Brieven regering

Zoekresultaten (2.842)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering

Aanstelling gezant Nationaal Convenant MKB-Financiering. Aanstelling Op 16 november heb ik uw Kamer het Nationaal Convenant MKB-Financiering toegestuurd. Dit convenant verwoordt de ambities en oplossingsrichtingen van de sector om te komen tot het beste mkb-financieringsklimaat van...

2023D47779

Brieven regering

Informatieplan EZK 2024 - 2028

Informatieplan EZK 2024 - 2028. Informatieplan Hierbij bied ik uw kamer het Informatieplan 2024-2028 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan. Dit Informatieplan is opgesteld in het kader van het rijksbeleid aangaande digitale informatievoorziening...

2023D47763

Brieven regering

Fiche: Europees windpakket

Fiche: Europees windpakket. de oproep van de Commissie aan lidstaten om optimaal gebruik te maken van de flexibiliteit onder het Tijdelijk crisis- en transitiekader voor staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen...

2023D47744

Brieven regering

Fiche: Aanbeveling energiearmoede

Fiche: Aanbeveling energiearmoede. toegang tot hernieuwbare bronnen (6) beveelt de Commissie aan om ervoor te zorgen dat huishoudens met energiearmoede in staat worden gesteld om deel te nemen aan de energietransitie door deze huishoudens toegang te...

2023D47747

Brieven regering

Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling

Resultaten evaluatieonderzoeken MIT-regeling en IPC-regeling. hierbij met name een tijdelijk effect, vooral direct na toekenning van de subsidie. Bij de R&D-samenwerkingsprojecten lijkt er een meer structurele toename te zijn in het aantal fte en S&O-uren, welke...

2023D46738

Brieven regering

Nationaal Plan Energiesysteem

Nationaal Plan Energiesysteem. Aanbieding Hierbij bied ik u namens het kabinet het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE) aan. Met het NPE formuleert het kabinet een langetermijnvisie op het energiesysteem en maakt het kabinet richtinggevende keuzes die de...

2023D47696

Brieven regering

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening

Overeenstemming Inmarsat inzake migratie NSV-dienstverlening. zowel de wijziging die nu voor beroep bij de rechter ligt als de ontwerpwijziging van het NFP waarmee - kort gezegd - de frequentieruimte in de 3,5 GHz-band waarvan Inmarsat nu...

2023D47384

Brieven regering

Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian

Joint Letter of Intent Maatwerk Nobian. naast een forse CO2 reductie ook positieve bijdragen op het gebied van de leefomgeving (onder andere stikstofuitstoot en zoetwatergebruik), aardgasgebruik en flexibilisering van het elektriciteitsnet. Met behulp van maatwerkafspraken kan...

2023D46818

Brieven regering

Evaluatie Mijn Digitale Zaak

Evaluatie Mijn Digitale Zaak. een tussenevaluatie die gericht is op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de MDZ pilot en daarnaast op het trekken van lessen voor het brede mkb en eventuele opschaling naar andere sectoren. Met...

2023D46068

Brieven regering

Jaarbericht Staat van het mkb, actieagenda mkb-dienstverlening en onderzoek naar de werking van de innovatie-enregiostimuleringstaak van KVK

Jaarbericht Staat van het mkb, actieagenda mkb-dienstverlening en onderzoek naar de werking van de innovatie-enregiostimuleringstaak van KVK. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 587 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN...

2023D46326

Brieven regering

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023)

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (oktober 2022-2023). hierbij vier onderzoeken op grond van een melding en één onderzoek op basis van nieuwe feiten en omstandigheden. In deze rapportageperiode is er tevens één onderzoek afgerond dat...

2023D47221

Brieven regering

Europees consumentenbeleid

Europees consumentenbeleid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 27 879 Versterking van de positie van de consument Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2023D46399

Brieven regering

Verlenging subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB-innovatiestimulering topsectoren, Innovatiekredieten, Seed capitaltechnostarters, Vroegefasefinanciering en Thematische TechnologyTransfer

Verlenging subsidiemodules TKI MKB-versterking, MKB-innovatiestimulering topsectoren, Innovatiekredieten, Seed capitaltechnostarters, Vroegefasefinanciering en Thematische TechnologyTransfer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 586 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de

2023D46323

Brieven regering

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen

IMG hervat afhandeling meldingen in bezwaarfase op basis van nieuwe maatregelen. IMG Op 6 oktober jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de fysieke schadeafhandeling voortvloeiend uit de kabinetsreactie op het rapport van...

2023D47375

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument (Kamerstuk 29023-422)

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument (Kamerstuk 29023-422). de mogelijkheid voor kleinverbruikers om weer vaste contracten te sluiten met...

2023D46648