Brieven regering

Zoekresultaten (252)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Algemene commissie voor Immigratie en Asiel

Brieven regering

Voortgangsrapportage pilot beschermde opvang

Voortgangsrapportage pilot beschermde opvang. de Indiase jongeren geldt dat in 2006 in dezelfde periode 33 jongens zijn verdwenen en 28 jongens in 2007, tegenover 11 verdwijningen in 2008. Overigens is sinds de invoering van de pilot...

2008D13548

Brieven regering

Rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid

Rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid. rechtsbijstand heb ik mij laten adviseren door een projectgroep waar onder andere de raad voor rechtsbijstand en enkele advocaten in participeerden. Met hen heb ik zelf ook nog overleg...

2009D48453

Brieven regering

Overleggingsbrief Benelux-Armenië overname onregelmatig verblijvende personen

Overleggingsbrief Benelux-Armenië overname onregelmatig verblijvende personen. , zijn dergelijke verdragen gebaseerd op de volkenrechtelijke verplichting van staten eigen onderdanen terug te nemen. Deze verplichting is niet expliciet opgenomen in verdragen, maar wordt algemeen erkend als een...

2009D51562

Brieven regering

AIVD-nota 'Het vuur van het verzet, groeiende weerstand tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid’

AIVD-nota 'Het vuur van het verzet, groeiende weerstand tegen het Nederlandse asiel- en vreemdelingenbeleid’. 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 167 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der...

2009D50503

Brieven regering

Reactie op motie Griffith (28844 nr. 27) over migrantengroepen die kwetsbaar zijn voor ongewenste inmenging

Reactie op motie Griffith (28844 nr. 27) over migrantengroepen die kwetsbaar zijn voor ongewenste inmenging. 28 844 Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter...

2009D54185

Brieven regering

Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen

Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen. begint bescherming bij voorkomen. Het is niet in het belang van jongeren dat zij onderweg naar, of in, Europa in een uitbuitingssituatie terechtkomen, en dat tussenpersonen gelegenheid krijgen om minderjarigen te...

2009D63804

Brieven regering

Standpuntverkennende notitie ‘Visie op bescherming’

Standpuntverkennende notitie ‘Visie op bescherming’. moeten worden genomen om rond 2014 een werkbaar Europees asielstelsel te hebben, kunnen worden geclusterd rondom drie hoofdthema’s: (1) harmonisatie van wet- en regelgeving, (2) praktische samenwerking en (3) de externe...

2009D63834

Brieven regering

Afschrift van brieven m.b.t. de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549)

Afschrift van brieven m.b.t. de Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. nationale visa en enkele andere onderwerpen (31549). 31 549 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen Nr. 9...

2010D11024

Brieven regering

Reactie op motie van het lid Anker c.s. (Kamerstuk 31 994, nr. 19) en de stand van zaken beëindiging noodopvang

Reactie op motie van het lid Anker c.s. (Kamerstuk 31 994, nr. 19) en de stand van zaken beëindiging noodopvang. dit overigens personen die een aanvraag op medische gronden hebben lopen. Zij vallen strikt genomen niet...

2010D15710

Brieven regering

Rapportage Vreemdelingenketen juli - december 2009

Rapportage Vreemdelingenketen juli - december 2009. voornamelijk aanvragen van nareizende familieleden en pleegkinderen van vreemdelingen met de Somalische nationaliteit. De stijging is een naijleffect van het categoriaal beschermingsbeleid voor Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 19 637, nr...

2010D17945

Brieven regering

Chinese vreemdelingen

Chinese vreemdelingen. hier kennelijk de Chinese vreemdelingen die zich tussen 12 maart en 11 april 2008 hebben gemeld voor het indienen van een asielaanvraag. Ik heb u hier eerder over geïnformeerd bij brief van 28 mei...

2010D19249

Brieven regering

Reactie op het Jaarverslag 2009 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

Reactie op het Jaarverslag 2009 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer. de gedwongen terugkeer van eigen onderdanen periodiek in de Ministerraad 1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer. Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 29...

2010D18679

Brieven regering

Diverse onderwerpen Huwelijks- en gezinsmigratie

Diverse onderwerpen Huwelijks- en gezinsmigratie. kst-32175-9 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTERS VOOR WONEN...

2010D19506

Brieven regering

Reactie op brieven van de Interkerkelijke Coördinatiegroep Welkom Onthaal over het op straat zetten van vreemdelingen in vrieskou

Reactie op brieven van de Interkerkelijke Coördinatiegroep Welkom Onthaal over het op straat zetten van vreemdelingen in vrieskou. nds-tk-2010D20820 2010D20820 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2010 In reactie...

2010D20820

Brieven regering

Uitvoering van de motie-Van Velzen c.s. (19637, nr. 1342).

Uitvoering van de motie-Van Velzen c.s. (19637, nr. 1342).. gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven, voorziet de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen er reeds in dat een minderjarige vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft in...

2010D25050