Brieven regering

Zoekresultaten (169)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Commissie voor de Rijksuitgaven

Brieven regering

Afschrift van de brief aan de staatssecretais van Defensie betreffende informatievoorziening inzake Vervanging F-16

Afschrift van de brief aan de staatssecretais van Defensie betreffende informatievoorziening inzake Vervanging F-16. Afschrift van de brief d.d. 11 juli 2008 aan de Staatssecretaris van Defensie Hierbij sturen wij u een afschrift van onze brief...

2008D01510

Brieven regering

Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven.

Het niet binnen de gestelde termijn beantwoorden van vragen van de Commissie voor de Rijksuitgaven.. 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2008D00960

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen

Uitstel beantwoording vragen. 31 498 Europese Regelgeving Implementatie van Europese richtlijnen en handhaving van Europese verordeningen in Nederland Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2008D01913

Brieven regering

Geplande publicaties tweede helft 2008

Geplande publicaties tweede helft 2008. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 september 2008 In december 2007 ontving u ons Werkprogramma 2008. In aanvulling hierop zenden wij u hierbij een nader...

2008D02890

Brieven regering

Evaluatie pilot baten-lastenstelsel LNV

Evaluatie pilot baten-lastenstelsel LNV. de kostenontwikkelingen in de tijd. Ook wenste de Tweede Kamer de ontwikkelingen in andere landen op dit gebied, voor zover relevant, in ogenschouw te nemen. Het Kabinet onderschrijft de wens van de...

2008D06800

Brieven regering

Uitst beantw vr cie over het rapport “Aanpak harde kern jeugdwerklozen”van de AR

Uitst beantw vr cie over het rapport “Aanpak harde kern jeugdwerklozen”van de AR. 31 749 Aanpak harde kern jeugdwerklozen; Begeleiding van bij CWI geregistreerde jongeren Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID...

2008D19973

Brieven regering

Tussenevaluatie beleidsdoorlichtingen

Tussenevaluatie beleidsdoorlichtingen. 31 308 Evaluatie-instrument beleidsdoorlichting Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2008 Aanleiding Op 14 juni 2007 heeft de voorzitter...

2008D23075

Brieven regering

Tussenevaluatie experiment Verbetering verantwoording en begroting

Tussenevaluatie experiment Verbetering verantwoording en begroting. meer focus en politieke relevantie in de begroting en het jaarverslag met inachtneming van het verminderen van verantwoordingslasten en bureaucratie. Randvoorwaarde voor het experiment is om recht te blijven doen...

2008D23801

Brieven regering

Kader financieel beheer rijkssubsidies

Kader financieel beheer rijkssubsidies. subsidies die geheel of gedeeltelijk (co-financiering) met Europese middelen worden gefinancierd. Europese regelgeving schrijft voor dergelijke subsidies namelijk dwingend zeer gedetailleerde en financiële verantwoordingseisen voor. Het kabinet zet zich in EU-verband sterk...

2009D21378

Brieven regering

Financieel jaarverslag van het Rijk 2008

Financieel jaarverslag van het Rijk 2008. de aankoop van Fortis, de leningen aan Fortis, Financieel jaarverslag van het Rijk 2008 19 de aankoop RFS Holdings B.V. en de kapitaalversterking van ING, Aegon en SNS REAAL en...

2009D23732

Brieven regering

Verantwoordingsbrief 2008

Verantwoordingsbrief 2008. zes van de twaalf doelstellingen. Het meetbaar maken van de doelen verklaart daarmee tevens voor een deel de omvang van de doelen die ultimo 2008 niet op koers liggen. De realisatie over 2008 laat...

2009D23688

Brieven regering

Nationale verklaring 2008

Nationale verklaring 2008. de nationale verklaring: – het Europees Landbouw Garantiefonds (hierna: ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (hierna: ELFPO) over het begrotingsjaar 16 oktober 2007 tot en met 15 oktober 2008; – het Europees...

2009D24165

Brieven regering

Reactie op verzoek Koser Kaya n.a.v. de Verantwoordingsbrief 2008 m.b.t de meting van de voortgang van de afzonderlijke doelen

Reactie op verzoek Koser Kaya n.a.v. de Verantwoordingsbrief 2008 m.b.t de meting van de voortgang van de afzonderlijke doelen. 31 951 Verantwoordingsbrief 2008 Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN Aan de...

2009D25783

Brieven regering

Uitstel beantwoording vragen over het rapport Milieueffecten Wegverkeer

Uitstel beantwoording vragen over het rapport Milieueffecten Wegverkeer. kst131629.2s.pdf. 31 895 Milieueffecten wegverkeer Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag...

2009D27102

Brieven regering

Uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. (Kamerstuk 31 951, nr. 11) over kabinetsdoelstellingen

Uitvoering motie van het lid Pechtold c.s. (Kamerstuk 31 951, nr. 11) over kabinetsdoelstellingen. 31 951 Verantwoordingsbrief 2008 Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den...

2009D31066