Brieven regering

Brieven regering

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022

Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022. Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Financiën, de geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022. Voor de zitting

2022D37470

Brieven regering

Uitwerking C.W. 3.1 bij BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is'

Uitwerking C.W. 3.1 bij BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is'. Op 24 juni j.l. heeft uw Kamer de nieuwe beleidsnota “Doen waar Nederland goed in is” voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ontvangen. Daarin is aangekondigd dat uw Kamer op Prinsjesdag nadere informatie ontvangt vanwege de eisen die de Comptabiliteitswet (C.W.)

2022D36782

Brieven regering

Nieuw Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026

Nieuw Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026. 32 735 Mensenrechten in het buitenlands beleid Nr. 344 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2022 Nederland heeft zich in VN-verband gecommitteerd aan een aantal principes om zich in te spannen

2022D35661

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op brief van CARE en andere organisaties met betrekking tot de Internationale Klimaatstrategie

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op brief van CARE en andere organisaties met betrekking tot de Internationale Klimaatstrategie. 36 180 Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 3 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan

2022D35205

Brieven regering

Fiche: Mededeling over handel en duurzame ontwikkeling in handelsakkoorden

Fiche: Mededeling over handel en duurzame ontwikkeling in handelsakkoorden. het Biodiversiteitsverdrag, heeft het kabinet de Commissie verzocht om zich in te spannen de nieuwe raamwerkovereenkomst in duurzaamheidshoofdstukken op te nemen. Tenslotte heeft het kabinet zich ingezet voor het oprichten en het verbeteren van de werking van het Single

2022D33894

Brieven regering

Fiche: Mededeling Internationale Oceaangovernance

Fiche: Mededeling Internationale Oceaangovernance. het realiseren van een duurzame oceaan tegen 2030. De Commissie heeft een reeks maatregelen voorgesteld die broeikasgasemissies van de zeevaart- en visserijsector moeten beperken, zoals FuelEU Maritime en de uitbreiding van het EU-emissiehandelssysteem (ETS) naar de zeevaartsector. Ook wil de

2022D33892

Brieven regering

Bezoek ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie aan Oekraïne op 22 augustus 2022

Bezoek ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Defensie aan Oekraïne op 22 augustus 2022. Op 22 augustus 2022 brachten de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tevens coördinerend minister voor de wederopbouw van Oekraïne, en de minister van Defensie een gezamenlijk bezoek aan Oekraïne.

2022D33796

Brieven regering

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling'

Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling'. 34 124 Beleidsdoorlichting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Nr. 27 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 augustus 2022 Ter uitvoering

2022D33185

Brieven regering

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar India

Afgifte vergunning voor export militair materieel naar India. de uitvoer van onbemande vaartuigen voor onderzeebootbestrijding en houdt geen verband met de casus van vermeende omleiding naar Myanmar. Bovendien beschikt India weliswaar over schepen die kunnen worden ingezet voor onderzeebootbestrijding, maar beschikt het nog niet over onbemande

2022D33014

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de inzet van het BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water

Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de inzet van het BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water. 2022D32897 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 augustus 2022 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en

2022D32897

Brieven regering

Uitstel toezending mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: de kracht van handelspartnerschappen: samen voor groene en rechtvaardige economische groei

Uitstel toezending mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: de kracht van handelspartnerschappen: samen voor groene en rechtvaardige economische groei. de volgende mededeling: Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het

2022D32931

Brieven regering

Reactie op verzoek Kuik inzake het voorkomen van seksueel misbruik door hulporganisaties, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort

Reactie op verzoek Kuik inzake het voorkomen van seksueel misbruik door hulporganisaties, in het bijzonder de mogelijke introductie van een VOG+ en een humanitair paspoort. . Onrecht dat is geworteld in gender- en machtsongelijkheid en dat op vele fronten actie vereist. Beleid, procedures en regels moeten worden aangepast en effectief worden

2022D31420

Brieven regering

Actueel overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking

Actueel overzicht inzake internationale inspanningen ten behoeve van mensen met een beperking. de eerste internationale standaard voor de donorgemeenschap om maatschappelijk middenveld in hun bijdrage aan ‘Leave No One Behind’ te ondersteunen. Ook geeft Nederland steun aan VN-organisaties die expliciet aandacht hebben voor deze doelgroep. Zo

2022D31202

Brieven regering

Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021

Het Nederlandse exportcontrolebeleid in 2021. 22 054 Wapenexportbeleid Nr. 370 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 juli 2022 Naar aanleiding van de u eerder aangeboden ‘Notitie over meer openbaarheid met

2022D31159

Brieven regering

Appreciatie investment case van het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

Appreciatie investment case van het Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. 34 952 Investeren in Perspectief - Goed voor de Wereld, Goed voor Nederland Nr. 176 Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juli 2022 Met deze brief

2022D31064

Naar boven