Brieven regering

Brieven regering

Gegevens van functionarissen van wie de beloning in enig jaar boven het gemiddelde ministersalaris uitstijgt

Gegevens van functionarissen van wie de beloning in enig jaar boven het gemiddelde ministersalaris uitstijgt. de verantwoording van de topinkomens van bestuurders en toezichthouders in de zorgsector over 2005 verwijs ik u naar de rapportage van...

2008D01092

Brieven regering

Het protocol inzake de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak (NODO) bij onverklaard overlijden van minderjarigen

Het protocol inzake de procedure Nader Onderzoek Doodsoorzaak (NODO) bij onverklaard overlijden van minderjarigen. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de...

2007D00140

Brieven regering

Rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'

Rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen'. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23...

2008D01090

Brieven regering

Een voetbalwet en een meldingsplicht voor voetbalvandalen

Een voetbalwet en een meldingsplicht voor voetbalvandalen. kst104202.2s.pdf. een eventuele voetbalwet of evenementenwet hebben wij uw Kamer bij de hiervoor genoemde brief van 10 maart 2006 bericht dat er in Nederland reeds veel mogelijkheden bestaan om...

2008D20028

Brieven regering

Verzending van de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30 696) aan de Kamer

Verzending van de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel tot wijziging van de Wet op de lijkbezorging (30 696) aan de Kamer. 30 696 Wijziging van de Wet op de lijkbezorging Nr. 7...

2007D00141

Brieven regering

Afschrift van brief aan dhr. W.M.P.J. S. te S inzake aanpassing Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Afschrift van brief aan dhr. W.M.P.J. S. te S inzake aanpassing Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2007 Naar...

2009D55475

Brieven regering

Rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Rapport 'Normeren en waarderen' van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2008D01093

Brieven regering

Aanpassing wetsvoorstellen n.a.v. Afspraken Coalitieakkoord

Aanpassing wetsvoorstellen n.a.v. Afspraken Coalitieakkoord. de verhouding van de salarisposities van de overige politieke ambtsdragers ten aanzien van het ministerssalaris evenals een aantal overige onderwerpen met betrekking tot de rechtspositie van politieke ambtsdragers. Deze wetsvoorstellen zijn...

2007D00134

Brieven regering

Kabinetsstandpunt t.a.v. het rapport Advies Beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen

Kabinetsstandpunt t.a.v. het rapport Advies Beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen. 28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2008D01094

Brieven regering

Reactie op het rapport van de Commissie Hermans 'De toekomst van Limburg ligt over de grens'

Reactie op het rapport van de Commissie Hermans 'De toekomst van Limburg ligt over de grens'. hierbij de: – Overeenkomst tussen Nederland, de Bondsrepubliek Duitsland, het Land Neder-Saksen en het Land Noordrijn-Westfalen inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen...

2008D21415

Brieven regering

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2006

Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2006. 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. 174 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2008D01082

Brieven regering

Adviesaanvraag aan de Raad van State inzake opdrachtverlening aan staatscommissie Grondwet

Adviesaanvraag aan de Raad van State inzake opdrachtverlening aan staatscommissie Grondwet. 31 570 Herziening Grondwet Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2008D02442

Brieven regering

Het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens. 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10...

2008D01051

Brieven regering

Reactie op de motie Van der Burg en Pechthold over begrijpelijkheid van overheidsformulieren (Kamerstuk 31201, nr.15)

Reactie op de motie Van der Burg en Pechthold over begrijpelijkheid van overheidsformulieren (Kamerstuk 31201, nr.15). bestaande formulieren. Ik hecht veel belang aan het begrijpelijk maken van formulieren. In 2007 is door het ministerie van Binnenlandse...

2008D01087

Brieven regering

Goedkeuring van de internetstemvoorziening voor de waterschapsverkiezingen

Goedkeuring van de internetstemvoorziening voor de waterschapsverkiezingen. 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN...

2008D01385