Brieven regering

Zoekresultaten (2.842)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brieven regering

Klimaatnota 2023, Klimaat- en Energieverkenning en beschouwing Raad van State

Klimaatnota 2023, Klimaat- en Energieverkenning en beschouwing Raad van State. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid Nr. 1307 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van...

2023D44479

Brieven regering

Toezeggingen over advies fossiele reclames en reactie op het rapport “Anders consumeren om klimaatdoelen te halen”

Toezeggingen over advies fossiele reclames en reactie op het rapport “Anders consumeren om klimaatdoelen te halen”. beprijzen is de invoering van het ETS2 voor gebouwde omgeving en mobiliteit per 2027 een voorbeeld, net als de recente...

2023D44348

Brieven regering

Monitor financiële participatie hernieuwbaar op land 2023

Monitor financiële participatie hernieuwbaar op land 2023. de geboden mogelijkheden voor lokaal eigendom en financiële participatie in projecten. Ik zie dat er een politieke en maatschappelijke wens is voor het streven naar 50% lokaal eigendom, maar...

2023D43840

Brieven regering

Aankondiging verlenging regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Aankondiging verlenging regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 31 239 Stimulering duurzame energieproductie Nr. 1308 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van...

2023D43887

Brieven regering

Appreciaties motie van het lid Ouwehand over intrekken van de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee (Kamerstuk 33576-24) en gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan over uitsluiten van mijnbouw in Natura 2000-gebieden (t.v.v. 34041-34)

Appreciaties motie van het lid Ouwehand over intrekken van de vergunning voor zoutwinning onder de Waddenzee (Kamerstuk 33576-24) en gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Van Raan over uitsluiten van mijnbouw in Natura 2000-gebieden (t.v.v...

2023D43818

Brieven regering

Reactie op de motie van de leden Bikker en Omtzigt over een adviescommissie instellen die als taak heeft te adviseren welke strategie moet worden gevoerd om de toenemende rol van private equity in sectoren fors terug te dringen (Kamerstuk 36410-30)

Reactie op de motie van de leden Bikker en Omtzigt over een adviescommissie instellen die als taak heeft te adviseren welke strategie moet worden gevoerd om de toenemende rol van private equity in sectoren fors terug...

2023D44074

Brieven regering

Monitor Ondernemingsklimaat en onderzoek ‘Redenen waarom bedrijven uit Nederland vertrekken’

Monitor Ondernemingsklimaat en onderzoek ‘Redenen waarom bedrijven uit Nederland vertrekken’. «feitelijke bedrijvigheid» brengen we de algehele bedrijfsdynamiek in Nederland in kaart – uitgesplitst naar sector, bedrijfsomvang, vestigingsplaats, etc. – op basis van CBS-microdata. Wanneer we dit...

2023D43957

Brieven regering

Extra update voortgang verduurzaming industrie

Extra update voortgang verduurzaming industrie. een extra 3 Expression of Principles Yara | Publicatie | Rijksoverheid.nl. 4 wetten.nl – Regeling – Instellingsbesluit Adviescommissie Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie – BWBR0047890 (overheid.nl). Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 29 826, nr...

2023D43771

Brieven regering

Appreciatie van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over het hele MVOI-beleid in lijn brengen met de OESO-richlijnen (Kamerstuk 36410-XIII-66)

Appreciatie van de motie van het lid Van der Graaf c.s. over het hele MVOI-beleid in lijn brengen met de OESO-richlijnen (Kamerstuk 36410-XIII-66). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de...

2023D43228

Brieven regering

Nieuwe maatregelen netcongestie

Nieuwe maatregelen netcongestie. voorwaarden voor nettoegang en nettarieven ligt de bevoegdheid bij de ACM. • Een contract met 24/7-gegarandeerde transportcapaciteit wordt een premium product met een hogere prijs, een flexibel contract met verminderd gebruik van het...

2023D42932

Brieven regering

Geannoteerde agenda EU-ESA top 6-7 november 2023

Geannoteerde agenda EU-ESA top 6-7 november 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 24 446 Ruimtevaartbeleid 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter...

2023D42983

Brieven regering

Interim-auditrapport EZK en NGF 2023 Auditdienst Rijk

Interim-auditrapport EZK en NGF 2023 Auditdienst Rijk. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 410 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 Nr. 79...

2023D42633

Brieven regering

Voortgang realisatie windenergie op zee

Voortgang realisatie windenergie op zee. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ) Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR KLIMAAT EN ENERGIE Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D42409

Brieven regering

Geannoteerde agenda informele Toerismeraad 31 oktober 2023

Geannoteerde agenda informele Toerismeraad 31 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 586 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede...

2023D42388

Brieven regering

Eindadvies ‘Veilig, schadevrij en verduurzaamd’ van de commissie verschillen gaswinning Groningen

Eindadvies ‘Veilig, schadevrij en verduurzaamd’ van de commissie verschillen gaswinning Groningen. de verduurzaming van het aardbevingsgebied constateert de commissie terecht dat verschillende regelingen zijn ontstaan voor verschillende doelgroepen met telkens verschillende toepassingsgebieden. Daarom werk ik in...

2023D42193