Brieven regering

Brieven regering

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Thijssen en Amhaouch over onderzoeken van additionele financiering voor capaciteitsversterking voor het voeren van de sociale dialoog (Kamerstuk 36180-22)

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Thijssen en Amhaouch over onderzoeken van additionele financiering voor capaciteitsversterking voor het voeren van de sociale dialoog (Kamerstuk 36180-22). Graag geef ik u hierbij mijn terugkoppeling op de door uw Kamer aangenomen motie 36180 nr. 22 gewijzigd (Thijssen, Amhaouch) waarmee het kabinet werd

2022D51676

Brieven regering

Raadsbesluiten EU positie tijdens de Ministeriële Conferentie van het Energiehandvestverdrag

Raadsbesluiten EU positie tijdens de Ministeriële Conferentie van het Energiehandvestverdrag. Met deze brief informeert het kabinet uw Kamer over de stand van zaken van de Europese besluitvorming over de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest (Energy Charter Treaty, hierna: ECT). Daarnaast wordt in deze brief ingegaan op de motie

2022D51667

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over exportcontrolebeleid voor halfgeleidertechnologie

Reactie op verzoek commissie over exportcontrolebeleid voor halfgeleidertechnologie. Uw Commissie heeft op 23 november jl. gevraagd om een (vertrouwelijke) brief over het exportcontrolebeleid voor halfgeleidertechnologie ter voorbereiding op de vertrouwelijke briefings van respectievelijk 1 en 8 december. Met deze openbare brief met vertrouwelijke

2022D51023

Brieven regering

Fraudemelding 22-66 – Democratische Republiek Congo

Fraudemelding 22-66 – Democratische Republiek Congo. Bij de plenaire behandeling van de Begroting BHOS 2022 heeft mijn voorganger de toezegging gedaan om uw Kamer te informeren over gesubstantieerde fraudemeldingen, indien deze een financiële impact van minimaal € 100.000 voor BZ hebben. Recentelijk is het onderzoek naar een fraudemelding

2022D50932

Brieven regering

Voorstel voor besluit van het Gemengd Comité onder de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA)

Voorstel voor besluit van het Gemengd Comité onder de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA). 35 154 Goedkeuring van de op 30 oktober 2016 te Brussel tot stand gekomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (Trb. 2017, 13) Nr. 31 Brief van de minister

2022D50313

Brieven regering

Toestemming voor ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh

Toestemming voor ambtelijke ondersteuning voor het werkbezoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan Bangladesh. 2022D50327 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2022 Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse

2022D50327

Brieven regering

Herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling

Herziening actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. In de BHOS-nota “Doen waar Nederland goed in is” van juni 2022 (hierna: BHOS nota) is aangekondigd dat het kabinet een herzien actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling zal presenteren, waarbij de nadruk zal liggen op onderwerpen die ontwikkelingslanden helpen de Sustainable

2022D50195

Brieven regering

Versnelling Raadsonderhandelingen Europese IMVO-wetgeving

Versnelling Raadsonderhandelingen Europese IMVO-wetgeving. : Graag informeer ik uw Kamer over de actuele stand van de onderhandelingen in de Raad over het Europese Commissievoorstel voor een Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), dat op 23 februari jl. werd gepubliceerd. De onderhandelingen in de Raad zijn in het voorjaar gestart

2022D49294

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over het artikel 'How Russia Pays for War' uit The New York Times

Reactie op verzoek commissie over het artikel 'How Russia Pays for War' uit The New York Times. de invoer uit Rusland fors is toegenomen door de prijsstijgingen van olie en gas. De Nederlandse invoer van goederen uit Rusland bestaat voor een groot deel uit minerale brandstoffen. In 2021 was dit 87% van de totale invoer uit Rusland. De waarde van de

2022D48598

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 november 2022

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 25 november 2022. dit onder andere de onderhandelingen met Nieuw-Zeeland, Mexico en Chili. WTO-hervormingen en voorbereidingen MC13 Het kabinet kijkt met voldoening terug op de resultaten van de 12e Ministeriële Conferentie (MC12) van de WTO in juni jl. Met de gemaakte afspraken over

2022D48588

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 28 november 2022

Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 28 november 2022. Hierbij bied ik u de geannoteerde agenda aan voor de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 28 november 2022. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher [Ondertekenaar 2] GEANNOTEERDE

2022D48606

Brieven regering

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30-31 oktober 2022

Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30-31 oktober 2022. Hierbij bied ik u aan het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 30-31 oktober 2022. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher [Ondertekenaar 2] VERSLAG INFORMELE RAAD BUITENLANDSE ZAKEN HANDEL VAN 30-31

2022D48276

Brieven regering

Ophoging financiële middelen voor acute winterhulp Oekraïne

Ophoging financiële middelen voor acute winterhulp Oekraïne. 36 045 Situatie in de Oekraïne Nr. 123 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2022 Middels deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Financiën en de

2022D47083

Brieven regering

Fiche: Mededeling Jongerenactieplan in het externe optreden van de EU 2022 – 2027

Fiche: Mededeling Jongerenactieplan in het externe optreden van de EU 2022 – 2027. onder andere een op mensenrechten gebaseerde benadering en gendergelijkheid, een participatieve benadering voor transformatieve verandering, aandacht voor inclusie van jongeren in het maatschappelijke, economische, culturele en politieke leven, en empirisch

2022D47085

Brieven regering

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 1 november 2022

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 1 november 2022. Hierbij treft u de schriftelijke antwoorden aan op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 1

2022D44860

Naar boven