Brieven regering

Brieven regering

Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank

Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank. Hierbij informeer ik u, mede namens de minister van Financiën, over de Jaarvergadering van de Wereldbank die van 9 tot en met 14 oktober in Marrakech is gehouden, en in het bijzonder...

2023D48245

Brieven regering

IOB-evaluatie Klimaatadaptatie

IOB-evaluatie Klimaatadaptatie. De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een evaluatie uitgevoerd naar de integratie van klimaatadaptatie in water- en voedselzekerheidsprogramma’s. Het betreft een deelstudie in het kader van...

2023D47932

Brieven regering

Reactie op de motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen (Kamerstuk 36350-XVII-6)

Reactie op de motie van het lid Thijssen c.s. over de toerekening van eerstejaarsopvangkosten aan ODA-middelen langjarig maximeren en zo snel mogelijk ontkoppelen (Kamerstuk 36350-XVII-6). 36 410 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en...

2023D47777

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023. geen extra voorwaarden mag verbinden aan de steun op grond van de uitkomsten van de doorlichting. Meerdere lidstaten, waaronder Nederland, benadrukten dat EU-steun hervat moet...

2023D47642

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies “Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak”.

Uitstel toezending Kabinetsreactie AIV advies “Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak”.. 32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid 36 180 Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 1316 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel...

2023D47649

Brieven regering

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. verdere integratie van duurzaamheidsafspraken, waaronder afspraken ten aanzien van milieu en klimaat, in de WTO agenda. Daarnaast bepleit Nederland afronding van lopende onderhandelingen, waaronder de...

2023D47621

Brieven regering

Kabinetsappreciatie Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Kenia

Kabinetsappreciatie Economisch Partnerschapsakkoord (EPA) tussen de Europese Unie en Kenia. toegang tot de Europese markt, valt Kenia al sinds het in 2014 overeengekomen EPA met de EAC-landen onder de zogenaamde EU markttoegangsverordening. Daarmee biedt de EU...

2023D46055

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023. dit onder andere de onderhandelingen met de Mercosur-landen, Mexico en Australië. Een geactualiseerde versie van de voortgangsrapportage handelsakkoorden met een overzicht van de lopende...

2023D45969

Brieven regering

Geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023

Geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2023. , zeker in de huidige context, een zeer instabiele situatie verder verergeren en ernstige gevolgen kunnen hebben voor de Palestijnse bevolking. EU-genderactieplan (GAP)...

2023D45978

Brieven regering

HCSS rapport Advancing European mineral security: Insights from Dutch industry

HCSS rapport Advancing European mineral security: Insights from Dutch industry. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 287 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de...

2023D45760

Brieven regering

Uitkomst peilmoment sectorale samenwerking (IMVO) en update monitoringsonderzoek naleving OESO-richtlijnen

Uitkomst peilmoment sectorale samenwerking (IMVO) en update monitoringsonderzoek naleving OESO-richtlijnen. ongeveer vier samenwerkingsverbanden. Voor wat betreft de financiële bijdrage per samenwerkingsverband ben ik voornemens dezelfde verdeling als bij de huidige convenanten aan te houden. De overheid...

2023D45570

Brieven regering

Invulling nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. t.v.v. nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 (Kamerstuk 36435-XVII-15)

Invulling nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. t.v.v. nr. 13 over het toevoegen van € 70 miljoen via verdeelartikel 5.4 aan het OS-budget voor 2023 (Kamerstuk 36435-XVII-15). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024...

2023D45230

Brieven regering

Delegatie 13e Ministeriële Conferentie van de WTO

Delegatie 13e Ministeriële Conferentie van de WTO. 2023D45183 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2023 Van 26 t/m 29 februari 2024 zal te Abu Dhabi, de Verenigde Arabische Emiraten...

2023D45183

Brieven regering

Publicatie TNO rapport Strategische Ketenafhankelijkheden

Publicatie TNO rapport Strategische Ketenafhankelijkheden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 180 Doen waar Nederland goed in is – Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER...

2023D44743

Brieven regering

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 2771 BRIEF VAN DE MINISTER...

2023D44753