Brieven regering

Brieven regering

Onderzeese hoogspanningsverbinding tussen de Britse en Nederlandse hoogspanningsnetten

Onderzeese hoogspanningsverbinding tussen de Britse en Nederlandse hoogspanningsnetten. 28 388 Partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (BritNed interconnector) Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter...

2007D00126

Brieven regering

Het voornemen om het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) partieel te herzien

Het voornemen om het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) partieel te herzien. de opname van een 400 tot 500 kV-elektriciteitsverbinding tussen Groot-Brittannië en Nederland (de zogeheten BritNed interconnector) in de limitatieve lijst van hoogspanningslijnen. Deze brief is...

2007D00127

Brieven regering

Beleidsregels voor de aanleg van en toegang tot nieuwe landsgrensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen

Beleidsregels voor de aanleg van en toegang tot nieuwe landsgrensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen. 28 388 Partiële herziening Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (BritNed interconnector) Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2007D00128

Brieven regering

Herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II)

Herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II). een veel groter scala van onderwerpen dan de Randstad 380 kV-verbinding. Bij de Randstad 380 kV verbinding gaat het om een concreet project waarbij verschillende tracés worden vergeleken...

2007D00129

Brieven regering

Nota naar aanleiding van het nader verslag

Nota naar aanleiding van het nader verslag. 30 061 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met de aanpak van constructies met betrekking tot (on)roerende zaken alsmede in verband met een aanpassing op...

2007D00310

Brieven regering

Derde Structuurschema Elektriciteitsoorziening (SEV III)

Derde Structuurschema Elektriciteitsoorziening (SEV III). de locaties Westelijke Noordoostpolderdijk, Moerdijk, Eemshaven, Maasvlakte en Borssele. Omdat er een nieuw Structuurschema Elektriciteitsvoorziening wordt gemaakt, dient opnieuw te worden bezien of voor de vijf genoemde loca- Tweede Kamer der...

2007D00130

Brieven regering

PKB Deel I van het 3e Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III)

PKB Deel I van het 3e Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). 31 410 Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter...

2007D00538

Brieven regering

De conceptregeling splitsingsplannen

De conceptregeling splitsingsplannen. 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van...

2007D00324

Brieven regering

Beantwoording van moties, aangenomen na het VAO Staatsbosbeheer

Beantwoording van moties, aangenomen na het VAO Staatsbosbeheer. 29 659 Evaluatie Staatsbosbeheer 31 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 Nr. 27 BRIEF VAN...

2007D00249

Brieven regering

Advies 'natuurgrenzen voor dagelijks gebruik'

Advies 'natuurgrenzen voor dagelijks gebruik'. onder andere: • een nadere analyse van de juridische haalbaarheid; • de vraag of het begrip natuurgrens werkbaar en toepasbaar is (mede in relatie tot het begrip gebruiksgrens van de Raad)...

2007D00270

Brieven regering

Jaarverslag met de rekening & verantwoording (r&v) 2007 van het bureau beheer landbouwgronden (bbl)

Jaarverslag met de rekening & verantwoording (r&v) 2007 van het bureau beheer landbouwgronden (bbl). 30 099 Deelneming in de Grondexploitatie Maatschappij Meerstad (GEMM) Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Aan de...

2007D00307

Brieven regering

Afschrift antwoord op de brief van de heer Van Kernebeek aangaande circusdieren

Afschrift antwoord op de brief van de heer Van Kernebeek aangaande circusdieren.

2009D25854

Brieven regering

Afwegingen voor de keuze van het tracé voor de Randstad 380 kv verbinding tussen Wateringen en Zoetemeer

Afwegingen voor de keuze van het tracé voor de Randstad 380 kv verbinding tussen Wateringen en Zoetemeer. techniek, kosten, milieu en ruimtelijke ordening. Alvorens in te gaan op de gemaakt keuze worden deze aspecten nader toegelicht...

2007D00361

Brieven regering

Antwoorden op vragen over het exploratiepotentieel van kleine olie- en gasvelden

Antwoorden op vragen over het exploratiepotentieel van kleine olie- en gasvelden. , kleiner dan 1 miljard m3. Voor deze velden zijn nog geen plannen tot ontwikkeling. Bij de vraag of deze velden economisch te exploiteren zijn...

2007D00529

Brieven regering

Beleid ten aanzien van nieuwe WKK (Warmte-Kracht Koppeling)installaties

Beleid ten aanzien van nieuwe WKK (Warmte-Kracht Koppeling)installaties. industriële installaties vanaf 150 MW. Deze categorie heeft bij een rendementseis op eigen vermogen van 15% gemiddeld een kleine onrendabele top. Dit wil zeggen dat er volgens de...

2007D00153