Brieven regering

Zoekresultaten (2.842)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Programma Ruimte voor Economie

Programma Ruimte voor Economie. het derde cluster van nationaal belang, grootschalige bedrijfsvestigingen, werk ik in samenspraak met provincies en met de ministeries Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en IenW aan een gezamenlijke landelijke beleidslijn over hoe...

2023D42346

Brieven regering

Alternatieven voor isoleren in Groningen

Alternatieven voor isoleren in Groningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 529 Gaswinning Nr. 1194 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D42138

Brieven regering

Voortgang taskforces en jaarverslag Interventieteam Vastgelopen Situaties

Voortgang taskforces en jaarverslag Interventieteam Vastgelopen Situaties. zaken die een integrale benadering vergen bij het oplossen van knelpunten in het reguliere schade of versterkingstraject en/of waar een link is met het provinciale programma 1 Kamerstuk 33...

2023D42150

Brieven regering

Subsidieregeling Rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen

Subsidieregeling Rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 094 Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van...

2023D41805

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat op 10 oktober 2023

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat op 10 oktober 2023. Begrotingsbehandeling Tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en...

2023D41807

Brieven regering

Uitvoering van de motie van de leden Bontenbal en Kröger over spoedig een einde maken aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon (Kamerstuk 29023-439)

Uitvoering van de motie van de leden Bontenbal en Kröger over spoedig een einde maken aan de verkoop van energiecontracten aan de deur en via de telefoon (Kamerstuk 29023-439). betere handhaving en modernisering van de regels...

2023D41492

Brieven regering

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 september 2023

Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 september 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 587 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter...

2023D41401

Brieven regering

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 36407) en verzoek om de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel voor het verkiezingsreces af te ronden

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 36407) en verzoek om de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel voor het verkiezingsreces af te ronden. 36 407 Wijziging van de Wet milieubeheer en de...

2023D41555

Brieven regering

Rapport KIWA/DNV waterstofkwaliteit

Rapport KIWA/DNV waterstofkwaliteit. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1304 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9...

2023D41307

Brieven regering

Uitstel toezending BNC-fiches SME Relief Package en Verordening inzake bestrijding late betalingen

Uitstel toezending BNC-fiches SME Relief Package en Verordening inzake bestrijding late betalingen. de volgende voorstellen: – SME Relief Package (Mededeling), COM(2023) 535 – Regulation on combating late payment in commercial transactions (Verordening) COM(2023) 533 Uw Kamer...

2023D41215

Brieven regering

Van schadeaanvraag naar daadwerkelijk schadeherstel

Van schadeaanvraag naar daadwerkelijk schadeherstel. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 529 Gaswinning Nr. 1175 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2023D40990

Brieven regering

Gestuite voorhangprocedure Waardevermeerderingsregeling

Gestuite voorhangprocedure Waardevermeerderingsregeling. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 529 Gaswinning Nr. 1196 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5...

2023D40803

Brieven regering

Nederlandse inzet COP28 voor Milieuraad 16 oktober

Nederlandse inzet COP28 voor Milieuraad 16 oktober. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 793 Internationale klimaatafspraken Nr. 254 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2023D40785

Brieven regering

Voortgang Delta Rhine Corridor

Voortgang Delta Rhine Corridor. de aardgasleiding. Voor het huidige volume aardgas, inclusief de geplande uitbreidingen, is er geen nieuwe buisleiding nodig en volstaat de huidige infrastructuur. Voor LPG en propeen is geen initiatiefnemer gevonden. Door het...

2023D40820

Brieven regering

Update gasleveringszekerheid

Update gasleveringszekerheid. het vergroten van de warmtetoevoer, daarvoor zijn momenteel een zestal warmteboilers in aanbouw. Tot slot worden de gesprekken over twee marktinitiatieven voor mogelijke nieuwe LNG-terminal(s) voortgezet. Bij alle initiatieven zet ik in op het...

2023D40811