Brieven regering

Zoekresultaten (3.878)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken

Brieven regering

Hoogte Plafond WBSO

Hoogte Plafond WBSO. 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede...

2008D01052

Brieven regering

Brochure 'De overheid als innovatieve klant'

Brochure 'De overheid als innovatieve klant'. 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 114 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2007...

2008D01103

Brieven regering

Reactie op het advies 'Groeten uit Holland, qui è fantastico!; advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit' van de VROM-raad

Reactie op het advies 'Groeten uit Holland, qui è fantastico!; advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit' van de VROM-raad. 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING...

2008D01305

Brieven regering

Reactie op twee brieven van de heer J. Eisses van HB Berenschot b.v.

Reactie op twee brieven van de heer J. Eisses van HB Berenschot b.v.. het van oudsher een vermindering van de af te dragen loonbelasting of van de af te dragen loonbelasting en premie volksverzekeringen samen. Om...

2008D01165

Brieven regering

Rapport n.a.v. het onderzoek naar marktwerkingsbeleid in verschillende sectoren

Rapport n.a.v. het onderzoek naar marktwerkingsbeleid in verschillende sectoren. hier met name de loonontwikkeling bij KPN. Na het uiteenspatten van de ICT-bubble heeft KPN de werkgelegenheid gesaneerd en de loongroei beperkt; in 2003 en 2004 is...

2008D01041

Brieven regering

Scorebord consumentenmarkten

Scorebord consumentenmarkten. . Fiche 2: Beschikking lastenverdeling reductiedoelstellingen broeikasgassen 1. Algemene gegevens Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies terug te dringen om...

2008D01035

Brieven regering

Evaluatie rapport Innovatievouchers

Evaluatie rapport Innovatievouchers. 31 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede...

2008D01053

Brieven regering

Kaderrichtlijn water

Kaderrichtlijn water. de KRM in op bestaande samenwerkingsstructuren. In eerste instantie zal ingezet worden op structuren die opereren op regionaal zeeniveau zoals OSPAR. Hieraan nemen ook niet-EU landen deel. Internationaal zullen we ook daar waar nodig...

2009D38965

Brieven regering

Advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee

Advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee. een reactie in hoofdlijnen op het advies. De Auditcommissie komt tot de algemene conclusie dat het meetplan en de nulmeting van voldoende wetenschappelijke kwaliteit zijn om te kunnen...

2008D01235

Brieven regering

Voortgang aansluitbeleid

Voortgang aansluitbeleid. . Noorden van het land In het noorden van het land betreft het de congestie op de verbinding tussen Eemshaven en Zwolle die optreedt vanaf het moment dat de nieuwe centrales aan de Eemshaven...

2008D01307

Brieven regering

Voortgang van het Innovatieplatform (IP)

Voortgang van het Innovatieplatform (IP). 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 mei...

2008D01104

Brieven regering

kabinetsreactie Groenboek Consumentenacquis

kabinetsreactie Groenboek Consumentenacquis. 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 534 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede...

2008D01034

Brieven regering

Toerismebrief 'Holland, meesterwerk aan het water'

Toerismebrief 'Holland, meesterwerk aan het water'. 26 419 Toerisme en recreatie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2008 Hierbij bied...

2007D00065

Brieven regering

ICT-agenda 2008-2011

ICT-agenda 2008-2011. 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 125 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2008 Hierbij bied ik u, mede...

2008D01039

Brieven regering

Uitvoering motie-Ten Hooppen c.s. (Kamerstuk 24036-344)

Uitvoering motie-Ten Hooppen c.s. (Kamerstuk 24036-344). de vraag 8 : Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor de marktwerking? En de vraag 9: Wat zijn de sociaal-economische effecten van ontwerp-regelgeving (werkgelegenheid, loonkosten en dergelijke)?1 Na...

2008D02855