslisnota's Hierbij zend ik u de beslisnota’s na die horen bij de Nota Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen. Op dinsdag 4 oktober 2022 heeft u deze Nota ontvangen. Gezien de korte deadline hebben we nog geen finale check op compleetheid kunnen

2022D39637

Brieven regering

Appreciatie gewijzigde amendementen van de leden Omtzigt en Leijten (Kamerstuk 36151)

Appreciatie gewijzigde amendementen van de leden Omtzigt en Leijten (Kamerstuk 36151). appreciatie De leden Omtzigt en Leijten hebben drie gewijzigde amendementen bij het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen ingediend. Het kabinet apprecieert deze amendementen als volgt. Gewijzigd amendement van de leden Omtzigt en Leijten ter vervanging van

2022D39410

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Arib Arib over kosten voor een letselschade-expert vergoeden aan gedupeerde ouders (t.v.v. Kamerstuk 36151-19)

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Grinwis en Arib Arib over kosten voor een letselschade-expert vergoeden aan gedupeerde ouders (t.v.v. Kamerstuk 36151-19). gewijzigde Tijdens het wetgevingsoverleg van 27 september jl. hebben de leden Grinwis en Arib een motie ingediend om de door gedupeerden gemaakte kosten voor schadedeskundigen te

2022D39371

Brieven regering

Aanbieding Nota van wijziging op Belastingplan 2023

Aanbieding Nota van wijziging op Belastingplan 2023. Nota Hierbij bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Mijnbouw, de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 aan. De nota van wijziging bevat de resterende maatregelen uit de augustusbesluitvorming die, zoals eerder aangegeven

2022D39482

Brieven regering

Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen

Budgettaire verwerking Algemene Politieke Beschouwingen. Budgettaire Hierbij stuur ik u de nota met de budgettaire verwerking van de besproken onderwerpen tijdens Algemene Politieke Beschouwingen. Deze nota geeft meer inzicht in de stand van zaken van de uitwerking van de diverse maatregelen, het vervolgproces en de samenhangende budgettaire

2022D39439

Brieven regering

Verzuimboetebeleid

Verzuimboetebeleid.

2022D39501

Brieven regering

Toetsingskaders voor de risicoregelingen van het Europees Stabilisatiemechanisme (ESM), Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) en het Resilience and Sustainability Trust (RST)

Toetsingskaders voor de risicoregelingen van het Europees Stabilisatiemechanisme (ESM), Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) en het Resilience and Sustainability Trust (RST). Toetsingskaders Hierbij zend ik u de aangepaste toetsingskaders voor de risicoregelingen van het Europees Stabilisatiemechanisme (ESM), Poverty Reduction and Growth Trust

2022D39474

Brieven regering

Nazending beslisnota introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie (Kamerstuk 36200-5)

Nazending beslisnota introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie (Kamerstuk 36200-5). 2022D39302 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2022 Hierbij zend ik u de beslisnota na die hoort bij de Kamerbrief Introductie van een tijdelijk tariefplafond op energie. Op donderdag 22 september 2022 heeft u

2022D39302

Brieven regering

Reactie op de moties en amendement ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie Toeslagen van 27 september 2022 en het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst van 13 september 2022

Reactie op de moties en amendement ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet Hersteloperatie Toeslagen van 27 september 2022 en het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst van 13 september 2022. Kamerbrief In deze brief ga ik in op drie zaken naar aanleiding van het wetgevingsoverleg over de Wet

2022D39248

Brieven regering

Ingediende amendementen wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen

Ingediende amendementen wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen. Ingediende Graag dank ik uw Kamer voor de spoedige behandeling van het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen tot op heden. De kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor de kindregeling wachten al geruime tijd. Om deze reden vindt het kabinet het van belang om zo spoedig

2022D39270

Brieven regering

Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Italië

Voorlopige beoordeling betaalverzoek RRF Italië. 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1896 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 oktober 2022 Op 31 januari jl. ontving uw Kamer het eerste kwartaaloverzicht van de definitieve beoordeling van ingediende

2022D39197

Brieven regering

Aanvullende informatie ter voorbereiding op Algemene Financiële Beschouwingen

Aanvullende informatie ter voorbereiding op Algemene Financiële Beschouwingen. Verzoek In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën van 29 september 2022 heeft de commissie mij op voorstel van het lid Tony van Dijck (PVV) verzocht de brief over de nadere uitwerking van het energieprijsplafond tegen vrijdag 30 september om

2022D39103

Brieven regering

Ontwerpbegroting Nederland 2023

Ontwerpbegroting Nederland 2023. Ontwerpbegroting Hierbij zend ik u de Nederlandse Ontwerpbegroting 2023, waarmee Nederland de Europese Commissie informeert over de economische en budgettaire vooruitzichten. Deze rapportageverplichting vloeit voort uit de regels voor eurolanden in het ‘Two-Pack’. De Ontwerpbegroting vormt een vertaalslag van de

2022D39032

Brieven regering

Aanvullende reactie op het WODC-rapport “Van beroep in bezwaar – Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM”

Aanvullende reactie op het WODC-rapport “Van beroep in bezwaar – Werkwijze en verdienmodel ‘no cure no pay’ bedrijven WOZ en BPM”. Aanvullende Burgers en bedrijven hebben te maken met verschillende (lokale) belastingen. Ook ontvangt een deel van hen jaarlijks een WOZ-beschikking. Voornamelijk op het gebied van de WOZ (waarde van

2022D38874

Brieven regering

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld

Verruiming betaalpauze betalingsregeling (corona)belastingschuld. Verruiming In mijn brief van 8 september jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de vormgeving van de versoepeling van de betalingsregeling (corona)belastingschuld. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september jl. heeft uw Kamer een motie aangenomen met betrekking tot

2022D38870

Naar boven